НАЧАЛО » събития

ЕК започна консултации за реформите на пазара на електроенергия в Полша

fb
3E news
fb
13-02-2020 12:54:31
fb

На 10 февруари 2020 г. Европейската комисия откри консултация относно реформите на пазара на електроенергия в Полша. На 7 февруари 2020 г. Полша е представила своите планирани мерки за реформа на ЕК. В съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) 2019/943 от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия, държавите-членки с идентифицирани проблеми относно адекватността на ресурсите разработват и публикуват план за изпълнение. Полша е държава-членка, която има проблеми, свързани с адекватността на ресурсите, припонят от Института за енергиен мениджмънт.. С оглед на това Полша е разработила план за изпълнение, който включва идентифициране на регулаторните изкривявания и недостатъци на пазара, разглежда възможните мерки за подобряване на ситуацията и представя списък на пазарните реформи.

Тъй като Комисията ще трябва да издаде становище относно полския план, тя търси мненията на заинтересованите страни по планираните реформи в срок до 28 февруари 2020 г.

В Полския план за изпълнение е направен преглед на оценката за адекватността на ресурсите, пазара за капацитети, балансиращия пазар, пазара на едро и дребно, активно управление на потребление (demand response), децентрализирано производство и търговски обмени на електроенергия.

Оценкa за адекватността на ресурсите

Съгласно уведомлението за полския пазар на капацитети, полските власти са доказали наличието на пазарна неефективност и са определили адекватността чрез количествени показатели посредством подробна вероятностна оценка, изготвена от полския преносен оператор (PSE), като предположенията и резултатите от нея са прегледани от външен консултант.

Тази оценка сравнява прогнозите за адекватност на предлагането и търсенето със стандарт за надеждност, който се изразява чрез показателя очаквана загуба на товар (LoLE). Оценката на адекватността се основава на данните, които PSE е предоставил на ENTSO-E за средносрочната прогноза за адекватността (MAF) за 2017 г.

При всички симулирани сценарии се очаква да възникне недостиг на капацитет през 2020 г. и 2025 г. При базовия сценарий на PSE, LoLE достига 176.4 и 101.7 часа годишно съответно през 2020 и 2025. В най-малко консервативния сценарий, който отразява предвижданията на MAF от 2017 г., LoLE също е по-висок от 3-часовата цел с 14.2 часа през 2020 г. и 32.8 през 2025 г.

Външният консултант също е изчислил обема на диспечеруемия капацитет, който ще е необходим, в допълнение към капацитета, приет в базовия сценарий, за да се постигне средно 3-часа LoLE годишно. Според него този допълнителен нетен генериращ капацитет е 2750 MW през 2020 г. и 8068 MW през 2025.

Полският преносен оператор PSE също е изготвил оценка на адекватността за 2030 година (т.е. извън периода, обхванат от предположенията на MAF за 2017 г.). При най-малко консервативния сценарий LoLE достига до 12.56 часа, което отново е по-високо от целта за 3 часа. Останалите моделирани сценарии показват значително по-високи нива на LoLE (до 1165 часа). Външният консултант потвърждава в това отношение, че методологията на PSE е в съответствие с подобни проучвания за адекватност на ENTSO-E. 

В обобщение, идентифицираният проблем с адекватността отразява липсата на наличен капацитет (като е отчетен наличният внос) за задоволяване на търсенето. Като се има предвид мащабността на въпроса за адекватността, полските власти считат, че е необходимо да се намесят чрез въвеждането на механизъм за капацитет за целия пазар. Въпреки факта, че се постига добър напредък по отношение на опасенията относно адекватността на бъдещото производство и сигурността на доставките (посочена в неотдавнашната оценка на ENSTO-E - MAF 2019), поради продължаващите пазарни реформи и прилагането на пазара на капацитет, пазарът на капацитет е необходим за осигуряване на устойчива адекватност на производството в дългосрочен план.

Полският пазар на електроенергия

Според документа Полша провежда активна политика за климата и енергетиката и предприема подходящи мерки във всички измерения на Енергийния съюз. Полската енергийна система и нейните планове за развитие са дефинирани в Националния план за енергетика и климат за 2021-2030 г., който е представен на Европейската комисия в края на 2019 г., като се поема ангажимент от полските власти непрекъснато да наблюдават ситуацията на полския пазар на електроенергия, а всички случаи на потенциални регулаторни нарушения или пазарни неефективности да бъдат идентифицирани, мониторирани и впоследствие разрешени.

Пазар за капацитети

Полша въведе технологично неутрален пазар на капацитети въз основа на търгове за капацитет. Механизмът е одобрен с решение на ЕС „Държавна помощ № SA.46100 (2017 / N) - Полша - Планиран механизъм за полски капацитет“. Първата година на доставка е 2021 г.

Пазарът на капацитет се състои от първичен и вторичен пазар. Основният пазар се състои от: 

Първичният пазар на капацитети се допълва от вторичен, който позволява вторична търговия и преразпределение на обема на първичния пазар.

Полският пазар на капацитети е отворен за всички технологии за производство на електроенергия, включително за demand response и съхранение на енергия. Съхраняването на енергия се третира като генерираща единица, така че тя може да участва на пазара на капацитети като физически генериращ блок или част от demand response единица (част от инсталация на краен потребител).

Пазарът на капацитети е отворен за чужд капацитет от съседни държави от ЕС, чиито електроенергийни системи са електрически свързани с енергийната система в Полша.

 

Пазар на едро

Обемът на брутното вътрешно производство на електроенергия през 2018 г. е малко по-нисък в сравнение с предходната година и възлиза на 165 214 GWh (намаление с 0.38% в сравнение с 2017 г.). В същото време брутното вътрешно потребление на електроенергия възлиза на 170 932 GWh и се увеличава с над 1.66% спрямо 2017 г.  Структурата на производство на електроенергия не се е променило значително в сравнение с 2017 г. По-голямата част от производството все още се основава на конвенционални горива, а именно кафяви и лигнитни въглища. През 2018 г. инсталираната мощност в националната електроенергийна система възлиза на 45 939 MW, а разполагаема мощност - 45 650 MW, което представлява увеличение съответно с 5,8% и 5,4% спрямо 2017 г. Средното годишно търсене на капацитет е на ниво 23 232.7 MW, с максимално потребление на ниво от 26 477.6 MW, което означава увеличение съответно с 1.5% и 0.8% в сравнение с 2017 г. 

Полша предприема действия за осигуряване на прозрачност и качество на ценообразуването на борсовия пазар. Според законовите разпоредби, приети през 2018 г., задължението за производителите на електроенергия да продават електроенергия чрез борса е увеличено от 30% на 100% през 2019 г. Според правилата, действащи за Полската електроенергийна борса, няма други официални или неофициални ценови граници, различни от тези, прилагащи член 41, параграф 1 и член 54 (1)) от Регламент 2015/1222 (CACM). По този начин, в случая на пазар ден напред, минималната цена е еквивалентна на -500 EUR, а максималната цена е еквивалентна на +3,000 EUR. За пазара в рамките на деня минималната цена е еквивалентна на -9.999 EUR, а максималната цена е еквивалентна на +9.999 EUR.

Балансиращ пазар

В края на 2018 г. 125 предприятия са участвали в балансирането на пазарните процеси, включително 21 електроцентрали, 9 крайни потребители, 8 клиенти на мрежата, 80 търговски дружества, 5 разпределителни компании PSE като преносен оператор. През 2018 г. общият обем на непланирано балансиращо електричество, закупено на балансиращия пазар, възлиза на 6.22 TWh, което е по-ниско с около 8% в сравнение с предходната година. През 2018 г. общият обем на непланираната балансираща електроенергия, доставена на балансиращия пазар, възлиза на 9,51 TWh и е с 3,29 TWh по-голям от общия обем на закупената електроенергия от балансиращия пазар. Полският преносен оператор PSE в момента разработва цялостна реформа на балансиращия пазар, която включва, например, икономически ефективни и пазарни поръчки за балансиращ капацитет. Обществените консултации относно новия дизайн на балансиращия пазар започнаха през ноември 2019 г. Датата на прилагане е планирана за 2021 г.

Полша ще въведе механизъм за ценообразуване на недостига, посочен в член 44, параграф 3 от Насоките за балансиране на електроенергията. Предвиденият механизъм за ценообразуване на недостига ще осигури добавяне на цени към цените на енергията на балансиращия пазар, вариращи като функция от размера на резервния марж в полската система. Предлаганото изчисление на добавката на цените се основава на стойността на най-голямото натоварване (VoLL) и вероятността за загуба на товар (LoLP), като се гарантира, че когато резервите са изчерпани (т.е. няма повече налични резерви, които могат да бъдат активирани от оператора на преносни услуги), сетълментът на дисбаланса цените не са по-ниски от максималната, определена в съответствие с член 54, параграф 1 от Регламент 2015/1222.

Пазар на дребно 

В Полша крайните клиенти се възползват от пазарните цени и могат да получат пакетни оферти,  насочени към индивидуалните нужди на клиентите. Регулираните цени са приложими само за тези крайни клиенти:

• които не са решили да сменят доставчика

• чието търсене е относително ниско

• които са свързани към мрежа ниско напрежение

• които се снабдяват от четирима доставчици от последна инстанция.

Регулираните цени се изчисляват от доставчиците въз основа на оправдани разходи. Полският регулатор проверява тяхното изчисление и одобрява регулирани цени под формата на тарифи. Делът на потреблението на клиенти при регулирани цени в общото потребление на електроенергия е около. 14,5%. Всички потребители, също и тези, които отговарят на условията за регулирани цени, могат да избират оферти с нерегулирани цени (пазарни цени) - и те го правят. Много често те решават да сменят доставчика или да кандидатстват за договор с пакетни продукти. Това гарантира ефективна ценова конкуренция сред доставчиците. Понастоящем няма решения относно дерегулирането на цените за домакинствата, отговарящи на изискванията. Мерките и сроковете ще бъдат разгледани в процеса на прилагане на Директивата за електроенергията (ЕС) 2019/944.

Demand response

Всички видове demand response могат да участват в пазарите на едро с електроенергия, включително ден напред и в рамките на деня. Лицата, предлагащи услуги по активно управление на потреблението могат да участват също в балансиращия пазар и да предоставят балансиращи услуги. Това става чрез подаване на оферти за балансираща енергия на полския балансиращ пазар, където такива оферти могат да повлияят на формирането на цената за балансиране. Доставчиците на demand response, заинтересовани от участие в балансиращия пазар, трябва да бъдат сертифицирани. След като предложението за балансиране от страна на търсенето е прието от полския преносен оператор, участникът на пазара, който е представил тази оферта, изпълнява задължението си за доставка, което означава, че трябва да намали потреблението в съответствие с предложението си. Те могат да участват и на пазара за капацитет. 

Повече информация за Плана за пазарни реформи можете да прочете: тук

Полша
Европейска комисия
план
реформи
енергиен сектор
По статията работи:

3E news