Февр. 21
21.2.2017

Дискусия „Бъдещето на българския въгледобив“

 21.02.2017 г. (вторник), от 13:00 до 15:00 ч. в Гранд Хотел София, Зала „Триадица“ - Дискусия „Бъдещето на българския въгледобив“

 

На 21 февруари /вторник/ Българската минно геоложка камара и „Мини Марица-изток“ ЕАД организират в София дискусия /кръгла маса на тема „Бъдещето на българския въгледобив“.

Целта на събитието е да се повиши информираността на обществото и да се активизират българските институции по повод на предложените нови, по-рестриктивни прагове за емисиите от индустрията, в т.ч. енергетика и въгледобив.

По същество тези предложения няма да променят чувствително екологичното представяне на големите индустриални предприятия, но ще влошат техните икономически показатели в т.ч. и с нерентабилни инвестиции, а в някои случаи – ще доведат до спиране на мощности или до тяхното закриване. В контекста на българската конвенционална енергетика това ще доведе до шокови промени и до значителни социално-икономически щети на национално, регионално и местно ниво. Затова е нужна защита на българските въгледобив и енергетика.

Стъпките, които трябва да се предприемат, за да останат в сила настоящите позитивни прагове на емисиите, включват консолидирана национална позиция и изграждане на обща стратегия с други държави (Германия, Полша), които ще бъдат също ощетени от предложените промени.

Българската минно геоложка камара вече изпрати призив към отговорните институции Президент, Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката и др.) за осигуряване защитата на българската индустрия.

Потвърждение на присъствие до 20.02.2017 г., 14:00 ч. на e-mail: Daniel.kiryakov@bmgk-bg.org