НАЧАЛО » събития

БЕХ отчита 36,4 млн. лева загуба от дейността си за деветте месеца на годината

fb
3E news
fb
04-11-2019 02:11:19
fb

Българският енергиен холдинг отчита загуба от дейността си преди данъци (EBT) в размер на близо 36,4 млн. лева. Намалението е с внушителните 177,6 млн. лева (-125.7%) спрямо съпоставимия период на 2018 г.. Тогава холдингът е реализирал печалба в размер на 141,2 млн. лв., става ясно от междинния финансов отчет на компанията за деветте месеца на тази година. Съществено влияние върху финансовия резултат на холдинга към края на септември оказаха влезлите в сила нови международни счетоводни стандарти и изменения в действащите международни счетоводни стандарти. „Най-съществен ефект върху финансовото състояние на БЕХ ЕАД към 30.09.2019 г. има МСФО 9 „Финансови инструменти”. Първоначалният ефект от прилагането му към 01.01.2018 г. доведе до намаляване на неразпределената печалба с над 1,1 млрд. лева. В тази връзка, преизчисленията на вземанията, свързани с прилагането на стандарта към 30.09.2018 г., доведоха до реинтегриране на обезценка в размер на 50 млн. лв. и намаление на финансовите приходи с 23 млн. хил. лв.“, обясняват от холдинга.

Отчетените приходи от дейността на БЕХ през текущия период са за105,2 млн. лв., като са запазили относително постоянно равнище спрямо отчетените 108,5 млн. лв. към септември 2018 г.

Приходите остават на същото ниво заради отчетените добри финансови резултати на АЕЦ „Козлодуй“ и на Мини „Марица Изток“. Дивиденти не са отчели през миналата година ЕСО и „Булгаргаз“, които са завършили годината със счетоводна загуба. Причината при ЕСО е покриване на загуби за отминали периоди. При „Булгаграз“ загубата е заради наложената глоба от ЕК по делото БЕХ газ за 50,2 млн. лева.

Оперативните разходи за дейността на БЕХ ЕАД към 30.09.2019 г. са в размер на 5,990 хил. лв. и бележат намаление от 630 хил. лв., или 9.5%, спрямо отчетените през съпоставимия период на 2018 г.

Намалението на разходите за външни услуги се дължи основно на отчетеното намаление в разходите за консултантски услуги с 972 хил. лв. Основната причина за това е, че през съпоставимия период на 2018 г. бяха отчетени разходи за консултантски услуги, свързани с дейностите по изпълнението на последния етап от договора с БАН, относно разработване на Национална стратегия в областта на енергетиката с фокус върху електроенергетиката.

Отчетените към 30 септември разходи за консултантски услуги са свързани основно с процесуалното представителство пред ЕК по делото БЕХ-Газ, както и разходи, свързани с експертна оценка на ИМСТС, която е задължителна на всеки три години, съгласно прилаганата счетоводна политика. В допълнение тук се отчитат и разходите за външен одит, както и таксите към рейтинговите агенции. Отчетено е и увеличение в размера на „другите разходи“ с 277 хил. лв. основно поради отчетените съдебни разходи във връзка със заведени дела срещу Топлофикация-София.

Обезценка на вземания към НЕК и ТЕЦ „Марица Изток 2“

Към 30 септември тази година  са отчетени разходи за обезценка в размер на 144,4 млн. лева,  което е увеличение (388.5%) увеличение спрямо съпоставимия период на 2018 г. със 194,4 млн. лв. Основна част от тях представляват разходите свързани с обезценка на вземания от свързани лица – НЕК и „ТЕЦ Марица изток 2“, обясняват от БЕХ в отчета си. „Поради слабата си ликвидна позиция, двете дружества не са в състояние да обслужват редовно задълженията си към холдинга по сключените договори за заем. С цел облекчаване на тежкото финансово състояние на ТЕЦ 2, дължащо се на нарастващите производствени разходи, свързани с разходите за емисиите на парникови газове, на 10.01.2019 г. между БЕХ ЕАД и ТЕЦ 2 бе подписан договор за заем на стойност 484,9 млн. лв., обединяващ задълженията на централата към холдинга по сключени договори за заем и непогасена част от задължения по договор за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове, със срок на погасяване до 31 декември 2023 г.“, припомнят от холдинга.

Приходи

Нетните финансови приходи към 30 септември са за 9,1 млн. лв., като те намаляват с 19,6 млн. лв. спрямо стойността им съпоставимия период на 2018 г. На 28.08.2018 г. „Булгаргаз“ и БЕХ сключват договор за цесия, по силата на който БЕХ закупи вземания на „Булгаргаз“ от „Топлофикация-София“ за доставен, но неплатен природен газ с обща стойност от 99,1 млн. лева (към 28.08.2018 г. В резултат на това, на 01 април тази година БЕХ и „Топлофикация-София“ сключиха споразумение, според което дължимите суми ще бъдат изплащани в срок от седем години на равни месечни вноски. Годишната им лихва ще бъде 4.66%, с гратисен период по главницата до септември 2019 г.  Като ефект от гореописаното, към 30 юни 2019 г. са начислени приходи от лихви в размер на 580 хиляди лв.

БЕХ намалява финансовите си разходи с 8,7 млн. лева основно заради по-малката лихва, която се начислява при новата облигационна емисия с падеж през 2025 г.

Към края на септември финансовото състояние на БЕХ се запазва стабилно. Холдингът продължи своята политика за закупуване на квоти за нуждите на ТЕЦ  „Марица Изток 2“, като през април 2019 г. бяха предприети неотложни действия по закупуване на допълнителни 400 хил. тона квоти за емисии на парникови газове, необходими на централата за 2018 г. в следствие на редуциране на количествата безплатни квоти за емисии за парникови газове. По този начин БЕХ ЕАД обезпечи задълженията на централата, като стратегическа част от критичната електроенергийна инфраструктура на България.

финансов резултат
БЕХ
По статията работи:

3E news