НАЧАЛО » събития

Красимир Найденов: Белите сертификата намаляват разходите за енергия

Разходите на обществото за задържане цените на енергията са съпоставими с разходите за повишаване на енергийната ефективност, обяснява председателят на АУЕР

fb
3E news
fb
03-05-2015 09:38:00
fb

Г-н Найденов, на българския пазар отскоро се появи нов финансов инструмент - белите сертификати, чиято основна задача, доколкото е известно, е да стимулира пестенете на енергия. Бихте обяснил накратко какво е това бял сертификат, ценна книга ли е и за какво служи?

- „Белите сертификати“ са ценни книжа, удостоверяващи постигането на енергийни спестявания от различни лица чрез реализация на проектии и/или мерки. Чрез тях се доказва, че определено количество енергия е спестено на определено място и за определен период от време. Белите сертификати са и търгуем инструмент, който принадлежи първоначално на лицето, реализирало спестявания чрез изпълнение на проект или мярка за енергийна ефективност, или е придобило впоследствие правата върху тези спестявания, тъй като белия сертификат може да бъде регистриран и търгуван.

Има ли условия за такъв пазар в България и кой по какъв модел ще го организира?

- Условията, които облекчават въвеждането на пазар на бели сертификати са следните:

 За България е предложен модел, който включва оптимално използване на съществуващи държавни ведомства, регулаторни органи и финансиращи институции, а също и натрупания в страната опит по верифициране на енергийни спестявания и търговия с ценни книжа.

 Как ще се гарантира, че този пазар ще е достатъчно ликвиден?

- В момента съществуват и предлагат енергийни услуги значителен брой фирми за изпълнение на мерки за енергийно спестяване, за които търговията с бели сертификати ще е една допълнителна възможност да предложат по-евтина и качествена услуга. С две думи, енергийни спестяванията съществуват и трябва само да се оценят и документират. Проектът предвижда облекчаване на процедурите за определяне и доказване на спестяванията чрез разработването на специализирани методики за оценка.

Кой може да продава и кой ще купува бели сертификати?

- Всяко юридическо или физическо лице може да продава или купува бели сертификати.

Какви типове проекти и в кои сектори ще могат да получават сертификати?

- Допустими за всички проекти във всички сектори - крайни енергийни потребители, а именно: индустрия, транспорт, домакинства, услуги и селско стопанство. Допустими са мерки, при които се спестява енергия в обект на краен енергиен потребител.

Коя от страните е задължена да постигне икономии на енергия?

- В съответствие със Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ търговците, които продават енергия над 75 GWh годишно на крайни клиенти, са задължени с ежегодно изпълнението на т.н. индивидуални цели за енергийни спестявания, които се равняват приблизително на 1.5 % от обема на годишните им продажби.

При тези сертификати се говори за целева стойност – какво означава тя и по какво се различава от цената?

- Стойността на белите сертификати се определя от пазара, но минималната им цена трябва да покрива разходите за тяхното издаване. Тези разходи включват най-общо разходи за държавни такси и разходи за доказване на спестяванията. Желателно е минималната пазарна цена да бъде възможно най-ниска, което означава преди всичко да бъдат намалени разходите за одит. В проекта е предвидено разработването на 50 броя стандартизирани методики за бърза оценка на енергийни спестявания. Тези методики ще могат да се използват on-line от фирмите за обследване, което ще намали значително разходите за доказване на енергийните спестявания.

Как ще се определят целевите стойности?

- Посочените по-горе разходи, особено разходите за обследване са пазарно определени. Очаква се да бъдат значително намалени вследствие на въвеждането на облекчени процедури за проверка и доказване на спестяванията.

За какъв период ще се дават правата върху белите сертификати?

- В общият случай периодът на валидност на белия сертификат е 5 години, независимо от времето на живот на изпълнената мярка за енергийно спестяване. Разработен е и вариант с период на валидност на сертификата от 2 години за по-краткосрочни мерки.

Какви са ползите за потребителите?

- Една от най-важните цели, която този проект защитава е да бъдат намалени разходите за купуване на енергия и да бъде увеличен жизнения стандарт на българските домакинства.

Във всяка стока, произведена у нас е вложена до два пъти повече енергия от средно европейската норма. Ако енергийна ни ефективност е на средно европейско ниво, ние ще се нуждаем от по-малко горива, а това означава че значителна част от националния ни доход, който се изнася в чужди държави, ще остава у нас, респективно в домакинствата.

В периода 2007/2012 в разходите на домакинствата най-силно се увеличава разходите за енергия, а най-голямото намаление е при разходите за храна. Домакинствата се затрудняват да купуват енергия и да отделят средства за намаляване на загубите на енергия в жилищата си.

В същото време потенциалът на енергийни спестявания в жилищата е над 30 %, т.е домакинствата могат да купуват с 30 % по-малко енергия, без това да се отрази на енергийния им комфорт. Проблемът е, че домакинствата не разполагат със средства, които да вложат в мерки за енергийната ефективност, независимо, че тези мерки са печеливши и подходящи за кредитиране. Намаляването на разходите на домакинствата е желателно и в условията на либерализиращ се пазар, при който има вероятност енергийните цени да се повишат. Разходите на обществото за задържане на цените на енергията са съпоставими с разходите за повишаване на енергийната ефективност.

Кой гарантира, че всички групи потребители, които са участвали във финансирането на схемата, ще имат изгода?

- Предлаганият финансов механизъм е за стимулиране изпълнението на мерки за енергийни спестявания. Трудно е да се осигури възможност на лицата, които не участват в него, да печелят. Съществени финансови загуби могат да претърпят търговците с енергия, които не изпълняват определените им индивидуални цели за енергийни спестявания, тъй като подлежат на финансови санкции, съгласно националното законодателство. Държавните институции трябва да попречат на възможността на тези търговци да прехвърлят финансовите си загубите, вследствие на неизпълнението на това задължение на крайните потребители чрез цената на продаваната от тях енергия. В проекта са описани всички участници в изпълнението на механизма лица и техните ползи от това участие. Може да се твърди, че при всички участници, включително и при търговците с енергия при положение, че изпълняват определените им индивидуални цели за енергийни спестявания, има различни по големина положителни ефекти.

За какъв срок ще важат сертификатите и ще бъде ли позволено задържането им за следващ период и/или преместването на задълженията от текущ в следващ период?

- Сертификатите ще бъдат валидни за срок от 5 години от датата на издаването им и ще бъдат анулирани, ако в този период не бъдат използвани от търговците за доказване на изпълнението на целите им.

Каква е гаранцията, че ведомството, издаващо сертификатите, е независимо и има необходимата техническа квалификация?

- В проекта се предлага белите сертификати да се издават от съществуващ независим държавен орган - Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/. Агенцията има натрупан опит, тъй като по ЗЕЕ тя е ангажирана да издава т.н. удостоверения за енергийни спестявания, които обаче не могат да се търгуват. За да повишат квалификацията си служители от АУЕР ще преминат през специално обучение, предвидено в проекта.

Ще стимулира ли този пазар въвеждането на новаторски технологии за пестене на енергия ?

- Ще бъде създадена възможност за допълнително стимулиране на предприятия, които въвеждат новаторски технологии или изпълняват отделни мерки за енергийни спестявания чрез допълнителен приход от продажба на бели сертификати на задължените с индивидуални цели лица – едрите търговци с енергия.

Интервюто взе Маринела Йонкова

 

Енергийна ефективност
бели сертификати
АУЕР
ЗЕЕ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева