НАЧАЛО » свят

ЕК одобри закон за Европейския фонд за стратегически инвестиции

Фондът ще обезпечи финансово "Плана Юнкер" за 315 млрд. евро

fb
3E news
fb
14-01-2015 01:06:00
fbЕвропейската комисия прие в сряда законодателно предложение за Европейския фонд за стратегически инвестиции, който ще бъде създаден в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), съобщиха от пресслужбата на ЕК. Това става само 50 дни след обявяването на Плана Юнкер за инвестиции за Европа за насърчаване на създаването на работни места и постигането на растеж.

Фондът е в основата на инвестиционната офанзива на председателя Юнкер, чрез която ще се мобилизират поне 315 милиарда евро в частни и публични инвестиции в целия Европейски съюз. Чрез него ще се подпомогнат стратегически инвестиции, като широколентовите и енергийните мрежи, и ще бъдат подкрепени по-малките предприятия, които имат до 3000 работници.

Предложението също така предвижда създаването на Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите, който да оказва помощ за идентифицирането, подготовката и разработването на проектите в ЕС. Накрая, за подобряването на знанията на инвеститорите относно съществуващите и бъдещите проекти ще допринесе европейски механизъм за утвърждаване на инвестиционни проекти.

„Комисията държи на думата си. С днешното предложение за Европейски фонд за стратегически инвестиции ние изпълняваме заедно с партньорите си от ЕИБ обещанието, дадено през ноември в пленарната зала на Европейския парламент. Предприемаме важна стъпка към създаването наново на работни места за европейците и за рестартиране на икономиката на Съюза. Сега разчитаме на политическото ръководство на съзаконодателите — Европейския парламент и Съвета — за да може предложението да бъде прието в кратки срокове, така че фондът да започне да действа от месец юни и да се даде ход на нови инвестиции. Точно такива са очакванията на европейските граждани и нямаме време за губене", каза председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

„Днес реализираме същината на Плана за инвестиции за Европа: Европейският фонд за стратегически инвестиции ще подкрепя проекти с по-изразен рисков профил, така че да започне инвестиране в държавите и секторите, в които създаването на работни места и растеж са най-необходими. Като следваща стъпка трябва да увеличим въздействието на Плана за инвестиции за Европа и да създадем „благотворна взаимосвързаност“: повече инвестиции, водещи до повече и по-добри работни места и стабилен растеж. В момента правя обиколка из целия Европейски съюз за осъществяването на тази задача и съм окуражен от получените досега положителни отзиви“, заяви Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Какво включва предложението на ЕК

Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основният инструмент за мобилизирането на поне 315 милиарда евро допълнителни инвестиции в реалната икономика през следващите три години.

Фондът ще финансира проекти с по-изразен рисков профил, като по този начин се увеличи максимално въздействието на публичните разходи и се отключат частни инвестиции. Фондът ще бъде създаден в рамките на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с която Комисията ще работи като стратегически партньор.

Държавите членки могат да участват в ЕФСИ. Участието в ЕФСИ е отворено и за трети страни, като например националните насърчителни банки или публичните агенции, притежавани или контролирани от държавите членки, както и частни дружества и субекти, намиращи се извън ЕС, при условие че се получи съгласието на съществуващите вносители.

Припомняме, че Еврокомисията посочи през ноември, че ще гарантира благоприятното третиране на националните вноски към ЕФСИ по отношение на Пакта за стабилност и растеж. В отделно съобщение, публикувано днес от Комисията, относно използването на гъвкавост в рамките на съществуващите правила на Пакта се дават допълнителни указания по този въпрос.

В съобщението се пояснява, че вноските на държавите членки към ЕФСИ няма да бъдат взети предвид при оценяването на бюджетната корекция. Това се отнася за всички държави членки, независимо дали са включени в превантивните или коригиращите мерки на Пакта.

За държави, които се ползват от т.нар. „клауза за инвестиции“, съфинансирането на проекти или инвестиционни платформи с ЕФСИ ще се ползва от по-благоприятно третиране в рамките на Пакта.

Управление на Европейския фонд за стратегически инвестиции

Решенията относно общата ориентация, инвестиционните насоки, рисковия профил, стратегическите политики и разпределянето на активите на фонда в съответствие с политическите насоки на Комисията ще бъдат вземани от Управителен съвет. Докато ЕИБ и ЕК са единствените участници в ЕФСИ, броят на членовете и гласовете ще бъде разпределен въз основа на вноските им и всички решения ще се вземат с консенсус. Когато към фонда се присъединят други участници , броят на членовете и на гласовете ще остане пропорционален на вноските и решенията ще бъдат вземани с обикновено мнозинство, ако не може да бъде постигнат консенсус. Не може да бъде прието решение, ако ЕК и ЕИБ гласуват против него.

Инвестиционен комитет ще бъде подотчетен на Управителния съвет. Той ще одобрява конкретните проекти и ще решава кои от тях ще получат подкрепа по ЕФСИ, като не се съобразява с географски или секторни квоти. Комитетът ще се състои от шест независими пазарни експерти и управляващ директор, който ще отговаря за текущото управление на ЕФСИ. Управляващият директор и неговият заместник ще се назначават от Управителния съвет по съвместно предложение на Комисията и на ЕИБ.

Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите (ЕКЦВИ)

Като използва наличните експертни познания, Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите /ЕКЦВИ/ ще бъде eдинично звено за контакт в целия ЕС с цел да спомогне за идентифицирането, подготовката, разработването и финансирането на проектите. Чрез консултантския център също така ще се предоставят съвети как да се използват новаторски финансови инструменти и публично-частни партньорства.

Прозрачен европейски механизъм за утвърждаване на проекти

Инвеститорите ще бъдат информирани за наличните съществуващи и потенциалните бъдещи проекти посредством прозрачен европейски механизъм за утвърждаване на проекти. Днес липсата на информация е основна пречка за инвестициите. Механизмът ще бъде редовно актуализиран, така че инвеститорите да разполагат с надеждна и актуална информация за вземане на решения за инвестиции. Съвместна работна група за инвестициите на Комисията и ЕИБ вече набеляза 2 000 потенциални проекта на стойност 1,3 билиона евро.

Гаранционен фонд на ЕС и последиците за бюджета на ЕС

С предложението се създава Гаранционен фонд на ЕС, който ще осигурява ликвиден резерв за бюджета на Съюза в случай на загуби, претърпени от ЕФСИ при подкрепата на проекти. Той  постепенно ще достигне 8 милиарда евро до 2020 г. чрез плащания от бюджета на ЕС. За това се изисква изменение на бюджета на ЕС за 2015 г., чрез което ще се създадат необходимите нови бюджетни редове и ще се прехвърлят 1,36 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения и 10 милиона евро бюджетни кредити за плащания към тези нови редове. Общото въздействие за бюджета на ЕС за 2015 г. е неутрално. Сумата от 10 милиона евро бюджетни кредити за плащания ще спомогне за покриването на административните разходи на Европейския консултантски център по въпросите на инвестициите.

Днешното предложение на Комисията трябва да бъде прието по „ обикновената законодателна процедура“ (съвместно вземане на решение) от законодателите на ЕС — Европейския парламент и Европейски съвет. На Европейския съвет от декември държавните и правителствените ръководители призоваха „законодателите на Съюза (...) да постигнат съгласие до юни, с цел новите инвестиции да могат да бъдат активирани още от средата на 2015 г.“

Като допълнителен елемент от Плана за инвестиции Европейската комисия работи по отстраняването на регулаторните пречки пред инвестициите и за укрепване на единния пазар. Първа група от действия е посочена в работната програма на Комисията за 2015 г.

История на досието

В резултат от икономическата и финансовата криза нивото на инвестиции в ЕС е намаляло с около 15 % спрямо върховата си стойност от 2007 г. Съществува финансова ликвидност, но несигурността по отношение на икономическите перспективи и високото равнище на публичния и частния дълг в някои части на ЕС възпрепятстват инвестициите. Ето защо Планът за инвестиции за Европа може да допринесе чрез насочване на съществуващата ликвидност към проекти, както и с отпускане на парични средства към необходимите области.

Планът за инвестиции за Европа стана най-важният приоритет за председателя Юнкер, който го представи едва три седмици след встъпването си в длъжност на 26 ноември 2014 г. Няколко седмици по-късно — на 18 декември — Европейският съвет одобри плана.

 

Европейския фонд за стратегически инвестиции
ЕФСИ
ЕИБ
план Юнкер
Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите
По статията работи:

Галина Александрова