НАЧАЛО » свят

ЕК е готова с бюджетните предложения за справяне с бежанската криза

Общото финансиране за доверителния фонд за Сирия ще достигне над 500 милиона евро. ЕС вече работи за мобилизиране на 1 млрд. евро за Турция и 17 млн. евро за Сърбия и Македония, за справяне с бежанците

fb
3E news
fb
01-10-2015 05:49:00
fb

Броени дни след като членовете на Комисията представиха набор от приоритетни действия за управление на кризата с бежанците, които да бъдат предприети през следващите шест месеца, днес Европейската комисия излезе с първия пакет с конкретни предложения за оползотворяване на финансирането от ЕС за 2015 г. и 2016 г. в размер на 1,7 милиарда евро за справяне с кризата, като държавните и правителствените ръководители се ангажираха миналата седмица държавите членки да предоставят същия размер средства.

С парите ще се осигури спешна помощ за най-засегнатите държави — членки на ЕС, ще се увеличи персоналът на пряко ангажираните агенции на ЕС и ще се предостави подкрепа и хуманитарна помощ в трети държави. Сега Комисията разчита бюджетният орган — Европейският парламент и Съветът — да приемe бързо тези мерки, с което двете институции се ангажираха миналата седмица.

Днешните предложения включват 801,3 милиона евро за 2015 г. и ще се финансират отчасти с нови средства под формата на предложение за проект за коригиращ бюджет за 2015 г. В тази връзка Комисията предлага допълнителни бюджетни кредити за поети задължения в размер на 330,7 милиона евро от държавите членки. На второ място Комисията предлага преразпределянето на средства от други области. За тази цел Комисията предвижда пренасочването на 70,6 милиона евро от други програми и действия и 400 милиона евро, предвидени първоначално за хуманитарна помощ и финансиране на европейската политика за съседство.

Вторият пакет от предложения за останалите 900 милиона евро, обявени миналата седмица, ще бъде включен в изменение на проектобюджета за 2016 г. през октомври 2015 г. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Европейската комисия работи последователно и без прекъсване за изработването на координирана европейска реакция по проблемите на бежанците и миграцията. Постигнахме много за кратък период от време. Ще продължим да работим неуморно за намирането на общи, европейски решения.“ Заместник-председателят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева заяви: „Европа е изправена пред последиците от една от най-мащабните кризи в най-новата си история. Реагирахме бързо, за да осигурим ресурсите, които отговарят на нашите политически приоритети, като удвоихме средствата на ЕС, с които да се помогне на бежанците и на общностите, които ги приемат. Използваме бюджета на ЕС бързо и гъвкаво, за да се справим с тази криза.“

Миналата седмица Европейската комисия пое ангажимент за засилване на финансовата подкрепа за преодоляване на кризата. Като първа стъпка, до края на 2015 г. Комисията ще мобилизира 801,3 милиона евро в подкрепа на следните приоритетни действия: 100 милиона евро за подсилване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „ Вътрешна сигурност“ за предоставянето на спешна помощ на най-засегнатите държави — членки на ЕС. Това е в допълнение към сумата от 73 милиона евро, която вече беше изчерпана; - 1,3 милиона евро за увеличаване на финансирането за трите агенции на ЕС, които действат в тази област, за да се покрият разходите за 60 работни места във Frontex, 30 в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и 30 в Европол през 2015 г.; - 300 милиона евро за укрепване на Европейския инструмент за съседство (ЕИС), с което да се даде възможност за увеличаване на Регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия и предоставяне на помощ на трети държави, приели бежанци от Сирия. Заедно с останалите 200 милиона евро, които се преразпределят, общото финансиране за доверителния фонд за Сирия ще достигне над 500 милиона евро.

Вноските на държавите членки следва да се равняват на средствата, предоставени от ЕС, така че фондът да достигне - общ размер от поне 1 милиард евро. 200 милиона евро с цел незабавно предоставяне на ресурси в отговор на нуждите на ВКБООН, Световната продоволствена програма и други организации, така че да се помогне на бежанците веднага. Тези средства вече бяха планирани за хуманитарна помощ и гражданска защита и сега ще бъдат използвани конкретно за решаването на кризата с бежанците.

Вноските на държавите членки следва да се равняват на средствата, предоставени от ЕС. - Това е в допълнение към значителните суми (над 300 милиона евро), отпуснати през 2015 г. като предварително финансиране в рамките на многогодишните фондове в областта на миграцията и границите (от общо 7 милиарда евро, заделени за периода 2014—2020 г.). Предложението е съобразено с постигнатото съгласие по седемгодишния финансов план на ЕС. Сумата от 801,3 милиона евро не изисква допълнителни плащания от страна на държавите членки през 2015 г.

По време на неофициалната среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС на 23 септември 2015 г. държавите членки приветстваха предложенията на Комисията за мобилизиране на бюджета на ЕС и се ангажираха приносът на държавите членки да се равнява на средствата, предоставени от ЕС. Това включва вече мобилизираните средства — ЕС вече работи за мобилизиране на 1 милиард евро за Турция и 17 милиона евро за Сърбия и бившата югославска република Македония, за да се помогне на тези наши съседи да се справят с предизвикателствата на миграцията. Освен това държавите членки следва да предоставят същия размер финансиране и за Извънредния доверителен фонд за Африка, създаден с първоначална капиталова вноска от ЕС в размер на 1,8 милиарда евро.

Следващи стъпки

През октомври тази година Комисията също така ще предложи да се добавят 900 милиона евро в проектобюджета за 2016 г. за подкрепа на следните приоритетни действия през 2016 г.: 600 милиона евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“, както и за увеличаването на персонала на Frontex, EASO и Европол. Тези средства ще бъдат в допълнение към 780-те милиона евро, планирани за извънредната схема за преместване; - 300 милиона евро за оказване на хуманитарна помощ на бежанците в съседните на Сирия държави и други трети държави.

Вноските на държавите членки би трябвало да съответстват на финансирането от ЕС. -

Контекст

На 23 април 2014 г. като част от кампанията си за поста председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представи в Малта план от пет точки относно миграцията, като призова за по- голяма солидарност в миграционната политика на ЕС. При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на един от комисарите специална отговорност във връзка с миграцията, а именно да работи по нова политика за миграцията като един от 10-те приоритета на политическите насоки — политическата програма, въз основа на която Европейският парламент избра Комисията.

На 13 май 2015 г. Европейската комисия представи своята Европейска програма за миграцията, въвеждаща всеобхватен подход, който ще подобри управлението на миграцията във всичките му аспекти.

Още на 27 май 2015 г. Европейската комисия представи първия пакет от мерки за изпълнение на Европейската програма за миграцията, в т.ч. предложения за преместване и презаселване, и план на ЕС за действие срещу контрабандистите на мигранти.

На 25 и 26 юни 2015 г. Европейският съвет постигна съгласие да се премине към изпълнение на предложенията, представени от Европейската комисия в Европейската програма за миграцията, със специално внимание върху преместването и презаселването, връщането и сътрудничеството със страните на произход и транзитно преминаване.

На 20 юли 2015 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи постигна съгласие да бъдат изпълнени мерките, предложени в Европейската програма за миграцията, по-специално преместването на хора, които очевидно имат нужда от международна закрила, от Италия и Гърция в течение на следващите две години, като първоначално се започне с 32 256 души, както и презаселването на 22 504 разселени лица от страни извън ЕС, които очевидно се нуждаят от международна закрила. IP/15/5729

На 9 септември 2015 г. Комисията предложи нов пакет от мерки, включително извънреден механизъм за преместване на 120 000 бежанци, както и конкретни инструменти за подпомагане на държавите членки при обработването на молби за убежище, връщането на икономически мигранти и справянето с първопричините за бежанската криза.

На 14 септември 2015 г. държавите членки приеха решението за преместване на 40 000 бежанци, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от Италия и Гърция.

На 23 септември 2015 г. държавите членки приеха решението за преместване на 120 000 бежанци, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от Италия, Гърция и други държави членки, които са пряко засегнати от бежанската криза.

 

ЕК
бюджет за бежанците
финансова подкрепа
По статията работи:

Маринела Арабаджиева