НАЧАЛО » свят

Брюксел призова за справедлив, балансиран и модерен бюджет на ЕС'2021-2027 г. преди края на годината

fb
3E news
fb
09-10-2019 03:32:42
fb

Преди заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври Европейската комисия призова държавните и правителствените ръководители от ЕС да предоставят политически насоки и да дадат нов тласък на преговорите, за да се постигне споразумение по справедлив, балансиран и модерен дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. преди края на тази година, съобщи информационната служба на ЕК.

Следващата многогодишна финансова рамка (МФР) трябва да съответства на предизвикателствата на днешния и утрешния ден, така че да позволи на ЕС да отговори на очакванията на гражданите. В публикувано днес съобщение на Европейската комисия се набелязват основните въпроси, които се нуждаят от внимание и ясна насока от страна на ръководителите на ЕС, за да се постигне бързо споразумение. Сред тях са:

- общото равнище на финансиране, което да съответства на споделените приоритети на Съюза;

- модерен бюджет с правилния баланс между политиките и силен акцент върху европейската добавена стойност;

- по-прозрачен подход към финансирането на бюджета на ЕС и въвеждането на нови източници на приходи за подпомагане на приоритетите и намаляване на тежестта върху националните вноски;

- по-голяма съгласуваност на политиката посредством по-тясна връзка между финансирането и приоритетите на политиката и по-силни инструменти за защитата на бюджета на ЕС от недостатъци в прилагането на принципите на правовата държава.

В съобщението е посочено, че стратегическите решения относно тези елементи следва да способстват за напредъка на текущите преговори относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС с оглед постигането на споразумение до края на годината, както бе договорено от лидерите на ЕС през юни. 

“Дългосрочният бюджет на ЕС означава предприемане на действия там, където ЕС добавя най-голяма стойност. Това е инвестиция в цяла Европа, научни изследвания на световно ниво. Това е финансиране за трансгранична инфраструктура, подкрепа за малките предприятия, както и защитна мрежа за нашите земеделски производители. Това е образование в друга европейска държава за поколения млади европейци. Това са приоритетите, отразени в предложението на Европейската комисия за следващите седем години. Освен това предложението ни e един ориентиран към бъдещето, отговорен и прагматичен план за това как да постигнем повече резултати с по-малко ресурси. Призовавам Европейския парламент и нашите държави членки да постигнат бързо споразумение”, заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

Комисарят, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, Гюнтер Йотингер от своя страна припомни, че през пролетта на миналата година Комисията направи предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, което всички смятат за добра основа за преговори. “16 месеца по-късно, работата напредна, но остава малко време. Всички трябва да работят за постигане на компромис. Трябва да запретнем ръкави и да доведем процеса докрай. В момент на големи предизвикателства, Европа не може да си позволи закъснение на дългосрочния си бюджет. Нашите граждани очакват да видят резултати; сега е време да се поеме отговорност.  Време за вземане на решения.”, коментира Йотингер.

През май и юни 2018 г. Комисията представи предложение за нов, модерен дългосрочен бюджет, който е силно насочен към приоритетите на Съюза, включително законодателните предложения за 37-те секторни програми. Въз основа на това както Европейският парламент, така и Съветът вече са свършили много работа. Беше постигнат напредък по отношение на общата рамка и по много от секторните предложения. Необходимо е обаче да се свърши повече, сочат от ЕК.

С приближаването на решителния момент за преговорите сега повече от всякога са необходими стратегически насоки от лидерите, за да може новите програми да бъдат стартирани навреме на 1 януари 2021 г. Ето как ги виждат от Европейската комисия:

- Приемане на бюджет, отговарящ на амбициите.

Комисията предлага дългосрочен бюджет, равняващ се на 1,114 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27. Днес Съюзът от 27 държави членки инвестира 1,16 % от БНД на ЕС-27,включително Европейския фонд за развитие. Ето защо предложеният бюджет е вече по-малък в сравнение със сегашния. Ако бюджетът на ЕС бъде намален още повече, това би затруднило постигането на приоритетите на Съюза и предоставянето на така необходимата подкрепа на земеделските стопани, студентите, изследователите, както и на стотиците хиляди други бенефициери на бюджета на ЕС. Затова лидерите следва да се стремят към реалистичен бюджет, който отговаря на задачата.

- Намиране на по-справедлив подход към финансирането на бюджета на ЕС.

Днес някои от най-богатите държави — членки на ЕС, получават намаления на вноските си в бюджета на ЕС — известни също като отстъпки — и в резултат на това внасят по-малко средства в сравнение с техния брутен национален доход на глава от населението (вж. приложението). Оттеглянето на Обединеното кралство — заради което бе въведена системата на отстъпки още през 1984 г. — предоставя възможност да бъде реформирана приходната част на бюджета на ЕС и да бъде решен проблемът със станалата непрозрачна и изкривена система. Лидерите трябва да използват тази възможност и да подкрепят по-справедлив начин за финансиране на бюджета на ЕС.

- Модернизиране на приходната част на бюджета на ЕС.

Сега е и моментът да се потърсят нови източници на приходи за бюджета на ЕС, които са по-тясно свързани с приоритетите на политиката на ЕС. Сред възможните източници са приходи от схемата за търговия с емисии или вноски на база нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса. Ръководителите следва да се възползват от нарастващата динамика в полза на тези нови собствени ресурси и да постигнат съгласие за разнообразяване на източниците на приходи за бюджета на ЕС.

- Модернизиране на разходната част на бюджета на ЕС.

В своето предложение за дългосрочния бюджет на ЕС Комисията предложи нов баланс между областите на политиката, финансирани от бюджета на ЕС. Политиката на сближаване и общата селскостопанска политика продължават да играят жизненоважна роля в изграждането на бъдещето на Европа, но сега те се модернизират в съответствие с новите приоритети.

В същото време повече средства отиват за ключови области на политиката, като научните изследвания и иновациите, мобилността на студентите, действията в областта на климата, миграцията, управлението и сигурността на границите, цифровизацията, както и отбраната и външната дейност на Съюза. Лидерите трябва да подкрепят тези усилия за модернизиране на бюджета на ЕС, за да може той да постига резултати в областите, които интересуват хората.

На 2 май 2018 г. Еврокомисията представи предложение за справедлив, балансиран и модерен бюджет, за да се постигнат приоритетите на Европа, определени от лидерите в Братислава през 2016 г. и в Рим през 2017 г. Това предложение бе незабавно последвано от законодателни предложения за 37-те секторни програми, които са част от бъдещия дългосрочен бюджет. Оттогава ЕК работи съвместно с ротационното председателство на Съвета и в тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да придвижи преговорите напред. В съответствие със заключенията от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 юни 2019 г. споразумение следва да се постигне преди края на годината. Европейската комисия споделя твърдото си убеждение, че придържането към този график е от съществено значение за стотиците хиляди студенти, земеделски стопани и изследователи в цяла Европа, както и за всички останали, които се ползват от бюджета на ЕС, гласи съобщението на ЕК.

ЕК
бюджет на ЕС
инвестиции
работни места
растеж
Сигурност
По статията работи:

3E news