Цветомир Ралчев, ЧЕЗ: Трябва да се предприемат стъпки за присъединяването на нови обекти още в най-ранния етап на тяхното изграждане

Цветомир Ралчев

Усилията ни са насочени към създаване на бързи, надеждни и качествени услуги, които да помогнат на бизнеса да увеличи ефективността на своите инвестиции. Стараем се да намаляваме административно-бюрократичните тежести и да пестим ценно време, пари и усилия на нашите клиенти. Това заявява Цветомир Ралчев, директор „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“ в ЧЕЗ Разпределение България в интервю за Агенция „Фокус“

Г-н Ралчев, какви са конкретните стъпки в процеса по присъединяване на нов обект към електроразпределителната мрежа?

- За присъединяването на обект към електроразпределителната мрежа е необходимо клиентът да премине през няколко етапа. Това са подаване на искане от негова страна за проучване на условията за присъединяване, извършване на проучването от нас и сключване на предварителен договор с условията за присъединяване. Сключване на окончателен договор изпълнение на задълженията по изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за електрозахранване на обекта е обикновено е най-дългият етап. Процедурата по присъединяване приключва със сключването на договор за продажба на електроенергия. Важно е да се знае, че в договора за присъединяване се уреждат задълженията на страните както за проектиране, така и за изграждането на съоръженията , като това може да отнеме различен период в зависимост от конкретните особености. Срокът за изграждане е определен в договора. Електрически уредби и/или електропроводи с високо или средно напрежение се проектират и изграждат от и за сметка на лицето, сключило договор за присъединяване, когато са собственост на небитов клиент. В този случай цената за присъединяване включва извършените от дружеството разходи за присъединяването на обекта. При присъединяване на битови клиенти съоръженията се изграждат от дружеството или могат да се изградят и от инвеститора и след това да бъдат изкупени от ЧЕЗ Разпределение.

Какви са необходимите документи, които клиентите трябва да предоставят по време на процеса по присъединяване?

- Искането за проучване и искането за сключване на договор се заявява в център за обслужване на клиенти с бланка по образец. За проучването се представят документ за самоличност и документ за владеене на имота или копие от договор за наем. Заявление за сключване на договор за присъединяване се подава от лице, което има сключен предварителен договор за присъединяване или издадено становище за условията за присъединяване (в срока на тяхната едногодишна валидност), представило е за съгласуване необходимите работни проекти за обекта и има издадено Разрешение за нов строеж или преустройство на съществуващ обект от компетентния орган по ЗУТ. Присъединяваното лице дължи цена за присъединяване.

Как се калкулира цената за присъединяване?

- Начинът за образуване и прилагане на цените за присъединяване е нормативно установен. Цената за присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа е определена от Комисията за енергийно и водно регулиране в Наредба 1 за регулиране на цените за електрическа енергия. Цените се образуват в зависимост от присъединяваната мощност и спрямо нея се разделят в няколко групи. Цената за присъединяване съдържа постоянна и променлива компонента. За обекти с мощност до 15kW цената съдържа само постоянна компонента. Всеки, който се интересува, може да намери по-подробна информация в центровете за обслужване на клиенти и на сайта на дружеството.

Възможно ли е да бъдат присъединени обекти, намиращи се на територия извън регулация?

- Да, възможно е. Необходимите документи са еднотипни. Присъединяването на обекти извън регулация е регламентирано в чл. 33, ал. 4 от Наредба № 1 от 2017 г. на КЕВР.. Цената на подобен тип присъединявания се определя на база действително направените разходи за изграждане на присъединителните съоръжения по индивидуален проект. В момента имаме подобен казус, като разходите за изграждане на съоръженията за присъединяване на един клиент възлизат на над 100 хил. лв. Сами разбирате, че няма как подобно присъединяване да бъде извършено за сметка на другите ни клиенти.
Ако ние поемем част от цената за подобно присъединяване ще отнемем средства, които в противен случай бихме могли да вложим в подобряване на електрозахранването на цяло населено място или дори квартал, за да изградим например трафопост за една-единствена къща в планината. Така че всеки, който ще изгражда обект в нерегулирана територия трябва да има предвид какво предвижда действащото законодателство във всеки един аспект и да направи своята преценка. Разбира се, клиентът има възможността и сам да изгради съоръженията, но трябва да има предвид, че в този случай те не подлежат на изкупуване от наша страна както в общия случай.

На финала - какво ще посъветвате гражданите, на които предстои преминаване през процедурата за присъединяване на нов обект към електроразпределителната мрежа?

- Нашите усилия са насочени към създаване на бързи, надеждни и качествени услуги, които да помогнат на бизнеса да увеличи ефективността на своите инвестиции. Стараем се да намаляваме административно-бюрократичните тежести и да пестим ценно време, пари и усилия на нашите клиенти. Разбира се, присъединяването е сложна процедура, обвързана изцяло с българското законодателство и всички стъпки трябва да се преминат по установения за целта ред, който не зависи изцяло от дружеството. За съжаление много инвеститори не осъзнават, че процесът е сложен и изисква време и оставят решението на въпроса с електрозахранването на много късен етап от изграждането на новата сграда. След това се налага да чакат и така губят много време. Нашият съвет е да се интересуват от рано за стъпките, които трябва да предприемат, по този начин ще оптимизират действията си.

Къде могат да бъдат открити?

- Подробна информация за процеса по присъединяване на нови клиенти може да бъде намерена на сайта на ЧЕЗ Разпределение – www.cez-rp.bg. Процесът е разписан и в специално подготвена брошура, която можете да получите във всеки център за обслужване на клиенти, да я занесете вкъщи и да я прегледате спокойно и подробно. Брошурата също е публикувана на сайта. Във всеки център за обслужване на клиенти може да бъде заявена консултация с експерт във връзка с процеса по присъединяване. Също така, когато процедурата вече е стартирана, всички последващи стъпки, необходими за нейното приключване, са описани в предварителния, както впоследствие и в окончателния договор за присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа, сключен между клиента и дружеството.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари