НАЧАЛО » българия

WWF завърши проект за засаждането на гори и редки растения в 10 природни парка

fb
3E news
fb
26-02-2014 11:11:00
fb

 

WWF и Societe Generale Експресбанк помогнаха за засаждането и възстановяването на гори и редки растения в 10 природни парка към ИАГ на обща площ от 131 000 кв.м, съобщиха от международната природозащитна организация. 

Проектът, съфинансиран по програма ЛАЙФ+ на ЕС, продължи 3 години. ЛАЙФ+ изисква на всяко евро, осигурено от ЕС, изпълняващите проектите да осигурят още едно евро.


От 131 000 кв.м. бяха залесени горите в 7 парка с обща площ от 21 000 кв.м., възстановени 10 вида растения в 4 парка на площ от 10 000 кв.м., възобнови се и отглеждане на съществуващи млади гори в Странджа на площ от 100 000 кв.м.

„Природозащитната инициатива има за цел да запълни липсата на опит и ресурси у нас при управление на местообитания в мрежата Натура 2000”, посочва ръководителят на проекта от страна на WWF Катерина Раковска. „Например, крайречните местообитания са в неблагоприятно състояние в национален мащаб и за възстановяването им е необходим експертен и финансов ресурс. Друг пример е природен парк „Русенски Лом“, в чийто План за управление е заложено премахването на чужди, инвазивни видове дървета и засаждането на фиданки от местни видове върху освободените площи. Проектът даде възможност на парка да се заеме с тази задача и насочи много други паркове да заложат подобни възстановителни дейности в приоритети си, като те вече са в ход”, допълва Раковска.

Доброто партньорство помогна на Витоша да се завърне водната детелина, в Рилски манастир отново да цъфтят рилския ревен, панчичевата пищялка и рилската иглика, в Странджа да бъде въведен Саарландския метод на немските лесовъди – най-щадящите природата техники за производство и добив на висококачествена дървесина. Залесени бяха и местни видове във Врачански Балкан, Русенски Лом, Сините камъни, Персина, Шуменско плато.

 

„Сътрудничеството между Societe Generale Експресбанк, WWF и ИАГ е емблематичен български пример за качествено и иновативно партньорство между природозащитна организация, бизнес и институции”, коментира Катерина Раковска. „Освен че допринасят с финансовото подпомагане, необходимо за дългосрочно възстановяване на видове, бизнес донорите въвличат служителите си в природозащитни дейности, популяризират по достъпен начин ценността на запазената природа и така променят качествено бизнес нагласите у нас по отношение на опазването на околната среда”. 

По-конкретните дейности, които бяха изпълнени:

Природните паркове, заедно с националните паркове, резерватите и защитените местности, са част от екологичната мрежа на страната, която общо обхваща едва 5% от територията на България. Природните паркове включват най-често стари гори, в които се срещат редки видове като рис, мечка, вълк, лалугер, скален орел, черен кълвач, сухоземни костенурки и много други.

В проекта WWF работи в тясна връзка с администрациите на 10-те природни парка, които са част от Изпълнителна агенция по горите.

 

За по-интересни новини, подробности и актуална информация по кампанията на WWF и SGEB, следете и Facebook страниците:

 

WWF
ЛАЙФ+
проект
Природни паркове
залесяване
По статията работи: