НАЧАЛО » българия

90 млн. евро повече за заетост, образование и здраве за сметка на е-управление

Кабинетът направи ново разпределение на средствата от еврофондовете за страната по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование“ за сметка на чиновниците и електронното обслужване на населението по ОП „Добро управление“

fb
3E news
fb
12-03-2014 04:44:00
fb


Правителството представи ново разпределение на средствата от еврофондовете за България до 2020 г. То предвижда 80 млн. евро повече за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 10 млн. евро повече за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това обаче ще е за сметка на Оперативна програма „Добро управление“, която е приемник на ОП „Административен капацитет“,бюджетът на която се намалява с 90 млн. евро от първоначално заложените. По нея се финансира обучението, квалификацията и усъвършенстването на държавната администрация, както и създаването на електронно управление във всяка една обществена сфера на обслужване.

Това стана ясно след днешното редовно заседание на Министерски съвет, на което бе прието новото разпределение средствата от еврофондовете през програмен период 2014-2020 г. в размер на 7,422 млрд. евро. С останалите финансови инструменти от ЕС и директните евросубсидииза земеделските производители общата помощ,на която страната може да разчита, ще е в размер на лизо 15,694 млрд. евро, обяви вицепремиерът по еврофондовете Зинаида Златанова.

Новото разпределение на финансовите средства по оперативни програми ще залегне в окончателния вариант на Споразумението за партньорство с Европейската комисия за новия програмен период. България ще изпрати документът за официално за одобрение от ЕК до края на март, а седемте оперативни програми плюс двете за земеделие и рибарство, трябва да са готови и представени на Брюксел най-късно до края на юни. Държавата обаче ще стартира с бюджетни средства някои от финансовите мерки по оперативните програми още преди те да бъдат одобрени окончателно от ЕК. Така годината няма да бъде загубена за подпомагане от ЕС, както това се случи с 2007 и 2008 г. в първия програмен период на финансиране.

Кой печели от новото разпределение?

С увеличението от 80 млн. евро програма ОП "Развитие на човешките ресурси" ще разполага с 895 млн. Евро, каза директорът на дирекция „Управление на средствата от ЕС“ Добринка Кръстева. Средствата по програмата ще бъдат насочени за финансиране на мерки за заетост – посреднически услуги, обучения, стажове, предприемачество; мерки за качествени социални и здравни услуги, деинституционализация на деца и възрастни; подкрепа за институциите и партньорите в сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването.

С допълнителните 10 млн. лв. пък ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" достига 583 млн. евро. Парите ще бъдат насочени за развитие на науката; развитие на качествено образование на всички нива; намаляване на ранното отпадане от училище и образователна интеграция на малцинствени групи; учене през целия живот.

За чия сметка е увеличението?

При новото разпределение бюджетът на ОП "Добро управление" – наследник на досегашната ОП „Административен капацитет“, ще е в размер на 285 млн. евро. Средствата са за комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест; управление на човешките ресурси в администрацията и съдебната система; електронно управление за: е-здравеопазване, е-образование, е-обществени поръчки, е-митници и е-идентификация, е-правосъдие и др., посочи Кръстева.

Според нея тази програма винаги е била подценявана, но тя е изключително важна, а през следващия програмен период значението и дори ще нарасне, тъй като от доброто й управление ще зависи подобряването на административните услуги за гражданите и бизнесаи най-важното – създаването на цялостно електронно управление. Междувременно по този показател – електроннно административно обслужване, България е на последно място в ЕС. Златанова и Кръстева обаче не обясниха дали намаляването на ресурса ще се отрази негативно на наваксването ни в това отношение.

Цялата финансова помощ ще е 15 697 млрд. евро

Общият ресурс за новия програмен период до 2020 г. по седемте Оперативни програми е 7,422 млн. евро. Допълнително по механизъм „Свръзана Европа“ са предвидени 406 млн. Евро., от общия ресурс за „Европейско териториално сътрудничество“ - 165 млн. евро, от Фонда за подпомагане на най-нуждаещи се лица за България са отредени 104 млн. евро. По Общата селскостопанска политика на ЕС – по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програма Рибарство и аквакултури общо ще бъдат отпуснати други 7 600 млн. евро. Така цялата сума за подпомагане на България ще достигне 15 697 млн. евро, отчете Златанова.

За следващите 7 години ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" ще разполага с 1,612 млн. евро, ОП "Околна среда" – с 1,494 млн. евро, ОП "Региони в растеж" – с 1,351 млн. евро, ОП "Иновации и конкурентоспособност" – с 1, 202 млн. евро, ОП "Развитие на човешките ресурси" – с 895 млн. евро, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - с 583 млн. евро и ОП "Добро управление" – с 285 млн. евро, информира Добринка Кръстева.

Къде ще бъде насочено финансирането?

Средствата по ОП" Транспорт и транспортна инфраструктура" ще бъдат насочени: за ж.п. транспорт – инфраструктура и подвижен състав; пътища и магистрали; пътища І-ви клас; метро – инфраструктура; подвижен състав и интермодални терминали.

Средствата от ОП "Околна среда" са предназначени за води – пречиствателни станции и ВиК; отпадъци – системи за (разделно) събиране на отпадъци; оползотворяване на отпадъците - завод за боклука на София; за Натура 2000 и биоразнообразие; за защита от наводнения и опазване на въздуха.

Средствата по ОП "Региони в растеж" са за: енергийна ефективност – публични и жилищни сгради; за изграждане и модернизиране на болници, ВУЗ-ове, училища, детски градини; за градска среда – благоустрояване, опазване и развитие на културно-исторически паметници; за пътища 1, 2 и 3-ти клас; за градски транспорт.

Средствата по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще се разпределят пък за: бизнеса и предприятията; за иновации; за нови технологии; за енергийна ефективност; за навлизане на българските продукти на международни пазари.

По ПРСР са предвидени 2, 339 млн. евро., които ще бъдат насочени към: животновъдство; овощарство; зеленчукопроизводство; биоземеделие; малки и средни стопанства; млади фермери; основни услуги и подобряване на живота на хората в селата - здравеопазване, образование, публична инфраструктура – пътища, ВиК; стартова помощ за предприемачество; диверсификация; поливни съоръжения и др.

Допълнителни финансови инструменти за подпомагане от ЕС

„Европейското териториално сътрудничество“ ще се финансира със 165 млн. евро. То включва меки мерки за заетост, образование, предприемачество, обмяна на опит, а също и дребномащабна инфраструктура и опазване на природното и културното богатство.

406 млн. евро се предвиждат по Механизъм „Свързана Европа“. Средствата са за финансиране на проекти в секторите: транспорт – ж.п. проекти и корабоплаване по Дунав; енергетика - развитие на електроенергийната инфраструктура и газопреносната система; мерки за по-добър достъп до Интернет в цялата страна.

„Фондът за подпомагана на най-нуждаещи се лица“ е с бюджет за нашата страна от 104 млн. евро. Парите ще се отпускат за храна и основни стоки за потребление на най-бедните българи, като дрехи, обувки и др.

Споразумение за партньорство
разпределение на средствата
еврофондове
Зинаида Златанова
По статията работи: