НАЧАЛО » българия

158 млн. лева в дигитално управление на водните ресурси инвестира Плана за възстановяване

Ще постигнем по-голяма прецизност за изясняване на загубите на вода, кементира Иван Иванов, председател на “Българския ВиК Холдинг

fb
3E news
fb
20-11-2020 01:11:34
fb

Инвестиции в дигиталното управление на сектора предвижда Плана за възстановяване и развитие след COVID-2019, каза Иван Иванов, председател на “Българския ВиК Холдинг” ЕАД. Това се случи в рамките на обсъждане на на трети стълб  Свързана България с участието на вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на транспорта и информационните технологии Росен Желязков. Тя предвижда инвестиции от 2,6 млрд. лева в няколко сфери- цифрова свързаност, транспортна свързаност, местно развитие.  За 20 години в сектора реформата още е в ход и не е приключила. Изграждането на водопреносната и канализационната мрежа в страната и нейното обновяване продължава. Със средства от Плана ще се финансира изграждане на пречиствателни станциии в населени места от 2000 до 10 000 жители. За тези населени места се предвиждат 575 млн. лева инвестиции. Предимството на тези проекти е, че повечето от тях имат разрешение за строеж и са в етап на изграждане, което ще помогне да бъдат завършени максимално бързо и ефектът от някои от тях да се види през следващите две години.

По-важното според Иванов е, че се предвиждат инвестиции в дигитализацията в сектора. Загубите по мрежата са резултат от една формула- какво влиза и какво се отчита като потребление по нея. Проектът предвижда по-прецизно измерване на тези количества в реално време, част от загубите не са реални, нямаме реално измерване на вход, нереално е и измерването на консумация. Ще постигнем по-голяма прецизност за изясняване на проблема, така че със следващите мерки за водоснабдяване ще постигнем добър резултат, коментира още Иванов. В България загубите са средно 60%. С помощта на дигитализацията в сектора е възможно да ги намалим в по-приемливи граници.

Общо планираният ресурс за цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите е 158 млн. лв. за периода 2021-2024 г. Мярката цели установяване на контрол на използваните количества на водите на национално ниво, подобряване на управлението на водите в количествен аспект и ефективното им използване, вкл. установяване на контрол за осигуряване на минимално допустим отток в реките, чрез цифровизация за комплексно управление на използването на водните ресурси. Общият планиран ресурс е 158.6 млн. лв. с период на изпълнение 2021-2024 г.

Мерките от Плана ще се допълват с прилаганите в рамките на Кохезионната политика инструменти за интегриран териториален подход, като ще бъдат финансирани мерки на територията на всички градски общини в страната. Мерките, които ще бъдат подкрепени, от една страна, са свързани с изпълнението на националните секторни приоритети, базирани на картиране на нуждите, изготвено от съответните отговорни за политиките институции на национално ниво.

От друга страна, ще бъдат финансирани мерки, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“, т.е. проектни идеи и инициативи на местни заинтересовани страни в изпълнение на приоритети и цели от регионалните и общински териториални стратегии за развитие. В рамките на Програмата за развитие на регионите ще се подкрепя изпълнението на инфраструктурни мерки, насочени към подобряване и развитие на здравните и социалните услуги, образованието, професионалното обучение, културата, спорта, туризма, устойчивата градска мобилност, цифровата и безопасна транспортна свързаност, кръговата икономика, енергийната ефективност, достъпът до адекватни жилищни условия, достъпът до качествени публични услуги, мерки за подобряване на качеството на околната среда (включително зелена инфраструктура), мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в техническа инфраструктура за развитие на индустриални зони или друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подпомагане на иновациите и развитието на МСП).

Програма Околна среда ще подкрепя инвестиции във ВиК инфраструктура въз основа на разработени регионални прединвестиционни проучвания за обособени територии, обслужвани от консолидиран ВиК оператор, като фокусът е върху агломерациите с над 10 000 е. ж. При наличие на остатъчен ресурс, финансиране може да бъде насочено и към агломерации между 2000 и 10 000 е. ж. при стриктна демаркация и в допълняемост към инвестициите, осигурени от планираните по настоящия компонент дейности по изграждане/ доизграждане/реконструкция на ВиК системи и пречиствателни станции за отпадни води за агломерациите между 2 000 и 10 000 е. ж.

Ще се финансират и интервенции насочени към въздействието от измененията на климата върху водните ресурси, за проучвания и разработване на система за оценка на риска от засушаване като се цели надграждането на вече планираните интервенции чрез прилагане на интелигентни технологии и въвеждане на цифровизация за ефективно използване на водите.

Фокус на интервенциите по Кохезионната политика е и управлението на риска от бедствия, като една от основните области е предварително прогнозиране, моделиране и предупреждения с цел подобряване превенцията на риска от екстремни явления.

В тази връзка ще се разширява обхватът на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво за територията на страната. Националната система ще използва ресурса на ТЕТРА системата, като по този начин ще се гарантира нейната оперативна обезпеченост, което ще гарантира синергичност на изпълняваните инвестиции.

Цялото обсъждане по стълб три за Свързана България в Плана за възстановяване и устойчивост след COVID -2019 може да видите ТУК.

ВиК сектор
План за възстановяване и устойчивост след COVID-19
стълб Свързана България
дигитализация на водния сектор
По статията работи:

Рая Лечева