„ЧЕЗ Разпределение" обявява търг за продажба на недвижими имоти в гр. Симитли

О Б Я В А

 

На основание Процедура за продажба на дълготрайни материални неенергийни активи – недвижими имоти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД и в изпълнение на Решение от Протокол 408, т.4 /08.11.2017г. на Управителен съвет – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

 

О Б Я В Я В А
 
 На 19.12.2017 г.от 10:00 часа, ще се проведе отворен търг с явно наддаване за Продажба на:

           - УПИ І-310, в квартал 49 по регулационния и застроителния план на град Симитли, одобрен със Заповед №242/11.12.2000г. на кмета на община Симитли, целият с площ 420.00 кв. м., при съседи, от две страни улици, УПИ II-311 и УПИ XII-310, ведно със следните самостоятелно обособени обекти, находящи се в изградената в същия имот триетажна сграда със смесено предназначение:

            - целият първи партерен етаж с обща застроена площ 168,10 кв. м., ведно с прилежащите му избени помещения - № 5 и №6 с площ 19,90 кв.м. и таванско помещение №5, съгласно НА №56 от 20.06.2016г., том III, дело №403/2016г. на нотариус с рег.№241 на НК, района на РС- гр. Благоевград, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата;

           - апартамент № 4, находящ се на трети етаж, със застроена площ 72 кв.м., ведно с прилежащите му избено помещение №2 и таванско помещение №4, съгласно НА №56 от 20.06.2016г., том III, дело №403/2016г. на нотариус с рег.№241 на НК, района на РС- гр. Благоевград, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата;

             - Масивен стоманобетонен гараж за два автомобила, на един етаж, с разгърната застроена площ 92 кв.м., находящ се в същия поземлен имот, изграден на регулационна линия, съгласно НА №56 от 20.06.2016г., том III, дело №403/2016г. на нотариус с рег.№241 на НК, района на РС- гр. Благоевград;

 
 Административния адрес на имота: гр. Симитли, квартал 49.
 
 Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
                Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 119 300.00 (сто и деветнадесет хиляди и триста) без ДДС;
                  Стъпка за наддаване: 3 000 лв. (три хиляди лева).
 
Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на  оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота, с един ден писмено предизвестие.
            Контактни лица за огледи:

Имот

Лице   за           контакт

  Телефон

E - mail

гр. Симитли, квартал 49

Йордан Станков

+359 8888 05 727

yordan.stankov@cez.bg

 
 Документация за участие в търга на стойност 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 ет.2 до 18.12.2017г., като сумата се превежда по банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД: IBAN BG79 CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ.
 Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, партер до 18.12.2017г.
 Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 11 930.00 лв.(единадесет хилядидеветстотин и тридесет) се внася вбанкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД:IBAN BG79 CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 18.12.2017г.
 До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа 18.12.2017г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.
 Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.
 За допълнителна информация: Йордан Станков , GSM 0888 805 727, email: yordan.stankov@cez.bg  

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари