НАЧАЛО » българия

ЧЕЗ Разпределение: Некоректно е да се отчита допълнителен приход от по-ниски технологични разходи

fb
3E news
fb
03-06-2014 04:07:00
fb

Ръководството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД изрази свoето становище относно доклада за утвърждаване на цените в електроенергийния сектор на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР):

Намаление на необходимите приходи с 44 560 хил. лв.
Необходимите приходи на ЧЕЗ Разпределение са намалени с 44,5 милиона лева без основание. Дружеството счита, че твърдението на ДКЕВР, че е реализирало допълнителен приход от по-ниски технологични загуби за периода 2008-2013 г. е некоректно. Направените икономии между утвърдени и реални загуби са използвани за покриване на присъщите разходи за дейността. Причината е, че реалните оперативни разходи на дружеството за предходния регулаторен период 2007-2012 бяха признати в размер на едва 40% от реалната им стойност. Нивото на технологичните загуби се определя от ДКЕВР. В резултат на извършените инвестиции дружеството непрекъснато намалява загубите по мрежата.

Технологични разходи
Заложеният в доклада на ДКЕВР размер на признатите технологични разходи е 8% - много по-нисък от реалния докладван от ЧЕЗ Разпределение размер от 11,98% за 2013 г. Ако ДКЕВР се придържа към определения от самата нея подход,  то би следвало за следващия ценови период да определи по-висок размер на технологичните разходи.

Регулаторна база на активите – Инвестиции/Амортизации/Оборотен капитал
ДКЕВР не дава обосновка защо не е актуализирала регулаторната база на активите с извършените от ЧЕЗ Разпределение инвестиции за периода август 2013 г. – юни 2014 г. Това означава, че  направените след август 2013 г. инвестиции за десетки милиони лева няма да получат възвръщаемост и през предстоящия ценови период. В началото на третия регулаторен период – през август 2013 г. ДКЕВР промени подхода си за признаване на инвестиции, като заяви, че включването на инвестициите  в регулаторната база на активите ще се извърши през следващия ценови период след представяне на подробен отчет. Въпреки, че ЧЕЗ Разпределение предостави такъв отчет, ДКЕВР не го взе предвид.

Разходи за небаланси
ЧЕЗ Разпределение възразява срещу непризнаването на разходи за балансиране  при условие, че балансиращият пазар официално стартира от 01.06.2014 г. С непризнаването на разходите за балансиране може да създаде подобен проблем като този, който възникна  с некомпенсираните разходи за изкупуване на енергия от ВЕИ производители. Отново може да се стигне до ситуация, в която да бъде изложена на риск финансовата стабилност на енергийната система.

Допълнителни възражения:
С увеличението на цената на топлоенергията и запазването на цената на електроенергията се очаква в предстоящия отоплителен сезон много домакинства да се откажат от отопление с парно. Това ще доведе до нарастване на консумацията на електроенергия за отопление, което ще претовари електрическите инсталации в жилищните сгради и ще причини по-чести аварии. За електроразпределителните дружества това означава допълнителни инвестиционни разходи за подмяна на трансформатори, кабели, електрически табла и други съоръжения.

ЧЕЗ Разпределение
ДКЕВР
намаление
По статията работи:

Георги Велев