НАЧАЛО » българия

ЦИД: Трансгранична организирана престъпност в контекста на миграционната криза

fb
3E news
fb
01-11-2017 09:04:00
fb

Европейската миграционна криза постави нови предизвикателства пред правителствата на държавите-членки на ЕС. Пренасочването на миграционния поток през България в периода 2013 г. – 2016 г. предостави редица възможности за генериране на незаконни печалби от незаконната миграция. Развитието и организацията на каналджийството от началото на бежанската криза до днес е основна тема на представеният днес от Центъра за изследване на демокрацията доклад „Трансгранична организирана престъпност: България и Норвегия в контекста на миграционната криза“.

Докладът е задълбочен анализ на каналджийските мрежи в България от тяхната поява от 90-те години до днес, като се поставя акцент върху тяхната адаптация по време на миграционната криза. Анализирани са взаимодействието и преплитането на каналджийството с други форми на организирана престъпност, в частност трафика на хора с цел сексуална и трудова експлоатация. Представен е и опитът на Норвегия в противодействието на трафика на хора и на каналджийството.

Макар че каналджийските мрежи в България датират от началото на 90-те години, мигрантската и бежанската криза и засиленият миграционен поток през България след 2013 г. превръща страната ни в транзитна зона и търсенето на каналджийски услуги се увеличава многократно. Това довежда до разширяване и професионализиране на каналджийските мрежи, включване на нови участници, както и на организирани престъпни групи, активни в други престъпни дейности като трафик на наркотици, трафик на хора и др. Все повече се установяват сложни организационни структури с български и чуждестранни участници с различни ръководни и обслужващи роли като координатори, организатори, информатори, водачи, превозващи, хазяи и др. Докладът описва подробно структурата и развитието на тези мрежи, профила на извършителите, начина на плащане на каналджийските услуги, както и ролята на корупцията при подпомагането на незаконната миграция.

В периода 2013 – 2016 г. каналджийството се развива бързо като значителен престъпен пазар и броят на незаконно преминаващите мигранти се увеличава с всяка година. В пика на мигрантската вълна разследванията за незаконно превеждане на мигранти през граница обаче са малко на брой, като започват да се увеличават едва след като миграционният натиск значително намалява. В същото време участието на организирани престъпни групи (ОПГ) в този тип дейност е рядко обект на наказателно преследване, като едва през 2016 г. и 2017 г. се сформират специализирани правоохранителни звена с фокус ОПГ и незаконна миграция.


Докладът сравнява и съпоставя реакцията на правоприлагащите органи в България и Норвегия спрямо каналджийството и трафика на хора. Формулирани са препоръки за по-ефективно противодействие на трансграничната организирана престъпност в двете страни. Общото между България и Норвегия е нуждата от по- мащабни рзследвания на ОПГ, както и придобиване на комплексни компетенции от страна на правоприлагащите органи, за да реагират ефективно на нарастващата сложност и мащаб на трансграничните престъпни дейности в целия спектър на тежката и организирана престъпност.

Пълния текст на доклада можете да намерите тук

Център за изследване на демокрацията
мигрантска криза
тероризъм
По статията работи:

Галина Александрова