НАЧАЛО » българия

Цената на балансиращата енергия да се обвърже със среднодневната цена на борсата, ще реши до края на месеца КЕВР

ЕСО иска новата норма да влезе в сила от 1 февруари

fb
3E news
fb
13-12-2017 12:55:00
fb

Цената на балансиращата енергия да се обвърже със среднодневната цена на търгуваната на борсата енергия разискваха на днешното обществено обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) представителите на енергийни дружества и играчи на пазара.

Според представителите на НЕК Венцислав Марков и Пламен Стефанов от Енерго-Про, сегашното предложение на КЕВР е стъпка в правилната посока, но това няма да промени нещо съществено на пазара. Причината е от една страна в голямата разлика между цената на пиковата и нощната енергия, както и между цената за недостиг и цената за излишък.

Както стана ясно от обяснението на ръководителя на работната група към КЕВР Пламен Младеновски, наистина почасовото обвързване на цената на балансиращата енергия с цената на борсата е по-добър вариант, но тази година, (т.е.и в определен период на 2018 г.) няма как да се случи. Причината е голямата ножица между пиковата и нощната енергия. Затова  по думите на Младеновски е предложен и висок коефициент (от 2,5). От следващата година обаче регулаторът ще направи и предложения за промени за почасово обвързване с пределната цена на балансиращата енергия. Нещо повече, по думите на Младеновски от 2018 г. ще се мисли и по нов модел за изчисляване на балансиращата енергия.

В доклада на работната група на КЕВР например се прави от една страна пълен анализ на ситуацията досега и от друга - сравнение с румънския пазар. http://www.dker.bg/uploads/_CGCalendar/2017/pr_res_pred_cena_17.pdf

„Анализ на почасовите цени на ПДН (Пазар Ден напред) на БНЕБ ЕАД показва, че отклонението между цената за базов товар и тази за пиков такъв е в порядъка на около 20% - 30%, като достига в някои часове до около 100%. В същото време, разликата между пик и офпик варира между 40% и 100%. В тази връзка за да се гарантира, че цената за недостиг е най-високата цена на пазара с оглед нейния превантивен и възпиращ характер е необходимо тя де е поне 2,5 пъти по-висока от цената на ПДН за базов товар за съответния ден.

При така определената пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за регулиране нагоре в размер на 2,5*Цпдн (цена Пазар Ден напред), където Цпдн е цената за базов товар на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД, разходите на участниците на годишна база не би следвало да се увеличат. Последните резултати от търговете, проведени на платформата на БНЕБ ЕАД, показват че очакваната средногодишна цена за базов товар през 2018 г. е около 81,80 лв./MWh1, т.е. средногодишната пределна цена за регулиране нагоре (81,80*2,5= 204,50 лв./MWh) ще се запази близка до нивата от 202,00 лв./MWh, утвърдени с Решение № Ц-41 от 30.12.2016 г. на КЕВР.
Предложението на работната група е, пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране нагоре в размер на 2,5*Цпдн, където Цпдн е цената за базов товар на пазара „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД;
Пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране надолу в размер на 0,00 (нула) лв./ MWh., се казва в доклада.

"Предложението ни е за увеличение на пределната цена за балансираща енергия до 300 лв. и запазване на цената надолу до нула лева. Освен това трябва да е ясно кой е доставчик, какво количество и цени предлага, обясни Надя Евтимова от ТЕЦ „Марица Изток 2“. Централата е сред доставчиците на балансираща енергия".

В рамките на обсъждането в КЕВР Венцислав Марков от Националната електрическа компания (НЕК) изрази подкрепа за предложението на КЕВР за обвързване на балансиращата енергия със среднодневната цена на борсата, но според него по-резонно е обвързването да е почасово. Той се мотивира с голямата разлика в ценовите нива между пиковата и нощната енергия. Мотивът, че така ще се запази пределната цена на практика не променя нищо на пазара. Както и преди от НЕК настояват за отрицателна цена на балансиращата енергия, като визират в частност производството от ПАВЕЦ, допълни той.

Виктория Поповска от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) поиска промяната да влезе в сила от 1 февруари. Тя се мотивира с преподписване от една страна на договорите с доставчиците на балансираща енергия и от друга с необходимостта от въвеждането на промяна всеки ден.

По принцип Електроенергийният системен оператор (ЕСО) подкрепя едно такова обвързване, тъй като то осъществява обвързване на пазарните сегменти. При нас обаче обвързването е косвено. То не е обвързано с цените за недостиг и излишък, обясни от своя страна Виктория Поповска от ЕСО, който администрира пазара. Тя даде пример с други пазари от региона, където администратора може да определя много бързо тези цени, докато тук трябва да мине една седмица. Новата стъпка за обвързване на цената на балансиращата енергия със среднодневната цена на борсата, тоест сега цената на балансиращата енергия ще се променя всеки ден, обясни Поповска.

Представителите на Мост енерджи от своя страна поставиха въпроса за липсата на достатъчно информация за потреблението на клиентите, което ги затруднява. В бъдеще да се заложи механизъм получаване на информация за потреблението на клиентите в рамките на деня, поискаха те. Сега работим по прогноза, а данните за потреблението се получават седмица по-късно, обясниха от Мост енерджи.

Проблемът е свързан крайната цена за координаторите на балансиращи  групи. Необходимо е да се обсъди начин на определяне на крайните цени от ЕСО, коментира от своя страна Пламен Стефанов от Енерго-Про. Той постови и въпроса с широката ножица между цената за недостиг и цената за излишък. Този широка ножица води до изкривяване на пазара, обясни той. По думите му трябва да има минимална цена за излишък, която да е обвързана с пазара ден напред.  

КЕВР ще се произнесе по казуса на 29 декември след закрито заседание.

Проблеми, свързани не конкретно с темата за балансиращата енергия, а за работата на пазара коментираха от своя страна представителите на БФИЕК. Подложени сме на голям ценови натиск, коментира изпълнителният директор на големите енергийни консуматори  Константин Делисивков. Искаме прозрачност и яснота за ръста на цените обясни той, кто допълни, че досега големите енергийни консуматори са платили с 40 млн. лв. повече, но не обясни за какъв период.  Търговците се оплакват, че цените на пазара са високи, а в същото време няма достатъчно продукти, каза той, като допълни, че . Делисивков постави и въпроса какво ще се случи с 5-те хил. клиента на „Фючър енерджи“.

На свободния пазар има страшно много изкривявания, каза от своя страна и председателят на БФИЕК Константин Стаменов. Той посочи, че сега няма как например да се купи нощна енергия на пазара. На пазара на електроенергия има голямо напрежение, няма откъде да се купят мегавати, обясни Константин Стаменов.

 

КЕВР
ЕСО
пазар на балансираща енергия
балансиращ пазар
НЕК
пазар на електрическа енергия
цени на тока
По статията работи:

Маринела Арабаджиева