Търговците с нефт и нефтопродукти ще трябва да внасят парични обезпечения при регистрация

Източник: БГНЕС

Народните представители приеха на второ четене текстове от Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

За регистрация по закона лицата трябва да са търговци, регистрирани по Търговския закон, да не са в несъстоятелност или ликвидация. Едноличните или мажоритарните собственици да не са осъждани, както и да не са били членове на дружество в несъстоятелност.
За регистрация земеделските стопани трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, както и да разполагат със собствена или наета земеделска техника.

Депутатите задължиха извършващите икономически дейности с нефт и продукти от такъв произход да предоставят парични обезпечения при подаване на заявление за регистрация. Идеята на вносителите е обезпечението да служи за изпълнение на непогасени изискуеми задължения, възникнали по този закон, Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данъка върху добавената стойност, с изключение на задълженията, за които е предоставено обезпечение на друго законово основание.

Депутатите приеха въвеждане на обезпечения на стойност 500 000 лв. за търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход. Освен за продуктите от нефтен произход, народните представители се съгласиха за въвеждане на същия размер обезпечения и за съхранение на горива извън данъчни складове.

За търговия на дребно с горива се въвеждат обезпечения на стойност 20 000 лв, като в приетия на второ четене текст изрично се посочва, че те са предназначени за всеки обект за търговия на дребно.

Съгласно закона - за пълнене на бутилки с втечнен газ обезпечението ще бъде на стойност 20 000 лв, а за дистрибуцията им предвидените обезпечения са в размер на 100 000 лв. Народните представители решиха срокът за действие на обезпечаването да не може да бъде по-кратък от една година и шест месеца, смятано от датата на подаване на заявленията. Приетият текст регламентира два начина на обезпечаване. Единият с депозит в пари или безусловна неотменяема банкова гаранция. При предоставяне на обезпечение в пари, депутатите решиха лицето да внася обезпечението в български левове по сметка на Министерство на финансите. При предоставяне на обезпечаване в гаранция, съгласно текстовете, банката се задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо писмено поискване от министъра на финансите сумата, посочена в искането, до размера на гаранцията.

Административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход ще се осъществява от министъра на икономиката. Той ще издава заповеди за регистрация, или за заличаването й. Първоначалният текст предвиждаше регистрацията и дерегистрацията да се извършват от финансовият министър, но по предложение на ГЕРБ текстът бе променен.

Предвижда се към Министерство на икономиката да бъде създаден Консултативен съвет, който да отговаря за сътрудничеството между държавните органи и лицата, осъществяващи дейности, свързани с нефт и продукти с нефтен произход. В Консултативния съвет ще участват по един представител от министерствата на енергетиката, финансите, икономиката, земеделието, околната среда, както и от АИ „Автомобилна администрация“ и „Железопътна администрация“, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ , ГДБОП, Държавен резерв и военновременни запаси“, ДАМНТ, БАН, Митници и НАП. Председател на съвета ще бъде министърът на икономиката.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари