НАЧАЛО » българия

Трябва да усвоим 1,4 млрд. лева за екология през 2014 г.

fb
3E news
fb
17-01-2014 11:50:00
fb

През тази година година България трябва да усвои 1,4 млрд. лева по програма „Околна среда”, съобщи Дин Онбаши, заместник-министър на околната среда и водите при представяне приоритетите на министерството за 2014 г. в Комисията по околна среда в парламента. Това е двойно повече от средствата, които трябваше да се разплатят през 2013 г., когато те бяха 609 млн. лева. Първоначално рискът беше да изгубим 200 млн. лева, но в крайна сметка те може да са само до 20 млн. лева. Общият ресурс на програма "Околна сред" 2007-2014 г. е 3,5 млн. лева.

Затова рискът за тази година е още по-голям. Целта ни е да сведем загубата на средства до минимум. Трябва да постигнем още по- добра комуникация, коментира Дин Онбаши, заместник-министър на околната среда и водите. Ще правим график за изпълнение на ежеседмична база, а голям плюс е, че в момента има голям брой проекти, които се изпълняват и се надяваме през тази година да бъдат завършени, поясни Онбаши.

Приоритет за тази година ще бъде и одобряването на новата програма, допълни Онбаши.

По-ниски банкови гаранции и дългосрочни договори за фирмите по събиране на боклука

До март 2014 г. трябва да сме готови с Национален план за управление на отпадъците, което е и изискване на Брюксел, каза ресорният зам.-министър Чавдар Георгие.  В момента се реализират 24 регионални системи за депа на стойност 867 млн. лева. Ще се подготви изграждането на системи за биологични отпадъци. Ще продължи проектът със швейцарската програма за съхраняване на пестициди и препарати за растителна защита. Но естествено ще се мисли и за разширяване на дейността с създаване на системи за обезвреждане на по-широк спектър опасни отпадъци, посочи в допълнение министър Михайлова. Било с новата оперативна програма, било с работа с други страни. Такива разговори се водят с Люксембург.
Системи за биологични отпадъци


Скоро ще бъдат представен  за обсъждане и промени в Закона за отпадъците, който изцяло нов беше приет година по-рано.

Едно от измененията е свързано с промени в изискванията за събиране и оползотворяване на масовите отпадъци-опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства. Банковите гаранции за извършване на дейността ще бъдат намалени, за да има повече фирми, които да събират боклука. От друга страна фирмите по събиране и оползотворяване на отпадъците предпочитат да работят в големите градове. Имаме много писма от кметове, че фирми се отказват да обслужват конкретната община, каза Георгиев. Затова ако са сключили договор в малка община, те няма да могат едностранно да прекратвят договора и да се отказват от поетите задължения, посочи още Чавдар Георгиев. Сключените договори трябва да са дългосрочни. Положителни са промените в Закона за местните данъци и такси с цел такса битови отпадъци да се изчислява на база количество, но естествено важно е гражданите да не плащат двойно. Те веднъж вече са платили продуктова такса. Тази година този дебат трябва да тече усилено.

Нови изисквания за качеството на въглищата да замърсяват по-малко

През тази година ще се постави акцент върху разрешаване с фини прахови частици. Ще се търси ресурс за финансиране на дейностите по общинските програми (29 на брой) за подобряване качеството на въздуха. Ще се изготвят изисквания за качеството на въглищата като горивна база, за да не се замърсява толкова въздуха.

Ще се приемт мерки за опазване чистотата на въздуха до 2030 г.

В същото време трябва да се намали замърсяването от средните и малки горивни инсталации като се понижат общите емисии на серни, азотни окиси и др. замърсители. Страната трябва да подготви и национални тавани за замърсяване, трябва да сведем разликите с нивата от ЕС до 5%. Още по-съкратени срокове по оценка за въздействието върху околната среда и екологиччна оценка ще се готвят атзи година, каза Георгиев. Реформите във ВиК сектора ще са приоритет и през тази година, обясни ресорният зам.-министър Атанас Костадинов. Вече споменахме идеята за промени във водната стратегия, единен закон за управление на водите и отраслови закони. Това ще оформи така да го анречем Воден кодекс на България. Трябва да изготвим програма за морски и вътрешни води. Тази година България ще е президен на конвенцията за защита на р. Дунав, навършват се и 20 години от подписване на спиразумението отново в България.

Кой ще управлява Натура 2000?

Други приоритети ще бъдат търговията с емисии на парникови газове и постигане на повече приходи от нея. Ще се реализират и проектите от Националната схема за зелени инвестиции.
През 2014 г. ще се доизгради Натура 2000, ще се подготвят планове за защитените зони и за защитените територии. През 2014 г. трябва да се определи и органът, който ще управлява функционирането на режимите в Натура 2000. Все още няма единна позиция по въпроса, защото разговори се водят и със земеделското министерство, с регионалното министерство за намиране на общо решение, каза в отговор на депутатски въпрос Искра Михайлова.

 

усвояване
екология
Околна среда 2007-2014 г.
Дин Онбаши
банкови гаранции
качество на въглищата
Чавдар Георгиев
Натура 2000
търговия с емисии
Атанас Костадинов
По статията работи: