НАЧАЛО » българия

Със законови поправки правят по-ефективна комисията за конфликт на интереси

Регламентират се правомощията на институцията като колегиален орган, а не само на председателя, както е сега

fb
3E news
fb
15-01-2014 05:11:00
fb

Правителството предлага на Народното събрание да направи промени в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Предлаганите поправки са резултат от анализ на прилагането на закона в последните четири години и на установените пропуски в правната уредба. Тяхната цел е да се повиши ефективността на противодействието на конфликта на интереси при лицата, заемащи публични длъжности.

С новите текстове се регламентират правомощията на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси като колегиален орган. В действащия закон са посочени само правомощията на нейния председател, което доведе до недопустима подмяна на принципа на колегиалността с едноличното решаване на всички въпроси, свързани с нейната работа. За да се оптимизира дейността на Комисията, се създава и длъжността на заместник-председателя като се определят неговите функции.

По отношение на правомощията, предложението на правителството е освен същинската компетентност - да установява наличието или липсата на конфликт на интереси, специален акцент в правомощията на Комисията да бъде поставен върху предотвратяването на конфликта на интереси чрез приемането на методически указания, извършването на анализи на прилагането на закона и на други дейности с превантивен характер. Изрично се изброяват основанията, на които Комисията може да прекрати образувано пред нея производство.

Със законопроекта се създават правила за движение и решаване на преписките. За да бъдат пряко ангажирани всички членове на Комисията с вземаните от нея решения, се предвижда определяне на докладчик по всяко образувано производство. С цел избягване на субективизъм, определянето на докладчика ще се извършва на случаен принцип чрез електронно разпределение при спазване на поредността на постъпването на сигнала или искането. Също така се предвижда удължаването на 2-месечния срок за произнасяне на Комисията да става само с нейно решение - с не повече от 30 дни при случаи на правна или фактическа сложност.

Предвижда се с решението си Комисията да се произнася както за наличието на конфликт на интереси, така и за вида и размера на предвиденото административно наказание, за размера на възнаграждението и на облагата, които се отнемат в полза на държавата. По този начин решението, което ще се оспорва по реда на АПК, ще подлежи на съдебен контрол пред две инстанции, а не пред четири, както е в момента.

Разширява се приложното поле на Закона като в понятието „лица, заемащи публични длъжности" се включват заместник-председателите на ВКС и ВАС, заместниците на главния прокурор, кметските наместници, обществените посредници и членовете на Консултативния съвет на Сметната палата. Променя се размерът на налаганите санкции и се създават нови за лицата, които не предоставят исканите от Комисията информация и документи в срок

Комисия за конфликт на интереси
законови промени
По статията работи:

Галина Александрова