НАЧАЛО » българия

Стефан Апостолов: Необяснимо е защо ДКЕВР обвинява ЕРП-та за намалените технологични разходи

В констатациите на регулатора за подмяна на електромерите не е отчетено нарушаване на правата на клиентите, а нарушеното качество на тока се дължи често на заварено положение

fb
3E news
fb
19-05-2014 12:07:00
fb

"В нито една от констатациите на ДКЕВР относно подмяната на електромери не е отчетено нарушаване на правата на клиентите. Констатациите в доклада на регулатора касаят главно документални пропуски или неточности". Това заявява  изпълнителният директор на ЧЕЗ Разпределение България Стефан Апостолов в интервю за агенция „Фокус”. Той обяснява, че ЧЕЗ Разпределение България има ясно разписана процедура за подмяната на електромери. Тя е разработена така, че в максимална степен да защитава правата на потребителите. 

"Тази процедура предвижда - клиентите да бъдат предварително уведомени за точната дата на подмяна, а при необходимост се канят свидетели. Задължително се правят снимки на показанията на стария и новия електромер, които се съхраняват в информационната система на ЧЕЗ. Съставя се констативен протокол от подмяната, който се подписва от собственика на имота или от двама свидетели. В случай, че потребителят не е намерен при извършване на проверката и/или откаже да подпише констативния протокол, документът се изпраща на адреса за кореспонденция, посочен от потребителя с обратна разписка. Не се извършва подмяна, без клиентите да бъдат уведомени предварително, без да бъдат съставени констативни протоколи и направени снимки", обяснява Стефан Апостолов.

"Констатираните в доклада на ДКЕВР неточности касаят основно подписите на клиентите, чиито електромери се подменят", обяснява той. "От всички прегледани протоколи от проверяващите са избрани само такива, на които има положен само един подпис от страна на клиента. Този подпис не е изследван по време на одита дали е на ползвателя в конкретния имот дали е на домоуправителя или на роднина на собственика. Общото съотношение на проверените от ДКЕВР 1088 констативни протокола, спрямо общо подменените от дружеството за 2012-2013 г. над 660 хиляди електромера е много малък – 0.16% и не може да се направи извод за трайна практика на нарушение на определения в Общите условия ред, обяснява Стефан Апостолов.

По отношение на качеството на електроенергията, Стафен Апостолов също е катгоричен, че много от проблемите  се дължат на заварено положение от периода преди приватизацията, както и в следствие от строителния бум в България.

"Наясно сме, че в някои региони има отклонения от стандартите. Работим за решаването на този проблем и проверяваме всеки получен сигнал. За да го решим дългосрочно обаче, са необходими по-големи инвестиции в мрежата. Досега винаги сме настоявали за това, но ДКЕВР ни е ограничавала размера на признаваните инвестиции", коментира изпълнителният директор на ЧЕЗ Разпределение.

По думите му - констатациите за качество в регулаторния одит на ДКЕВР са направени въз основа на подадени жалби, а не са правени на случаен принцип сред всичките клиенти на дружеството.

 "Избрани са места, където клиентите вече са имали оплаквания. Контролните замервания, които направихме по време на регулаторния одит, показаха, че отклонения от нормите за напрежение има в 15 случая, това е едва 0,00071% от всички 2,1 милиона клиенти на ЧЕЗ. При всички положения това не би могло да бъде представителна извадка. Още повече, че тези отклонения са регистрирани предимно в малки населени места и вилни зони, с много малък брой потребители", обяснява Стефан Апостолов. 

"Трите промени в цената на електроенергията през 2013 г. ограничиха дела на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията от 9% до по-малко от 1% и принудиха ЧЕЗ Разпределение да намали до минимум инвестиционната си програма. Компанията стопанисва най-дългата електроразпределителна мрежа с дължина близо 60 хиляди километра, включително столицата и едни от най-посещаваните високопланински курорти – Банско и Боровец", допълва Стефан Апостолов.

„За мен е необяснимо защо ДКЕВР обвинява ЕРП-тата, че са намалили разходите за технологични загуби и са ги вложили обратно в дейността си. Досега за нас това беше повод за гордост, първо, защото намаляването на тези разходи е заложено в приватизационния договор и второ, защото с намалените наполовина технологични разходи спестяваме на българската икономика по 100 млн. лева годишно”. Така изпълнителният директор на ЧЕЗ Разпределение България коментира и третия пункт, по който от ДКЕВР смятат, че дружествата са направили нарушения.

По думите му - ДКЕВР системно не одобрява в пълен размер необходимите разходи за извършване на дейността на ЧЕЗ Разпределение. "Така например, в своите ценови предложения от 2005 г. до 2013 г. компанията е предлагала да й бъдат признати инвестиции в обем на общо 1,177 млрд. лева, но ДКЕВР е признала около 54% от тази сума, или малко над 640 млн. лева. За да изпълняваме своите лицензионни задължения, ние инвестирахме с над 88 милиона лева повече. Тези средства не са включени в цените на електроенергията и не би трябвало да бъдат повод за тревога за регулатора и клиентите", каза Стефан Апостолов.

ЧЕЗ Разпределение България
Стефан Апостолов
подмяна на електромери
качество на електроенергията
По статията работи:

Маринела Арабаджиева