Стартира обществена поръчка за избор на инженер-консултант по проекта за интерконектора Гърция-България

Ай Си Джи Би“ АД (ICGB) навлиза в ключова фаза от развитието си, като стартира процедурите за възлагане на обществени поръчки, необходими за начало на строителството през 2018 г.

Ай Си Джи Би” АД изпрати ва 8 ноември 2017 г. за публикуване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки (АОП) решение и обявление за обществена поръчка с наименование: „Избор на инженер-консултант за проект „Изграждане на Междусистемна газова връзка Гърция-България“, съобщиха за медиите от ICBG.

 

Предвид стойността на обществената поръчка, процедурата е обявена и в Официален вестник на ЕС.

С обявяването на настоящата процедура проектът IGB навлиза в същинската си фаза на реализация, като чрез серия от процедури за възлагане на обществени поръчки се цели създаването на условия за фактическото започване на строителството в края на първата половина на 2018 г. До края на настоящата година „Ай Си Джи Би“ АД ще обяви още ключови обществени поръчки, гарантиращи стартиране на строителството – за доставка на тръби и за работно проектиране, доставка и строителство.

 

Предмет на обявената обществена поръчка за избор на инженер-консултант е с цел съдействие на възложителя за реализацията на проекта IGB от провеждането на търговете и по време на строителството до момента на пускане на газопровода в експлоатация, както и управление на всички свързани с проекта основни договори, включително договора за доставка на линейни тръби и договора за възлагане на работното проектиране, строителството и доставки. Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя на обща сума от 8,45 млн. евро без ДДС.

 

Услугите следва да се извършват в съответствие с графика за реализация на проекта при съблюдаване на договорна стратегия, включваща възлагането на два основни договора – договор за доставка на линейни тръби и договор за работно проектиране, доставка на оставащото оборудване, строителство и изграждане, обучение на персонал и пускане в експлоатация на газопровода IGB.

Възложените дейности ще се изпълняват на два етапа – по време на провеждането на процедурите за възлагане на основните договори и в последствие при изпълнение на същинското строителство.

 

Възложителят “Ай Си Джи Би“ АД ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП). Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в профила на купувача на възложителя, както и в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки на осн. чл.24, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

Изброените по-горе документи ще бъдат достъпни на адрес: http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op/ – Профил на купувача.

Ай Си Джи Би“ АД приветства всички потенциални участници в процедурата и декларира, че приоритет на компанията е създаването на условия за обективен, прозрачен и конкурентен избор.

 

Междусистемната газова връзка Гърция-България предвижда изграждането на газопровод, който пряко ще свързва националните газопреносни мрежи на Република Гърция и Република България.

Проектът е получил подкрепата на Министерство на регионалното развитие на Република Гърция и Министерството на енергетиката на Република България чрез Меморандум за разбирателство, подписан през 2009 г. Проектът е обявен за „обект с национално значение“ и за „национален обект“ съгласно решения на Министерски съвет на Република България №: 615/14.07.2009г., №: 452/07.06.2012г., както и съгласно Закон 4001/2011 от законодателството на Република Гърция.

 

На ниво Европейски съюз проектът IGB получава последователна политическа и финансова подкрепа, което е от изключително значение за успешната му реализация. Съгласно решение на Европейската комисия C(2010) 5813, изменено с решение C(2012) 6405, за Проекта е предвидено съфинансиране в размер на 45 милиона евро по Европейската енергийна програма за възстановяване.

Проектът IGB има статут на проект от общ интерес съгласно регламент 347/2013 и е основен приоритетен проект съгласно инициативата CESEC за междусистемна газова свързаност в Централна и Южна Европа. В този контекст, Европейската инвестиционна банка и други международни кредитори са изразили активен интерес към финансиране на проекта, включително чрез механизми от новия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). От своя страна българското правителство е предвидило в бюджета за 2017г. достъп до увеличена държавна финансова гаранция при договаряне на заемни инструменти за проекта в размер до 110 милиона евро.

 

 

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари