НАЧАЛО » българия

Износът на ток със спад от 46% и след премахването на ограниченията

От 1 055 000 MWh за периода от януари до 12 март на 2016 експортът е намалял до 569 674 MWh за същия период на 2017 г.

fb
3E news
fb
14-03-2017 10:23:00
fb

Производството, потреблението и работата на базовите централи за периода 1 януари – 12 март 2017 г. нарастват в сравнение със същия период на 2016 г., сочат оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Износът на електроенергия продължава обаче да е отрицателен.

Производството на електроенергия за времето до 12 март на настоящата година се увеличава с 3.98 процента – до 20 231 027 MWh в сравнение с 9 839 822 MWh за същия период на 2016 г.

Ръстът при потреблението е значителен – 9.98%, като нараства от 8 784 822 MWh през първите почти два месеца и половина на миналата година до 9 661 353 MWh през настоящата година.

Износът на електроенергия за пореден отчетен период бележи отрицателни стойности, но вече отбелязва подобрение. Трябва да припомним, че до неотдавна износът отбеляза почти 80 на сто, което разбира се бе в резултат на наложените ограничения през януари заради продължителният период от отрицателни температурни стойности в страната. В по-късен отчетен период спадът вече отбеляза подобрение от малко над 50 на сто. Според сегашните оперативни данни на ЕСО спадът при износа стига до 46.00%, или от 1 055 000 MWh през времето от януари до 12 март на 2016 до 569 674 MWh за сравнявания период през 2017 г.

Участието на базовите централи в производството остава, както и при предходните отчетни периоди положително – плюс 8.09 % . Ако през сравнявания период на 2016 г. то е било 8 336 498 MWh, то през същото време на 2017 г. е в обем от 9 010 936 MWh.

Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа остава отрицателно – минус 1.28%, въпреки че и тук в сравнение с предишни периоди се наблюдава подобрение. Както и преди обаче тези отрицателни стойности се дължат в значителното минусово участие на вятърните централи (- 7.47%) и соларни (- 5.66%). Участието на биомасата е положително – плюс 71.03 на сто, но както вече е известно, обемът на производство е много малък, за да може да балансира отрицателните стойности от други алтернативни източници.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също остава с отрицателните ( - ) 1.95%, но тук участието на вятърните централи е с по-ниски отрицателни стойности (- 1.30%), докато това от фотоволтаични източници е значително и достига минус 8.83%. Биомасата запазва положителното си участие от 30.44%.

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават за пореден отчетен период да отбелязват много високи отрицателни стойности. Участието им в производството остава на минус 29.81%. Ако през времето до 12 март 2016 г. производството от ВЕЦ е било в обем от 917 534 MWh, то сега е едва 644 014 MWh.

Данните от оперативната справка за енергийния баланс при внимателен прочит от експертите са сигнал за това дали и къде в икономиката и енергетиката на страната има проблеми. Въпросът как да се решат обаче трябва да бъдат взети с участието на бизнеса. Изолирането му може да създаде неприятни прецеденти.  

ЕСО
износ на ток
Производство на електроенергия
потребление на ток
ВЕЦ
ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева