Ръст от 3.5% на БВП през четвъртото тримесечие на 2017 г. отчита НСИ

Брутният вътрешен продукт (БВП) за четвъртото тримесечие на 2017 г. възлиза на 27 427 млн. лв. по текущи цени.

Преизчислен в евро, БВП е съответно 14 023 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 982 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо третото тримесечие на 2017 година. Това става ясно от съобщение на Националния статистически институт (НСИ).

 

БВП през миналата година възлиза на 98 631 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 50 429 млн. евро, като на човек се падат 7 099 евро. БВП за 2017 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.6% спрямо 2016 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2017 г. възлиза на 27 427 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 876 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.66154 лв. за щатски долар БВП възлиза на 16 507 млн. долара и съответно на 2 333 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 14 023 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 982 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2017 г. възлиза на 23 761 млн. лв. по текущи цени.

 

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.4 процентни пункта до 3.0%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.1 процентен пункт до 26.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 70.7% при 72.4% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през четвъртото тримесечие на 2017 г. се изразходват 82.3% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 20.3% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

 

БВП през четвъртото тримесечие на 2017 г. нараства с 0.7% спрямо третото тримесечие на 2017 г. Брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 0.9%.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2017 г. крайното потребление бележи ръст от 1.3% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 0.2%. Износът на стоки и услуги намалява с 1.0%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 4.4%.

БВП нараства с 3.5% през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.7%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: Строителство - със 7.0%, Операции с недвижими имоти - с 6.9%, Финансови и застрахователни дейности - с 4.1%, Промишленост - с 3.5%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - с 3.2%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 2.8%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - с 2.5%, и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 2.1%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за реалното увеличаване на БВП има нарастването на индивидуалното потребление - с 3.6%, и на колективното - с 1.7%. Бруто образуването на основен капитал нараства с 4.5%. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно с 8.3 и 2.0% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

БВП за 2017 г., получен като сума от тримесечни данни, нараства в реално изражение с 3.6% спрямо 2016 година.

 

За 2017 г. БВП достига номинален стойностен обем от 98 631 млн. лв. Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.73478 лв. за щатски долар, БВП възлиза на 56 855 млн. долара. На човек от населението се падат 13 884 лв. от обема на показателя, или 8 004 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 50 429 млн. евро, като на човек от населението се падат 7 099 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 85 413 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.7% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2016 година.

Индустриалният сектор създава 28.3% от добавената стойност на икономиката, което запазва дела му в сравнение с 2016 година. Секторът на услугите създава 67.4%, а аграрният сектор - 4.3% от добавената стойност, при съответно 67.0 и 4.7% през 2016 година.

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари