НАЧАЛО » българия

Реформата във ВиК сектора може да забави ОП "Околна среда" 2014-2020 г.

fb
3E news
fb
17-01-2014 08:21:00
fb

Забавянето на реформата във ВиК сектора може да забави и новата оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.Това стана ясно в четвъртък в Комисията по околна среда в парламента при изслужване на Министерството на околната среда и водите за напредъка по преговорите с ЕК. Стратегия за ВиК сектора още не е представена. Също така обаче властта обмисля промяна и на водната стратегия, която беше приета наскоро.

В началото на годината Комисията е изпратила няколко коментара по втория вариант на новия проект на програма „Околна среда” 2014-2020 г., съобщи Спиридон Александров, новият директор на дирекция „Кохезионна политика” в МОСВ.  Една от забележките е била да се включат ВиК операторите като бенефициенти на програмата. Друга е да бъдат поставени ясни приоритети и конкретни проекти, които ще бъдат финансирани, което важи и за всички други оси. Друга основна препоръка е да се съсредоточим върху изграждане на пречиствателни станции в населени места над 10 000 жители и едва когат те бъдат построени, да се насочим към по-малки населени места- 2-10 000 жители. По отношение на отпадъците ЕК също иска конкретни приоритети, свързани с йерархията на отпадъка. Освен това поставят като искане финансирането на третата фаза на завода за боклука на София да се осъществи чрез програма „Околна среда”. Проектите по новата програма ще тръгнат тогава, когато общините бъдат посочени като ясни бенефициенти, съобщи министърът на околната среда и водите Искра Михайлова

До момента има 26 напълно готови проекта, за които средства по програмата в този период няма. Други 26 са в процес на подготовка и ще бъдат следващите,  за които ще се отдели ресурс през следващия програмен период, посочи министърът на околната среда и водите.

Най-късно до 2016 г. трябва да приключим с реформата във ВиК сектора, да представим ясен план за действие като същевременно реализираме реформата.  Проектите ще се отпушат тогава, когато общините бъдат посочени като ясни бенефициенти. В момента местните власти осъществяват проектите, но Комисията ясно иска бенефициенти да са ВиК операторите. Затова се пристъпи към създаването на Асоциациите, в които влизат общини, оператори и държава. Общините трябва да прехвърлят активите на ВиК дружествата и да сключат договори с тях. Не всички асоциации са създадени, а новата власт се чуди още как да реши проблема кой ще е бенефициент. При всички случаи трябва да поискаме плавен преход от бенефициент общини към бенефициент асоциации и ВиК дружества, посочи Атанас Костадинов, заместник-министър на околната среда.
А най-важен въпрос е как ще се отрази въвеждането на тези големи инвестиции в цената на водата за населението,

Окрупняване на ВиК от 56 на 28 на дружества няма да има, най- вероятно ще се запази същият брой дружества, за да не се получава разнобой между общините, коментира преди време бившият зам.-министър от БСП Димчо Михалевски. Реформите се подготвят в регионалното министерство, така че още се работи по окончателен вариант на ВиК стратегията. Но току що приетата водна стратегия също трябва да се промени, каза още Костадинов като не стана ясно какви точно ще са те. Ще се работи по Закон за водите, иницииран този път от МОСВ. Към него ще се подготвят нещо като отраслови закони за напояване, отводняване и всички дейности, свързани сводоснабдяването. Така ще се върви към Воден кодекс, обясни Костадинов.

Вместо ситуацията да се изсветлява, напротив реформата все повече се обвива в мъгла. „Програмата няма да тръгне с летящ старт както се очакваше заради липса на реформи.  Генералните  планове уж бяха готови, но не са одобрени, стратегията за ВИК уж е готова, пък не е готова, завърши Ивелина Василева, бивш заместник-министър на околна среда и депутат от ГЕРБ.

Пари за води

Освен доизграждане на пречиствателни станции с приоритет в населени места над 10 000 жители, с пари от новата програма ще се финансират съоръжения за събиране на утайки от пречиствателни станции. Ще бъдат изградени станции за мониторинг на водите и Център за управление на водите в реално време.

Пари за отпадъци

Ще се оптимизират системите за събиране и транспортиране на отпадъците. Една от новите цели ще е изграждане на инсталации за повторна употреба. Ще се финансират проекти за компостиращи инсталации за биологични отпадъци, за обезвреждане на опасни отпадъци. Ще се заделят пари за съоръжения за обезвреждане на пестициди. В същото време най-вероятно ще се финансира и реконструкция и подобряване разботата на инсинератора за болнични отпадъци към МОСВ.

Пари за биоразнообразие

С пари от новата програма ще продължи актуализирането на редица планове за управление на защитени територии, но трябва да се подготвят и планове на защитените зони по Натура 2000. До момента е имало неглижиране на плановете за защитени зони, които са 34% от територията на страната за сметка на защитените територии, които са само 5% от страната. Ще се направи оценка на икономическата стойност на екологичните услуги.

Пари за климат

В този сектор законодателството ще се оптимизира. Ще се приложат мерки за устойчиво развитие в градска среда. Ще започнем подготовката на демонстрационни проекти, които ще са свързани и с Плановете на общините за намаляване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Ще се проучи опита на други страни-членки, въвели подобна нова ос в програмите си, съобщи Искра Михайлова.

МОСВ
ВиК стратегия
Околна среда 2014-2020 г.
води
пречиствателни станции
отпадъци
биоразнообразие
По статията работи: