НАЧАЛО » българия

Ралица Ангелова: Опасните отпадъци в София се изгарят в инсенератор в Германия

Тази година първият мобилен пункт за събиране на тези отпадъци ще бъде на 31 януари в Нови Искър и Кремиковци

fb
3E news
fb
26-01-2014 01:31:00
fb

Ралица Ангелова, зам. – изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД, изпълнител на проекта за събиране и обезвреждане на опасните отпадъци в София

 

Г-жо Ангелова, каква е тенденцията за събиране на опасни отпадъци?

Все повече хора  осъзнато участват в разделното събиране на отпадъци, като отделят различните видове опаковки с цел подобряване възможностите за рециклиране на материалите, от които са изработени те. В нашето ежедневие (на работното място и у дома) присъстват и продукти, които притежават свойства, които ги класифицират като опасни за околната среда и здравето на хората – такива са някои химически препарати, в т.ч. продукти от битовата и строителна химия, препарати за борба с вредителите, някои медикаменти, живак и живаксъдържащи компоненти и уреди и др.  Специалното внимание към тези продукти при употребата им и след като се превърнат в опасни отпадъци се засилва и обществото изисква отговорно и професионално отношение  от страна на държавната и общински администрации и фирмите, занимаващи се с третиране на отпадъци.

Какви практики прилагате за събирането им, разкажете за иновативни технологии за оползотворяване на тези отпадъци? Къде отиват те след събиране?

На територията на столицата функционира Система за разделно събиране и последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата, която е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД. Опасните отпадъци се приемат безплатно от домовете на гражданите по заявка на единен телефон 0700 11 750 или в Мобилен събирателен пункт – веднъж месечно на определени  места във всеки един от 24-те района на столицата. Осигурени са опаковки за безопасно транспортиране, както  и последващото  третиране на отпадъците. Има и информационна листовка, която подпомага идентифицирането на опасните отпадъци в бита.

До стартирането на Системата опасните отпадъци от домакинствата не се събираха разделно. Настоящият проект съчетава икономическа ефективност, достъпност и безопасност и значително допринася за отделянето на опасните отпадъци, съпътстващи бита от общия поток битови отпадъци, натрупвани всекидневно на територията на общината.

Мобилните пунктове покриват всички райони на София. Събраните отпадъци се обезвреждат чрез изгаряне в инсенератор в Германия, а живакът и живаксъдържащите уреди  се рециклират  в специализирано съоръжение за рециклиране на живак.

Какви са резултатите ви през последните две години като събираемост и интерес на хората да събират тези видове отпадъци?

Системата за разделно събиране и последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата стартира в самото начало на 2012 г. За краткия 9-месечен период на пилотната фаза на проекта (януари – септември 2012 г.) бяха приети и обезвредени почти един тон опасни отпадъци от над 100 адреса и 12 Мобилни събирателни пункта. От Системата се възползваха повече от 270 граждани на София. Миналата 2013 година приключи изключително успешно и проектът продължи да се радва на засилен интерес от страна на столичани.

От стартирането на Системата до сега сме събрали над 2 700 кг. опасни отпадъци от домакинствата, можете да си представите какво количество е това! Прилагането на Системата продължава и през тази година. Първият Мобилен пункт за 2014 г. ще бъде за райони Нови Искър и Кремиковци на 31 януари.

Системата бе създадена с цел да се постигне максимално удобство за гражданите. Броят на тези, които се възползват от нея всеки ден надминава нашите първоначални очаквания. Заедно правим първата голяма крачка към един по-чист и подреден европейски град.

Това, което можем да кажем към днешна дата, е че на територията на Столична община има действаща система за опасните отпадъци от домакинствата и тя е част от ежедневието ни на столичани.

По принцип какъв процент от всички отпадъци са опасни и колко се събират в момента?

Експертните оценки са, че опасните отпадъци от бита са около 3 кг на жител на година и тези оценки се потвърждават от реалните данни в София. 

Какви проблеми има в законодателството по отношение на събирането и оползотворяването на опасните отпадъци - химикали, утайки, живачни, лакове и бои, лекарства?

Законодателно въпросът със събирането на опасните отпадъци е добре уреден. Въведени са ясни задължения към генераторите на отпадъците, фирмите, които извършват събирането, оползотворяването и обезвреждането им, както и ангажименти на кметовете на общини по отношение на опасните битови отпадъци, образувани от домакинствата.

По-скоро проблемът е как законодателството се прилага във времето. По наше мнение, засиленият контрол от страна на компетентните органи ще допринесе за по-стриктно изпълнение на задълженията, възложени на различните субекти, както и за предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на опасни отпадъци.

Индустрията също произвежда такива отпадъци, как работите с фирмите от бранша, а как стимулирате населението пък да събира опасните отпадъци от домакинствата?

Ние предлагаме професионални услуги по събиране, транспортиране и последващо третиране на опасни отпадъци на предприятията в цялата страна, като оперираме две собствени площадки и извършваме транспортирането с наши товарни превозни средства. Имаме и специализиран екип, който извършва подготовка на отпадъците за транспортиране на място при генераторите, когато това е необходимо.

Ако си зададем въпроса информирани ли са в достатъчна степен българските граждани за вредите, които опасните отпадъци могат да причинят, както и за реда за тяхното събиране, отговорът би бил - и да, и не. Вече има един твърд процент от граждани (около 35% по някои проучвания), със „зелено“ мислене, които знаят и желаят да се информират. Този нов начин на мислене включва и съзнание за това, което оставяме след нас, на нашите деца. Включва и отговорност за това, което изхвърляме в общите контейнери за битови отпадъци и къде ще попадне то. И тук идва нашата роля, да увеличим процента на информираните, да им дадем основните знания и те да достигнат до тях. Информационната кампания на Системата не разполага с голям бюджет - бих казала, че е находчива и използва разнообразни средства - но е достатъчно ефективна и „работи“. 

Защо тази система работи само в София за момента?

Защото Столична община инициира създаването на такава система. Също така има граждани, които разбират необходимостта от отговорно отношение към опасните отпадъци и бяха налице множество обаждания директно към нас, към общинските служби и към тел. 112 за предаване на такива отпадъци.

През месеците септември и октомври на 2013 г. работихме усилено по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци от домакинствата” в рамките на подписаното Междуправителствено Споразумение между Р България и Швейцарската конфедерация по българо-швейцарската програма за сътрудничество. По проекта организирахме еднодневен семинар на тема "ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - ДОБРИ ПРАКТИКИ И ОПИТ", на който бяха поканени представители на общините с население над 10 хил. души. Лектори на семинара бяха представители на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС), български и чужди експерти, които представиха опита в Швейцария, Австрия, Полша и България в управлението на опасни битови отпадъци. Проектът има за цел намирането на работещи механизми за преодоляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от опасните битови отпадъци чрез създаването на национален механизъм с класификация по типове общини и чрез предоставяне на методическа помощ за общините от всяка категория, както и чрез създаване на работеща система за управление на опасните битови отпадъци от общините във всяка отделна категория.

Надяваме се, че скоро ще има работещи модели и за други общини в страната. 

опасни отпадъци
събиране и обезвреждане
София
Балбок инженеринг
По статията работи: