НАЧАЛО » българия

Производството и потреблението на ток растат, делът на ВЕИ достига 8.22 %

fb
3E news
fb
18-07-2017 12:39:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия през времето от 1 януари до 16 юли 2017 г. продължават да отбелязват ръст, в сравнение със същия период на предходната 2016 г. Съществен дял имат както базовите централи, така и ВЕИ в преносната мрежа. Леко подобрение през сравнявания период се отчита при износа, както и в енергията от водноелектрически централи. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната.

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 16 юли 2017 г. е в обем от 24 560 721 MWh, в сравнение с 23 604 861 MWh за посоченото време на миналата година, което е ръст от 4.05 %.

Потреблението на електроенергия също отбелязва увеличение - (+) плюс 6.78% - до 22 029 040 MWh за посоченото време на 2017 г., в сравнение с 20 630 321 MWh през времето до 16 юли 2016 г.

Износът на електроенергия, който през отчитаните по-ранни сравнителни периоди надхвърляше 15 на сто, сега е с леко подобрение, въпреки че продължава да е отрицателен - (-) минус 14.89%.

За сметка на това участието на базовите централи в производството продължава да е положително - (+) плюс 9.23  %. За сравнение, ако през времето от началото на годината до 16 юли 2016 г. дела на базовите централи е бил в обем от 19 021 133 MWh, от за същото време на настоящата година нараства до 20 776 129 MWh, сочат данните на системния оператор.

Дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) расте също - (+) с 8.22 %  до 693 677 MWh в сравнение с 641 007 MWh година по-рано. В случая са положителни производствата и от трите отчитани източника – участието на вятърните електроцентрали се увеличава (+) с 3.45%, на фотоволтаичните - (+) с 1.24%, а от биомаса - (+) с 66.77%.

Значително по-скромно е нарастването на участието на ВЕИ в разпределителната мрежа - (+)
2.55%. Прави впечатление, например символичното увеличение на фотоволтаичната енергия - (+) едва плюс 0.01%, докато вятърната расте с  (+) 4.84%, а от биомаса – с (+) 10.67%.

За пръв път от значителен период от време се забелязва много слабо подобрение и в електроенергията, произвеждана от водноелектрическите централи (ВЕЦ). Разбира се показателите продължават да са отрицателни, но поне са под минус (-) 30 на сто. Според данните на ЕСО, участието на ВЕЦ в енергийния баланс все още е силно отрицателен - (-) минус 29.77%. За сравнение, ако дела на електроенергия от ВЕЦ през времето от 1 януари до 16 юли 2016 г.  е било от порядъка на 2 946 609 MWh, от през настоящата година е 2 069 406 MWh.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева