Приети са промени в реда за оценка на замърсяването на въздуха

Правителството прие постановление, с което се изменят, допълват и отменят нормативни актове в областта на околната среда. По този начин се транспонират част от изискванията на директива на Европейския парламент за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, съобщи пресслежбата на Министерски съвет.

С промените в нормативната уредба се създават предпоставки за по-голяма прозрачност, съгласуваност, сравнимост, пълнота и точност на националните инвентаризации и прогнози на емисиите на вредни вещества в атмосферата, между които са серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици.

Тези инвентаризации са един от инструментите, които се използват за оценка и управление на замърсяването на въздуха.

Подобряването на качеството и обхвата на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества в атмосферата ще допринесе за предприемане на адекватни мерки за постепенното намаляване на замърсяването на въздуха.

С постановлението се отменя стара наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, които извършват дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Отмененият нормативен документ е заменен от действаща наредба, която регламентира тези дейности.

С постановлението се актуализира образецът на заявление за лица, които ще употребяват бои, лакове и авторепаратурни продукти за възстановяване и поддръжка на обекти (сгради или стари превозни средства) със статут на културни ценности по реда на Закона за културното наследство.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари