НАЧАЛО » българия

През 2013 г. КЗК е глобила с 8,6 млн. лв. фирми за непазарно поведение

Антимонополистите констатират увеличаване на нарушенията, свързани с узнаване, използване и разгласяване на производствени и търговски тайни

fb
3E news
fb
11-03-2014 02:48:00
fb

През изминалата година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала 1553 производства за прилагане на Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите и Закона за защита на конкуренцията. Възоснова на тях антимонополният орган е издал 1327 правни решения и е наложил глоби и имуществени санкции на нарушителите в общ размер от близо 8,6 млн. лв. Това гласи официално съобщение от КЗК, в което са представени данни от годишния отчет на антитръстовото ведомство за 2013 г.

33 производства са образувани по най-тежките нарушения, свързани с нарушаване на свободна пазарна конкуренция, при които са били установени забранени споразумения между предприятия или злоупотреби с господстващо пазарно положение, става ясно от доклада на председателя на КЗК Петко Николов. В областта на антитръста пък са постановени 26 решения и са наложени санкции от над 5,6 млн. лв.

Секторите, в които комисията концентрира проучванията си са електроенергетика, топлоенергетика, ВиК услуги, транспорт, храни, лекарствени продукти, търговия с автомобили и др. Извършени са и 3 проверки на място в офисите на предприятия и сдружения на предприятия за събиране на данни за евентуалното им антиконкурентно поведение.

През годината КЗК изготви 2 секторни анализа – на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия и на сектора на разпространение на вестници и печатни издания, като отправи конкретни препоръки за подобряване на конкурентната среда в тези сектори, се казва още в съобщението.

При контрола на концентрациите между предприятията антимонополистите са констатирали 35 решения и са насочили усилията си към насърчаване на преднотификационните контакти между уведомяващата страна и КЗК чрез прилагане на приетите от КЗК Правила по налагането на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия.

59 производства са образувани в областта на противодействието срещу нелоялната конкуренция, възоснова на които са издадени 65 решения. Наложените по тях санкции пък са в размер на над 2,8 млн. лв. Най-често срещаните нарушения по Закона за защита на конкуренцията са свързани с недобросъвестно поведение в противоречие с общата забрана за нелоялна конкуренция, нелоялно привличане на клиенти и имитация на конкурентни продукти, разкриват антимонополните органи. Констатацията им за миналата година е, че се увеличават нарушенията, свързани с разкриване, използване и разгласяване на производствени и търговски тайни.

При обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки КЗК е образувала общо 1394 производства и е постановила 1147 акта. Най-често установяваните нарушения са свързани с неправомерни решения на възложителите за класиране на участниците и избор на изпълнители в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

С постановените 32 решения в областта на застъпничеството за конкуренцията комисията е приела становища по проекти или действащи нормативни или общи административни актове. Комисията е извърши задълбочени оценки за съответствие с правилата на конкуренцията на повече от 20 властнически акта, действащи на територията на цялата страна или на част от нея, като е отправила конкретни препоръки към компетентните държавни органи, гласи още отчетът на Петко Николов. Препоръки са отправени към Народното събрание, Министерския съвет, министрите, органите на местната власт, за изменение и допълнение на правната уредба в редица сектори на икономиката като: топлоенергетика, електроенергетика, ВиК услуги, болнична медицинска помощ, търговия с лекарствени продукти, с медицински изделия, с течни горива, транспорт, горско стопанство, ловно стопанство и др.

При участието си в Европейската мрежа по конкуренция, Международната мрежа по конкуренция, Комитета по конкуренция в ОИСР и УНКТАД през 2013 г. КЗК е участвала в изготвянето на отговори на 71 въпросници от страна на нейните международни партньори. През 2013 г. Върховният административен съд е потвърдил 82% от постановените актове на КЗК, като само 13% са върнати за преразглеждане в комисията, а едва 5% от решенията й са били отменени, се посочва в доклада на антитръстовия орган.

През 2013 г. КЗК е глобила с 8,6 млн. лв. фирми за непазарно поведение

Антимонополистите констатират увеличаване на нарушенията, свързани с узнаване, използване и разгласяване на производствени и търговски тайни

КЗК
годишен отчет
глоби
санкции
монополно поведение
нелоялна конкуренция
По статията работи: