НАЧАЛО » българия

Потреблението на ток расте с 8.15%

fb
3E news
fb
13-04-2017 01:05:00
fb

Производството, потреблението и износа на електроенергия се подобряват за пореден отчетен период. Това става ясно при съпоставянето на оперативните данни за енергийния баланс на България на Електроенергийния системен оператор (EСО) за периода от 1 януари до 9 април 2017 г., спрямо същия период на 2016 г. При прочита на данните прави впечатление лекият спад в дела на възобновяемите енергийни източници.
При сравнение на данните за предишния отчетен период на ЕСО за времето от началото на годината до 2 април, или само до преди седем дни впечатление прави подобрението при износа на електроенергия.   

Производството на електроенергия от началото на тази година до 9 април се повишава с 5.51%, или от 12 962 200 MWh през 2016 г. до 13 675 839 MWh през 2017 г.

Потреблението на електроенергия нараства от 11 702 401 MWh през времето януари девети април 2016 г. до 12 655 808 MWh през сравнявания период на настоящата година. Това е ръст от 8.15%. За сравнение през предходния отчетен период от 1 януари до 2 април ЕСО отчете ръст от 8.04%.

По-добри са и показателите за износа на електроенергия. Въпреки че запазва отрицателните си стойности – минус 19.03% в сравнение с предходната 2016 г., ако се направи сравнение с данните от отчета за 1 януари до 2 април (сп,ямо същото време на миналата година) подобрението е видимо. Преди седем дни системният оператор отчете спад при износа от 22,57%.
Делът на базовите централи за периода от 1 януари до 9 април нараства до плюс 10.21%. За сравнение, ако през същото време на 2016 г. производството от тях е било в обем от 10 829 898 MWh, то за времето от началото на годината до 9 април нараства до 11 935 481 MWh.

Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) бележи лек спад в сравнение с предходните седем дни, въпреки че остава с положителни стойности - плюс 3.33% (3.52% до 2 април) на годишна база. От данните става ясно, че участието на вятърните централи е с минус 2.78%, а на фотоволтаичните – с минус 1.24%. Участието и в преносната мрежа вече традиционно е с високи положителни стойности - плюс 71.60% в сравнение с отчетния период на миналата година.

ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период с 2016 г. нараства с 1.47%. Участието на вятърните централи се повишава с 1.65 на сто, докато при фотоволтаичните остава с отрицателни стойности – минус 3.07 на сто. Биомасата бележи също нарастване от 28.29%.
Почти без промяна остава делът на Водноелектрическите централи (ВЕЦ). За периода от 1 януари до 2 април тази година участието на ВЕЦ е в обем от 903 419 MWh, при 1 313 784 MWh, което е спад от 31.24%.

ЕСО
ВЕИ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева