НАЧАЛО » българия

Потреблението на електроенергия вече надхвърля двойно ръста на производството

fb
3E news
fb
08-11-2017 08:57:00
fb

Производството и потреблението за пореден отчетен период нарастват, а износът на ток остава отрицателен. За разлика от по-ранни периоди положителната тенденция в ръста на потреблението вече е едва малко над 1,5 на сто. По-слаба е и положителната тенденция при базовите централи. Затова пък делът на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа все още е по-нисък от този в разпределителната. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

 Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 5 ноември 2017 г. е в обем от 37 699 041 MWh, или с 1,72 процента повече от същия период на предходната година. Тогава то е било от порядъка на 37 062 445 MWh.

Едновременно с ова потреблението на електроенергия за посочения период расте  малко повече от два пъти – до 4,84 на сто – до 33 062 251 MWh. За сравнение през отчетния период на 2016 г. потреблението е възлизало на 31 535 925 MWh.

Износът на електроенергия за посочения период запазва отрицателната си тенденция и надхвърля 16 процента (минус 16,10 %), като спада до 4 636 790 MWh. За сравнение, за времето от началото на миналата година до пети ноември той е бил в обем от 5 526 520 MWh.

Участието на базовите централи от началото на годината до първите дни на ноември е от порядъка на 32 094 291 MWh, което е увеличение с 5,28 %. Година по рано е било 30 484 311 MWh, става ясно още от оперативните данни на ЕСО.

Значителен ръст се наблюдава при участието на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа. При сравняване на данните за пореден път става ясно, че делът на ВЕИ в разпределителната мрежа като обем е по-висок от този в преносната мрежа. Така например обемът на ВЕИ в преносната мрежа от първи януари до пети ноември тази година е в обем от 1 119 705 MWh, докато в разпределителната мрежа е 1 623 333 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа от 1 януари до 5 ноември тази година се увеличава до 1 119 705 MWh в сравнение с 979 910 MWh за същия период на предходната година. Това е ръст от 14,27 процента. В частност това се дължи на електроенергията от вятърни централи, производството от които нараства с 12,57 на сто. Делът на фотоволтаичните централи също запазва положителната си тенденция (плюс) – ръст от 4,91 %. Участието на биомасата също отбелязва ръст от 62, 77 % до 136 363 MWh. За сравнение през посочения период на 2016 г. делът на биомасата е бил в обем от 83 777 MWh.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа от началото на годината до първите дни на ноември расте до 1 623 333 MWh  от 1 556 273 MWh година по-рано, което е ръст (плюс) от 4,31 %.

В частност това се дължи на по-високото производство на вятърните електроцентрали. Така например делът им в участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е от порядъка на 572 242 MWh през настоящият сравняван период, при 512 386 MWh година по-рано, което е увеличение с 11,68 %. Увеличението при фотоволтаичните централи остава нисъко – плюс 0,47 %, но като количество надхвърля този на вятърните електроцентрали. За сравнение ако дела на вятърните електроцентрали като обем е както вече посочихме 572 242 MWh, то на фотоволтаичните е 918 527 MWh (за времето от 1 януари до 5 ноември т.г.). Увеличението при участието на биомасата също се запазва в плюсовите нива – (плюс) ръст от 2,24 %.

За пореден отчетен период делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазва отрицателната си тенденция -  (минус) 29,20 %. За сравнение, ако до пети ноември 2016 г. количеството от ВЕЦ е било 4 041 951 MWh, то през настоящата 2017 г. е едва 2 861 712 MWh.  
 

ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
базови централи
ВЕИ
ВЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева