НАЧАЛО » българия

Поправки в три закона намаляват регулаторната тежест за бизнеса

fb
3E news
fb
08-01-2014 03:24:00
fbОблекчава се процедурата за вписването на специалистите по енергийна ефективност в публичните регистри на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).Отпада изискването за регистрация на работещите във ВЕИ сектора техници. Облекчения ще има и при кандидатстването по обществени поръчки. На заседанието си днес правителството  одобри промени в три закона, с които се облекчават администрирани режими. Проектите ще бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание.

С корекциите в Закона за енергията от възобновяемите източници се премахва изискването за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, т. 1 и 2 от закона.

Чрез предлаганите промени в Закона за енергийната ефективност ще се намали броят на изискваните документи, необходими при подаване на заявление за вписване в публичните регистри на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) на лицата, извършващи дейности по обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания, както и на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

Проверката за изпълнението на изискванията на закона ще се извършва служебно - въз основа на наличните в АУЕР данни.

Третият закон, в който се предлагат промени с цел облекчаване на бизнеса, е Законът за насърчаване на заетостта. В резултат на измененията ще отпадне необходимостта участниците в обществените поръчки да подават искания пред Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" за получаване на удостоверения за наличие/липса на наложени от нея административни наказания за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Към момента подаването на искане става на място в изпълнителната агенция, в оригинал с мокър печат, а удостоверението се издава безплатно в срок от 3 дни и се получава лично.

С предложените промени ще се създаде възможност възложителите на обществени поръчки, както и назначените от тях комисии за провеждане на процедурите за обществени поръчки, още в хода на разглеждане на документите да правят справка в публикувания на електронната страница на ИА "ГИТ" актуален публично достъпен списък на работодателите с наложени административни наказания за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци.

законови промени
Енергийна ефективност
ВЕИ
По статията работи:

Галина Александрова