НАЧАЛО » българия

Развитие на екотуризма предвижда новият План за управление на НП „Централен Балкан"

Практикуването на екстремни спортове е ограничено, задължително трябва да се вземат мерки за пречистване на отпадъчните води

fb
3E news
fb
19-02-2014 05:35:00
fb

В началото на март проектът на План за управление на национален парк „Централен Балкан” ще бъде обсъден с гражданите в Габрово. Едва след отразяване на всички постъпили становища, планът ще бъде внасен в МОСВ за разглеждане и приемане. Следващата стъпка е внасянето му за приемане в Министерския съвет, съобщиха в отговори за 3е-news.net от Българска фондация „Биоразнообразие”, която изготвя плана. 

Така той може да се окаже първият обновен План за управление на Национален парк у нас. 

Национален парк „Централен Балкан“ е разположен в сърцето на България - в най-високата и най-живописна част на Балкана. Създаден е, за да съхрани неповторимата дива природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. Той обхваща населените места- Тетевен, априлци, Павел баня, Калофер, Карлово, Розино, Габрово, където вече са проведени срещи с обществеността за обсъждане на плана за преложения и възражения.

 Обявен е през 1991 г. и със своята площ от 72 021.07 ха, е една от най-ценните и най-големите защитени територии в Европа.  За да бъде опазена тази ценна европейска територия, е необходимо да се прилага  Планът за управление на парка, който е инструментът за съхраняване на природното  и културно богатство и за развитие на устойчив поминък в „Централен Балкан“.

Новият План за управление на НП „Централен Балкан” предвижда само екотуризъм в парка.Единственото условие е в зона „Резервати” и Зоната за ограничена човешко намеса да се използват само маркираните екопътеки. Туристическата инфраструктура- пътеки, пътища, биваци, места за палене на огън, спорт, маршрути, обекти на културно-историческо наследство, алтернативен туризъм могат да се използват целогодишно. Посетителите ще трябва да пазят природата и да изнесат със себе си образувание отпадък, за да опазят парка чист. В парка ще бъдат ограничени обаче екстремните спортове като алпинизъм, ледено и скално катерене, делта- и парапланеризъм. Те ще могат да се практикуват на определени места и в определени периоди. Ездата на коне и карането на велосипеди ще бъде позволени на определени маршрути в Националния парк. 

Частни интереси за изграждане на атракциони, къмпинги и други дейности за екологичен туризъм не са предвидени в плана. Това са дейности във функциите на парка. Естествено може такива идеи да се обсъдят с ръководството на парка и с МОСВ, уточниха експертите.

Досега нямаме информация за инвестиционни намерения за големи ски комплекси в парка, отчитат от Българска фондация „Биоразнообразие”.

Зона Резервати

Целият парк е изключителна държавна собственост. Според  Закона за защитените територииПарковете с национално значение, където е включен и „Централен Балкан” и природните резервати, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, са изключителна държавна собственост.

Паркът е разделен на няколко зони - Зона Резервати, Зона Ограничено човешкото въздействие,

Многофункционална зона, Зона Природосъобразен туризъм, Зона Инфраструктурна.

Зонирането описва територии с различни управленски цели. То е основно средство за управлението на Парка и постигането на целите на защитената територия. В определените с Плана за управление зони се прилагат специфични за всяка зона режими, норми и дейности. Зоните са важни защото помагат за насочване на дейностите на Дирекцията на парка и подпомагат и улесняват посетителите при информирането им за тяхното поведение или действия в парка.

Най-защитена е зоната на резерватите. Тук влизат 9-те резервата, които са в разположени на територията на парка. Тази зона включва едни от най-ценните от природозащитна гледна точка територии - образци от естествени екосистеми, включващи характерни и забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им.Резерватите трябва да бъдат опазени неприкосновени и там са забранени всички дейности, с изключение на посещения с научна цел, след съгласуване с Министъра на околната среда и водите и преминаването на хора по определените маркирани пътеки.

Туризъм, който опазва природата

Най-либерално е опазването В зона Природосъобразен туризъм, където  се разрешава устройство на територията, а именно инвентаризация, маркиране и поддържане на обекти, граници, туристически пътеки и на съоръженията към тях за обслужване на посетителите, след разрешение на Дирекцията на  парка. В зона Природосъобразен туризъм може да се изграждат всякакви туристически атракции, съобарзени с природата- екопътеки, въжени линии, къмпинги и др., но това трябва да става след съгласуване с дирекцията на парка и с МОСВ и след издаване на разрешителни.

В Зона Инфраструктурна има възможност за ползване и поддръжка на съществуващите обекти и съоръжения. Обектите и съоръженията в  зона Инфраструктурна осигуряват управленската дейност (охрана, контрол, мониторинг, поддържане, интерпретиране и образователни дейности). Също така се извършват дейности за обслужването на посетителите в парка (места за нощуване и отдих, придвижване, информация, безопасност и др.). Зоната се изпозлва за подсигуряване на електроенергия и вода за посетителите и населението около парка. Зоната се използва за реализиране на всякакви действия при бедствия, пожари, аварии, злополуки. Тук се позволява извършване на транспортни услуги за достигане на обектите за туризъм в парка. Задължително е да осигурят предпоставките за предпазване на природата от замърсявнае (пречистване на отпадъчни води).

В парка няма частни земи, собствеността е изключителна държавна. Паркът предоставя природни биологични ресурси, които са обект на ползване, но това трябва да бъде подчинено на нормите и режимите, осигуряващи запазване на местообитанията и техния естествен характер. Допуска се паша на домашни животни в определени райони. Нормирането на пасищното натоварване е съобразено с капацитета на самите пасища. Осигуряването на дърва за огрев за обекти в Парка и за населението, което обитава прилежащите селища е регламентирано в настоящия план. Лечебни растения, гъби и диворастящи плодове са други ресурси, които Паркът предлага и те ще бъдат използвани за лични нужди и регулирано за търговски цели. Нормите са представени в настоящия план.

Основният потенциал на територията като източник на средства за местното население следва да се търси в развитието на туризма, по-точно на цялостен туристически продукт, свързан с Централен Балкан. Този потенциал се е развивал успешно през последните години, но е важно да се стимулира развитието на природосъобразен туризъм. Наред с това трябва да се предвидят проекти за пречистване на отпадните води и системи за сметосъбиране за обектите в Парка.

Цялата паркова територия, както и включените в нея резервати предоставят възможност за образователни програми и научни изследвания. Тази възможност е развивана и в предходния десетгодишен период. Паркът предоставя потенциал в това отношение, който следва да бъде използван в по-голяма степен в бъдещия период на планиране.

Екопътеките в парка

В парка вече са изградени няколко екопътеки и интерпретативни  маршрути, както следва Екопътека Бяла река,  Екопътека Видимско пръскало,  Екопътека Царичина,  Интерпретиран маршрут Нефтохима – Голяма шаля, Интерпретиран маршрут По пътя на еделвайса, Интерпретиран маршрут Бабско пръскало, Интерпретиран маршрут Беклемето–Курт хисар-Сиврията,  Специализиран маршрут Достъпна среда – Беклемето, Интерпретиран маршрут Водните дупки, Интерпретиран маршрут По стъпките на балканджиите.

През последните години най-голямата инвестиция за подобряване и обезопасяване на туристическата инфраструктура е реализирания от дирекцията проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013“. С дейностите по проекта са възстановени 15 мостови съоръжения, обновени ансамблите от табели на 13 главни и 12 второстепенни входа за Парка,  монтирани са 505 нови маркировъчни пирамиди с железни жалони и са ремонтирани 85 повредени пирамиди по 11 пешеходни маршрута, подновени са въжено-стоманени парапети с обща дължина 1520 м по участъци от осем маршрута и дървени парапети с обща дължина 1600 м. Подобрени са условията за безопасно и информирано пребиваване в Парка чрез създадената интернет базирана туристическа карта с GPS-координати.Доставена и монтирана е инфраструктура за почивка  - пейки и маси на 16 места, вкл. цялостно е обновена инфраструктурата на бивак  „Бяла река”.

Защитените видове

В Национален парк „Централен Балкан” се опазват над 1670 вида растения, които са 50% от видовото разнообразие на флората у нас, включени в Червената книга на България са 61 вида. В парка се срещат над 21 значими вида гъби.

нарцисоцветна съсънка, мечо око, росянка, кокиче, жълта тинтява, петниста тинтява, еделвайс, планински крем, старопланинска иглика, родиола, алпийска роза, ринхокорис, червен дебелец, планински божур. Регистрирани са 166 вида лечебни растения или 66,4% от фонда им в страната. Птиците, които се срещат са 220 вида, 123  гнездят в парка. От гнездящите видове 43 са с природозащитен статус. Два вида са включени в Световната червена книга, 35 вида са в Европейския червен списък, 14 от видовете в националната Червена книга. Бозайниците са сред видовете с най-висока консервационна значимост в Парка. Световно значими популации в защитената територията имат осем вида. Това са снежната полевка, лалугерът, сляпото куче, дългоухият нощник, дивата котка, горският сънливец, лешниковият сънливец, балканската дива коза. Паркът е територия със световна значимост по отношение на опазването на планинското, белозъбо сляпо куче – вид, застрашен от изчезване в световен план, с ограничено разпространение и ниска численост. Територията на парка и районът около него се обитават от приблизително 80 вълка – също световно застрашен вид, обект на строга защита.

Символът на парка – кафявата мечка. Територията на парка се обитава от около 60 кафяви мечки. Животните се придържат предимно към парковата територия и рядко напускат границите й.

В Парка се среща рядък и интересен вид с мозаично разпространение,  пъстрият пор, включен в Червения списък на IUCN като „уязвим” поради намаляването на числеността, дължащо се на унищожаване на местообитанията и прякото преследване от човека.

От всичките 30 вида европейски прилепи, 18 могат да бъдат срещнати в Парка. Осем от тези видове се смятат за изключително застрашени.

Национален парк "Централен Балкан"
план за управление
обсъждане
март
По статията работи: