НАЧАЛО » българия

Плановете на Топлофикация Русе за 2020 г. са съобразени с екологичните изисквания и необходимостта от намаляване на емисиите във въздуха

Интервю с изпълнителния директора на дружеството инж. Севдалин Желев

fb
3E news
fb
24-01-2020 04:01:39
fb

Инж. Желев, очертайте накратко основите приоритети в екологичната политика на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

- Работим усилено за подобряване на жизнената среда на гражданите на гр. Русе чрез оптимизиране на производствената ни дейност и качеството на работа. През последните години започнахме да разнообразяваме енергийния си микс, за да можем да произвеждаме чиста и „зелена“ енергия.

„Топлофикация Русе“ ЕАД е една от значимите работещи енергийни мощности. С работата на ТЕЦ „Русе Изток“ се обезпечава сигурността на електроснабдяването и се осигуряват по-ниски технологични разходи по преноса на електрическа енергия за „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.  Кондензационен Блок 4 на централата предоставя друг вид системна услуга - студен резерв за електроенергийната система.

Ние осигуряваме топлинна енергия на близо 20 000 клиента, както битови, така и стопански и бюджетни.

Осигуряваме топлинна енергия на значителен брой обществено значими клиенти, като две болнични заведения, две поликлиники, две висши учебни заведения, 16 училища, 20 детски градини и други общински и бюджетни организации. Поставили сме си задача да увеличаваме през следващите години броя на абонатите ни с усилена работа и предоставяне на качествена услуга.

Основният ни приоритет през тази година ще бъде стриктното спазване на екологичното законодателство и поддържане на доброто техническо  и финансовото състояние на Предприятието.

Към настоящия момент ние успешно реализираме внедряването на биомасата като алтернатива на основната суровина, която използваме в дейността си, а именно въглищата. Избрахме точно биомасата, защото тя се счита за добър неконвенционален източник на енергия. Смятаме, че с биогоривата са важен помощник в нашата дейност за производство на електрическа и топлинна енергия на територия в град Русе.

Получихме разрешение за замяната на част от въглищата с използване на природен газ и биомаса. Това ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове.

Като казахте биомаса, нека да поговорим повече за ползите от нея.

- Биогоривата са най-екологичните. Основни предимства на биомасата са широката ѝ достъпност, тя е възобновяем енергиен източник, със сравнително по-ниска цена. Не се налага голяма инвестиция, свързана с изграждане и поддържане на подобни инсталации.

Използването на биомаса е изключително подходяща алтернатива, с която се снижава общата цена на горивото.

Не на последно място насърчаването на използването на биомаса играе важна роля и в достигането на целите на Европейската комисия по отношение на климатичните промени.

Като че ли хората не са против алтернативните горива, а срещу това, че инсталациите и съоръженията на българските предприятия, които искат да ги използват в дейността си, не са на нивото на европейските. В тази връзка, бихте ли ни казали в какво състояние са Вашите съоръжения?

- Ние разполагаме с необходимите основни и спомагателни съоръжения, обезпечаващи производството на електрическа и топлинна енергия в съответствие с нуждите на пазара и потребностите на клиентите на дружеството.

Техническото състояние на енергийните съоръжения, използвани в производствената дейност, отговаря на нормативните изисквания и извършваме постоянно ремонтни дейности, за да ги поддържаме в добро текущо състояние.

Както праховите, така и газовите горелки на котли № 7 и 8 са нискоемисионни, с цел намаляване на отделяните азотни оксиди. В ход е привеждането на котел № 5 в съответствие с нормите за допустими емисии, в т. ч. реконструкция на пещната камера и изграждане на сероочистваща инсталация. Природен газ в котли № 5 и 7 ще се изгаря само за разпалване, стабилизация и за подобряване на екологичните показатели.

Модернизацията на котлите е свързана с реконструкция на съществуващите електрофилтри, реконструкции на пещните камери, инсталиране на ниско емисионни прахови и газови горелки, изграждане на инсталация за очистване на димните газове, газификация на съоръженията.

Чрез предприетите мерки целим да намалим отделяните контролирани емисии от прах, азотни оксиди, серни оксиди, въглеродни оксиди, както и да се спазват заложените емисионни лимити.

В „Топлофикация Русе“ ЕАД работи квалифициран персонал с дългогодишен опит, познаващ спецификата на извършваната работа.

Какви ще бъдат ползите от използването на природен газ в някои от Вашите котли? До сега, доколкото знам, сте използвали природния газ само за запалването им.

- Замяната на част от въглищата с природен газ ще доведе до намаляване на въглеродните емисии. Ще ни даде възможност за спазване на по-строгите нормативни изисквания относно концентрациите на азотни, серни и прахови емисии в димните газове, предотвратяване плащането на санкции за замърсяване на атмосферния въздух, намаляване на депонираните пепелина и сгурия.

Реализираните инвестиционни намерения за газификация на някои от нашите котли ще се отразят положително върху екологичните показатели и финансовите резултати на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

Какви проекти успяхте да реализирате през 2019 г. и какво предстои през 2020 г?

- През 2019 г. изградихме първия етап от реконструкцията на депото за неопасни отпадъци. Планираме тази година да завършим и втория. Подали сме документи за узаконяването на нашата сероочистваща инсталация и очакваме това да се случи скоро. И през 2020 г. продължаваме нашите планови ремонтни дейности, за да поддържаме в изправно състояние съоръженията ни. Където се налага ще направим ремонт и по топлопреносната ни мрежа и абонатните станции.

екология
съоръжения
инвестиции
ТЕЦ Русе
По статията работи:

3E news