НАЧАЛО » българия

Петата поправка в Закона за енергетиката засилва ролята на КЕВР на енергийния пазар

Измененията в енергийния закон ще доведат до увеличение на либерализирания пазар от 55-56 % до 65 %

fb
3E news
fb
29-03-2018 09:40:00
fb

Пълната либерализация на електроенергийния пазар би довела до значителни ползи за потребителите, създаване на нови възможности за доставчиците и до един по-сигурен енергиен сектор. Това заявяват в мотивите си вносителите на поправката в Закона за енергетиката, който вече е внесен в Народното събрание и чието разглеждане е заложено вече и в днешното заседание на енергийната комисия.

Авторите на поправките, депутатите от ГЕРБ Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков казват в мотивите си, че правилата за либерализация на националните пазари на ЕС протича на няколко етап на базата на Трети енергиен пакет, приет от ЕК през 2009 г.

В България либерализационния процес също протича поетапно, обясняват в мотивите си авторите и се позовават на старта на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), последвалите изменения и допълнения в Закона за енергетиката през 2017 г. , „които осигуриха ликвидност на организирания борсов пазар, като предпоставка за постигане на справедлива пазарна цена и развитие на конкуренцията в интерес на потребителите“.

Предлаганият законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката е продължение на поетапно протичащата либерализация на електроенергийния пазар в България, заявяват вносителите. Те обясняват, че предложените промени са заимствани от модела на Световната банка за пълна либерализация на електроенергийния пазар и изготвени в рамките на обществен дебат със сектора и работодателските организации.
В мотивите се припомня и предстоящия старт на платформата търговия „в рамките на деня“ на БНЕБ.

Основните промени са  общо пет. Те засягат възможността за купуване на технологичните разходи от ЕСО и ЕРП-та през борсата, излизането на производителите на ВЕИ и на енергия по високоефективен комбиниран способ на свободния пазар, въвеждането на премия, засилването на Фонд „Сигурност на енергийната система“ и установяването на регламента REMIT, който засилва ролята на КЕВР за съблюдаване на прозрачността и следенето за спекулации и манипулации на енергийния пазар.
 
Първата поправка в Закона за енергетиката  касае  въвеждане на задължение на оператора на електропреносната мрежа (ЕСО) и операторите на електроразпределителните мрежи (ЕРП) да закупуват електроенергията за технологични разходи на пазарен принцип, обясняват авторите на законопроекта. Сега стойността за технологични разходи се определя от КЕВР.

На база данните на НЕК, необходимата електроенергия за покриване нуждите за технологични разходи е между 3,6 – 3,8 Твтч.

Предвижда се въвеждане на методика за реда за определяне на прогнозните цени с цел покриване на технологичните разходи на оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи.

Втората поправка касае излизането на пазара, или както се нарича още „интегриране към пазара“ на производители, (основно ВЕИ и когенерации), чиято електроенергия се изкупува по преференциални цени.  

След промените тези производители ще продават произведената от тях електроенергия по свободно договорени цени и ще получават премия за всеки продаден мегаватчас до достигане на нетното специфично производство от Фонд „Сигурност на енергийната система“ (ФСЕС).

Тази мярка ще доведе до повишена конкуренция, ликвидност и ефикасност на енергийните пазари, като същевременно защитава стабилността на приходите на производителите с договори за изкупуване на електроенергия, обясняват авторите на промените в енергийния закон.

В третата поправка вносителите  припомнят и препоръката на Световната банка за поетапното интегриране на различните по мащаб производители. В тази връзка, промяната предвижда механизъм за въвеждане на „договор за компенсиране с премия“ за произведената електрическа енергия от ВЕИ и високоефективен комбиниран способ на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи  обща инсталирана електрическа мощност от 4 и над 4 МВт

Премията ще бъде изплащана от Фонд „Сигурност на енергийната система“. Премията ще представлява очакваната разлика между преференциалната цена и прогнозната пазарна цена.

С тази цел КЕВР ще трябва всяка година до 30 юни да определя прогнозна пазарна цена за тези производители, според вида на първичния енергиен източник.

Очаква се на организирания борсов пазар предлаганата електроенергия от посочените източници да е от порядъка на 4 Твтч, обясняват вносителите, като се базират на данни на НЕК от миналата година – 4 012 801 МВтч.

Четвъртата основна поправка е свързана със засилване на ролята на Фонд „Сигурност на енергийната система“. Предложенията на вносителите са Фондът да събира приходите о цена „задължение към обществото“.

Заради появилите се през последната една година проблеми с неплатени от някои търговски участници вноски от цена „задължение към обществото“ към НЕК и необходимостта от гарантиране на финансовата стабилност на Фонда се въвежда задължение за предоставяне на банкова гаранция и /или депозит в полза на Фонда, обясняват в мотивите си авторите на поправките в енергийния закон.

Търговците и производители обезпечават плащанията за цена „задължение към обществото“ с банкова гаранция и/или депозит в размер на 150% от най-високата им месечна стойност за предходните 12 месеца. При коректно изпълнение на задължението за срок от 12 месеца е предвиден ред, при който банковата гаранция да бъде намалена на 100 %, а при коректно изпълнение за 24 месеца съответно банковата гаранция следва да падне на 50 %. При неизпълнение на задълженията обаче, Фондът подава до преносния оператор искане за отстраняване от пазара на съответния производител или търговец на електроенергия. Променя се и реда за събиране на дължимите вноски във Фонда.

Петата поправка в Закона за енергетиката касае въвеждането на Регламент (ЕС)№ 1227/2011 на Европейския парламент и Съвета от 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT).

В мотивите си авторите обясняват, че измененията на енергийния закон ще доведат до увеличение на свободния пазар от 54-55% до 65%. Политиката по либерализация на енергийния пазар променя структурата на енергийния пазар, както ролята и задълженията на участниците на пазара и на потребителите, обясняват вносителите, като се спират на правата на енергийния регулатор да следи за спекулации и манипулиране на електроенергийния пазар.

 

Вижте предлаганите промени и мотивите на вносителите тук: http://www.parliament.bg/bills/44/854-01-19.pdf

поправки в Закона за енергетиката
ВЕИ
Фонд Сигурност за енергийната система
КЕВР
ЕСО
ЕРП
либерализация на енергийния пазар
БНЕБ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева