НАЧАЛО » българия

Парламентът оряза правомощията на частните съдебни изпълнители

fb
3E news
fb
07-07-2017 11:21:00
fb

Народното събрание гласува за ограничаване на правомощията на частните съдебни изпълнители. Депутатите подкрепиха единодушно на първо четене промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), предложени в четири законопроекта - на БСП, Воля, ГЕРБ и ОП.

Законопроектът на БСП цели да се гарантира справедлив и балансиран изпълнителен процес, като се създаде правна възможност подаденото от длъжника възражение да спира изпълнението и се изключва възможността банките да се снабдяват привилегировано със заповед за незабавно изпълнение, предаде БГНЕС.

За да се осигури по-голяма защита на длъжниците в изпълнителното производство се предлага те да могат да обжалват по съдебен ред оценката на вещта при публичната продан, отказите за приключване, прекратяване и спиране на принудителното изпълнение, замяната на начина на изпълнение, както и смяната на пазача. В проекта е предвидено и задължително посочване на банковата сметка на ищеца в съдебното решение и на заявителя в заявлението за издаване на заповед за изпълнение, за да се улесни доброволното плащане на присъдените суми от длъжника.

Законопроектът предлага промяна в условията и реда за призоваване чрез удължаване на срока, в който ответникът да бъде търсен, както и броя на посещенията на неговия адрес, като допълнително се урежда съдът да извършва служебна справка за актуалния му адрес и за адреса на неговата месторабота. Предложен е и нов подход при определянето на несеквестируемия доход на физическите лица, обвързан с размера на минималната работна заплата, като удържането на сумите се извършва по ред, определен с акт на Министерския съвет.

Предвиждат се промени в Закона за частните съдебни изпълнители, с които се предлага сборът на всички такси по изпълнението да не надвишава размера на задължението, в случай на изпълнение в срока на доброволно изпълнение да не се събира такса, както и увеличаване на представителите от Министерството на правосъдието в състава на дисциплинарната комисия към Камарата на частните съдебни изпълнители.

Воля предлагат промени, с които се подобрява процедурата по призоваване чрез създаването на ефективен механизъм, който да гарантира, че ответникът ще бъде потърсен на посочения по делото адрес, както и на неговия постоянен и настоящ адрес в рамките на един месец и при поне три посещения, като е предложено поне едно от тях да е в неприсъствен ден. Той акцентира върху направеното предложение за намаляване на пропорционалните държавни такси по начин, по който максималният размер на пропорционална такса да стане наполовина по-нисък от размера на настоящите пропорционални такси.

В съответствие с целите на законопроекта се правят промени в Закона за частните съдебни изпълнители, като се предлага сборът на всички такси по изпълнението да не надвишава размера на задължението, а в случай на изпълнение в срока на доброволно изпълнение длъжниците да бъдат освобождавани от заплащането на такса. Предвижда се и увеличаване на представителите на Министерството на правосъдието в състава на дисциплинарната комисия към Камарата на частните съдебни изпълнители.

В законопроекта на ГЕРБ се предлагат промени в подсъдността в изпълнителното производство, които да кореспондират с уредбата на подсъдността в исковото и заповедното производство и да се осигури възможност съдебните изпълнители да имат достъп до Национална база данни „Население“ не само по отношение на длъжника, но и по отношение на трети лица, които са задължени да участват в производството като съсобственици, съпрузи недлъжници, ипотекарни кредитори.

Проектът на закон урежда задължението за съдебния изпълнител служебно да вдига наложените запори и възбрани след влизане в сила на разпореждането за приключване на изпълнителното производство и предоставя възможност на длъжника доброволно да се издължи, като се намали размера на първоначалната доброволна вноска от 30 на 20 процента от задължението. За да се осигури максимална защита на интересите на страните в изпълнителното производство се предлага задължително назначаване на вещо лице при определяне на цената на вещта за недвижимо имущество, както и при продажба на движимо имущество на стойност над 5 000 лева.

Направени са предложения за предотвратяване на неоснователно спиране на изпълнителното дело, както и мерки за постигане на ефективен изпълнителен процес чрез увеличаване на срока за внасяне на цената при публична продан от едноседмичен на двуседмичен, премахване на възможността за подаване на множество наддавателни предложения и прозрачен метод за определяне на несеквестируемостта на доходите.

Със законопроекта се предлага изчерпателна уредба, гарантираща законосъобразно протичане на процесите по налагане на електронни запори върху сметка в банка и подробно се урежда процедурата на електронни публични търгове, чрез която се цели прозрачност и бързина при публичната продажба.

Изрични разпоредби регламентират възможността за принудително изпълнение върху марка, патент, промишлен дизайн и обекти на индустриална собственост, като се оптимизира законодателната уредба по отношение на изпълнението на съдебни решения относно родителските права и режима на личните контакти между родители и деца. В съответствие с целите на законопроекта се предлага изменение в Закона за задълженията и договорите, с което вносителите се стремят да премахнат фигурата на „вечния длъжник“ чрез въвеждането на десет годишна абсолютна погасителна давност по отношение на физическите лица.

Предвидени са и промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за частните съдебни изпълнители, като предложенията ще отговорят в най-голяма степен на обществените очаквания за справедлив и ефективен изпълнителен процес.

Патриотите предлагат промени в начина на връчване на уведомления и съдебни книжа, в изпълнителното производство и в касационното обжалване. Според тях с предложените промени се отговаря на обществените очаквания за справедлив процес, като се вменява в задължение на Касационния съд да посочи противоречива практика, да обобщи съществуващата такава и да се произнесе по съществото на спора.

По отношение на изпълнителното производство се предлага вменяването на задължение за заявителя да посочва банкова сметка, по която да се преведат заявените суми, и премахване на възможността банките да се снабдяват привилегировано със заповед за незабавно изпълнение. В съответствие с мотивите към законопроекта законопроектът съдържа предложения за промени в подсъдността на изпълнителното производство, както и предложения допълващи основанията за спирането му.

В процедурата по уведомяване и призоваване се предлага връчването чрез общината или кметството да бъде за сметка на страната – ищец или заявител, както и длъжностните лица по призоваване да извършват връчването чрез залепване на уведомлението след три посещения, като едно от тях е в почивен ден. Въведена е възможността съдът служебно да проверява адресната регистрация на ответника и да проверява неговата месторабота при връчване чрез работодателя.

 Законопроектът предлага уеднаквяване на размера на държавната такса по искове за собственост и по облигационни искове, като се прецизира разпоредбата относно несеквестируемия доход. В съответствие с целите на законопроекта се предлагат изменения в Закона за задълженията и договорите, Закона за частните съдебни изпълнители и в Закона за съдебната власт.

Хамид Хамид обясни, че ДПС ще подкрепи и 4-те законопроекта. „Нямаме разминаване по това, че трябва да се сложи край на своеволията на някои представители на ЧСИ-та, което се предвижда във всички законопроекти. Трябва да се сложи ред и трябва да се сложи край на т.нар. теория на вечния длъжник. Хиляди хора изпадат в невъзможност да погасяват своите кредити“, подчерта Хамид, цитиран от БГНЕС.

Народно събрание
частни съдебни изпълнители
законопроект
промени в ГПК
По статията работи:

Галина Александрова