НАЧАЛО » българия

Парите на БЕХ в КТБ са близо 139 млн.лв.

В разплащателните сметки на енергийния холдинг е имало малко над 44 млн.лв. преди поставяне на банката под надзор

fb
3E news
fb
26-05-2015 02:25:00
fb

Общият размер на паричните средства в Корпоративна  търговска банка на Българския енергиен холдинг и на дъщерните му дружества възлиза на 138 839 000 лева към 20 юни 2014 година. Това съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова, в отговор на  въпрос на народния представител Мартин Димитров какви пари са  имали дружества с държавно участие, чиито принципал е  Министерството на енергетиката, в КТБ АД.

Общият размер в разплащателните сметки на БЕХ в КТБ към  момента на поставяне на банката под специален надзор е  44 милиона и 77 хиляди лева.

След сключването на договори за цесии с дъщерните дружества на БЕХ - ТЕЦ "Марица Изток 2" и  "Мини Марица Изток", сумата е редуцирана до 14 милиона и 21  хиляди лева. В резултат на тази операция БЕХ събира вземанията  на двете дъщерни дружества в размера на техните задължения към  банката.

Изборът на банка на дружествата в енергетиката е във основа на вътрешни правила и е одобрен от Съвета на директорите на  дружествата. В КТБ нетната експозиция на БЕХ не надвишава 25  процента от парите, които има, посочи Петкова.

В изпълнение на  нормативната база дружествата в енергетиката са имали процедури и за обществени поръчки за избор на банка, където да държат  парите си, и договори с над 13 банки и кредитни институции. Към  30 юни 2014 година изискването за нетна концентрация е спазена. 

Към 20 юни 2014 година АЕЦ "Козлодуй" е имал в КТБ малко над 4,618 млн. лева при лихвен процент 1,25 процента с изключение  на парите в долари, които са на стойност малко на 65 хиляди  лева, и кредитна карта с 19 860 лева.

Към същата дата НЕК е имала парични наличности в лева в  разплащателни сметки в КТБ в размер на малко над 14,7 млн. лева, като лихвите по различните сметки не надхвърлят два процента. Дружеството има договор с КТБ по процедура на Закона за  обществените поръчки, обясни министър Петкова. 

Парите на Електроенергийния системен оператор в КТБ към 20 юни 2014 г. са 3,8 млн. лева. Според различните видове  сметки лихвите варират от 0,7 до 4 процента годишно.

Дружеството "Мини Марица Изток" ЕАД е имало в КТБ 223,7 хиляди лева,  близо десет хиляди евро както и 17 млн. лева по доверителни  сметки в полза на Министерството на икономиката и енергетиката  съгласно концесионен договор за добив на лигнитни въглища.

Централата "ТЕЦ Марица Изток 2" е държала в КТБ малко над един милион  лева. По различните разплащателни сметки лихвата е един процент, а по специална сметка за обезпечение лихвата е 4,1 процента. 

Компанията "Булгаргаз" е имала в КТБ към 20 юни 2014 година 16,5 млн. лева, 413 хиляди евро и равностойността на близо 170 хиляди долара. Те са депозирани според вида на сметките при  лихва от 0,1 до 1,85 процента годишна лихва. Дружеството не е  изпълнило задължението за нетна концентрация на парите си, каза министър Петкова.

Дружеството "Булгартрансгаз" ЕАД е имало в КТБ към 20 юни 2014 година  над 30,7 млн. лева, над 5,5 млн. евро и близо десет милиона лева в щатски долари. Дружеството у имало едногодишни депозитни  договори при 5,6 процента лихва но не е спазило изискването за  нетна концентрация на паричните средства в една банка.  Ограничението е до 25 процента.

 

 

 

 

БЕХ
КТБ
дъщерни дружества
НЕК
АЕЦ "Козлодуй"
ТЕЦ Марица изток 2
Булгартрансгаз
Булгаргаз
Мини Марица Изток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева