НАЧАЛО » българия

Отново избираме кои задължения към държавата да погасяваме първо

Съдът ще може да разкрива банковата тайна при поискване

fb
3E news
fb
26-02-2014 12:41:00
fb

Длъжниците отново ще избират кои задължения към държавата да изплащат приоритетно. Това решиха депутатите днес след приемането на второ четене на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс . Спешната поправка се наложи след като Конституционния съд отмени Единната сметка на НАП, защото тя не гарантирала социалните права на хората.

Според досегашните правила имаше опасност при недостиг на средства длъжникът да остане примерно без здравни права, тъй като Националната агенция по приходите покрива първо стари неплатени данъци и осигуровки.

С приетото предложение за промяна в ДОПК длъжникът заявява вида на задълженията, които иска да погаси - данъци, социални, здравни осигуровки или вноски за втора пенсия. Това важи докато не се наложи принудителното им събиране от НАП.
С постъпила сума се погасява задължението от съответния вид, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно, решиха депутатите.

Освен това беше премахната възможността НАП да задържа преведените пари за осигуровки до 30 дни. Депутатите прецениха, че това е равносилно на „безлихвен заем" на гражданите и фирмите към държавата. С промените постъпилите при даначните пари за осигуровки ще бъдат превеждани на Националния осигурителен институт в рамките на работния ден.

Задълженията, които хората имат да погасяват са разделени на четири вида: Първият са дългове за данъци и други задължения за централния бюджет. Второто перо е за  здравноосигурителни вноски за бюджета на НЗОК. Третото плащане е за задължителни осигурителни вноски за социалноосигурителните фондове, администрирани от НОИ. Четвъртото са плащанията за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Запазва се правото на електронен достъп на лицата до данъчно-осигурителната им сметка, като им осигурява възможност във всеки един момент да знаят дали са погасили своите задължения.

С приетите промени се създава и специална разпоредба за разкриване на банкова тайна. Разкриването на банкова тайна ще се разрешава от съда в случаите на обмен на информация при поискване от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз.

НАП
задължения
Единна сметка
По статията работи:

Георги Велев