НАЧАЛО » българия

Нов инвеститор в американските централи предлагат работодателите в Пътната карта за реформи в енергетиката

Държавата да предложи за изкупуване акциите на „AES Марица изток 1“ и „Контур глобал Марица изток 3“, като на потенциалния инвеститор се предостави право за изграждане на нов далекопровод и/или му се осигури достъп до съществуващия далекопровод за директе

fb
3E news
fb
07-10-2015 03:30:00
fb

Министерството на енергетиката да проведе среща с потенциален инвеститор, за да се проучат възможностите държавата да предложи за изкупуване акциите на „AES Марица изток 1“ и „Контур глобал Марица изток 3“, като на потенциалния инвеститор се предостави правото за изграждане на нов далекопровод и/или да му се осигури достъп до съществуващия далекопровод за директен износ.“

Това предложение на Национално представените работодателски организации (НПРО) е било взето в рамките на първото заседание на работната група за изработване на Пътна карта за неотложни реформи в енергетиката, съобщиха от БСК. Както е известно камарата координира действията на работодателските организации. Припомняме, че депутатът от Патриотичния фронт Валери Симеонов вече внесе в Народното събрание текст за изкупуване на американските централи от държавата, като се позовава основно на моделът, приложен от Полша.

В рамките на първата дискусия по внесения от НПРО проект на Пътна карта за неотложни реформи в енергетиката, проведена на 1 октомври 2015 г.1, с участието на министрите на енергетиката и на финансите, както и на председателя на парламентарната Комисия по енергетиката е взето решение да се направи подробен анализ на методологията за ценообразуване, използвана от КЕВР, и да се систематизира необходимата промяна в методиката и законодателството (вкл. разглеждане на средния размер на лихвеното равнище на банковите кредити на ВЕИ, пазарното определяне на цената на въглищата във функция от калорийната им стойност, запазване на цените на топлоенергията за бита и намаляване на цената на ел. енергията за стопанските потребители, както и нова методика за ценообразуване в енергетиката, изключваща разходоориентирания подход). Втази връзка бе решено рамките на 2 седмици да се създаде работна група, която да определи режима и срока на работа.

Във връзка с настояването на НПРО за пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ представителите на изпълнителната власт информираха, че в момента се изготвя такъв доклад, който трябва да е готов до 15.10.2015 г., информират още от камарата.

На срещата стана ясно също, че се провежда активен диалог със служителите на Европейската комисия относно възможностите за предоговаряне на условията по договорите между НЕК и т.нар. американски централи - „AES Марица изток 1“ и „Контур глобал Марица изток 3“, както и във връзка с нотификационната процедура за приемане на Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ, съгласно Насоките на ЕК.

„По предложение на НПРО, бе взето решение Министерството на енергетиката да проведе среща с потенциален инвеститор, за да се проучат възможностите държавата да предложи за изкупуване акциите на „AES Марица изток 1“ и „Контур глобал Марица изток 3“, като на потенциалния инвеститор се предостави правото за изграждане на нов далекопровод и/или да му се осигури достъп до съществуващия далекопровод за директен износ.“

Представителите на изпълнителната власт информираха, че е преустановено предоставянето на преференциални условия за централи, произвеждащи ел. енергия от ВИ , въведени в експлоатация след влизане в сила на ЗИД на ЗЕ от 06.03.2015, с изключение на енергийните обекти по чл.24 т.1 и 3 от ЗЕВИ. Работодателите, обаче, настояват и това изключение да бъде премахнато. Относно предложението им за законодателно въвеждане на санкции за нарушителите на законовите процедури (предимно свързани с въвеждане на мощности в експлоатация) бе договорено, след като бъде публикуван доклада на АДФИ и АУЕР, съвместно с Народното събрание да се работи в тази посока.

Позитивно бе възприето предложението на работодателите за възлагане чрез публичен международен конкурс за управление на всички държавни дружества, с условие за достигане в рамките на две години от възлагане на управлението на определени международно признати показатели (benchmarks) в оптимизация на производствени процеси, управление на продажбите, ефективност на разходите, в т.ч. човешки ресурси, инвестициите.

Относно ускорената газификация на страната, участниците в срещата бяха информирани, че до дни ще бъде готов доклада на работната група за ускорената газификация, която предвижда грантово финансиране и възможност за ниско лихвен кредит за дофинансиране на сумата за газификация, а относно „Чирен“ - през октомври ще бъдат лансирани проучвателните сондажи за разширяване на капацитета на газохранилището (проектът е получил финансиране по механизма за свързване на Европа).

В хода на разговора стана ясно, че вече се работи по модернизацията за газовата и електроенергийната мрежи, като няколко проекти за далекопроводи и рехабилитация на газовата инфраструктура са получили финансиране от ЕС. Предстои интеграцията на енергийния пазар със съседните страни, като естествена последица от либерализацията на пазара. В момента тече подготовка за либерализация на електроенергийния пазар и се очаква българската независима енергийна борса да започне да функционира от януари 2016 г., а от началото на декември 2015 започват пробни сесии. В момента Световната банка прави цялостен анализ на сектора и на икономическия модел на електроенергийния пазар.

 

Във връзка с предложението на работодателите за анализиране на опцията „фалит на НЕК“ бе отбелязано, че задлъжнялостта на националната компания е следствие, а не причина, както и че НЕК е страна по договори, поради което към момента евентуален фалит би усложнил обстановката.

Относно искането на работодателите за публичност на информацията за дейността на търговските дружества в системата на енергетиката и тези със задължително изкупуване и преференциални цени бе уточнено, че в момента тече процедура по съответствие с Регламент 1227/2001 за интегритет и прозрачност на енергийния пазар, а липсващите разпоредби ще бъдат въведени с предстоящата промяна на правилата за търговия с електроенергия.

Проучват се възможностите за прехвърляне на част от активите (публична държавна собственост) на „Цанков камък“ в патримониума на съответните държавни институции, както и за търсене на подходящи инвеститори, които да трансформират пасивите на НЕК от АЕЦ „Белене“ в активи, стана ясно още по време на срещата.

Дискусионен остава въпросът за въвеждане на добавка „задължение към обществото“ и върху износа на ел. енергия за трети страни (не членуващи в ЕС).

Предстои да бъдат проведени разговори с министъра на труда и социалната политика във връзка с предложението на работодателите за изработване на нов и справедлив модел за измерване на енергийната бедност и подпомагане на нуждаещите се чрез социалната система с източници на финансиране държавния бюджет и Фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се лица (FEAD).

Предвижда се следващата среща да се проведе в КЕВР, с участието на всички комисари, като на нея да бъдат поставени на дискусия предложенията на работодателите за международен одит на енергетиката, засилване на контрола над КЕВР от страна на Народното събрание и включване на представители на работодателите в състава на регулаторния орган.

 1Публикуваме едва днес информацията за срещата, тъй като протоколът от нея бе получен късно снощи!

 

ТЕЦ "AES Марица Изток 1"
ТЕЦ Контур Глобал ТЕЦ Марица Изток 3
ВЕИ
КЕВР
Пътна карта за реформи в енергетиката
По статията работи:

Маринела Арабаджиева