НАЧАЛО » българия

Ясни критерии за защита на „уязвими потребители” и за „енергийна бедност” препоръчва новата енергийна стратегия

Експертите са категорични, че е необходимо разграничение между енергийната и социалната политики

fb
3E news
fb
23-05-2014 03:23:00
fb

Ясно разграничение между енергийната и социалната политики препоръчва новата енергийна стратегия.  За целта, в докментът, с който 3-news. net разполага се препоръчва изменение и допълнение на нормативната база, както и прецизиране на дефинициите за „уязвими потребители” и хора в риск от енергийна бедност. Това от своя страна изисква  ясни критерии и изисквания за достъп до пакета.

„Енергийният сектор се развива на икономически, а не на социални принципи.  Защитата на правата на потребителите и социалната политика, в нейния комплекс от измерения, следва да са прерогатив на държавата. В този аспект се включва както социално подпомагане за потребителите извън пазара, така и гарантиране правата на потребители с необходимите за това законови и регулаторни мерки”.

Експертите препоръчват да се разшири пакетът от социални услуги, свързани с достъпа до енергия на гражданите в риск от енергийна бедност и група „уязвими потребители“.

От своя страна правителството ще трябва регулярно да се отчита пред Народното събрание за резултати от прилагането на соицалните мерки в енергетиката.

Сега такъв механизъм не съществува, а промяната на социалното законодателство в тази сфера се отлага с години, независимо от промяната на енергийните закони.

Енергийна бедност и уязвими потребители

„61 процента от българските домакинства влизат в обхвата на дефиницията за енергийна бедност”, се казва в документа. Той се базира на данни на НСИ и Доклада на Световната банка от месеца май 2013 г. 

Според данните на НСИ  в периода 1999-2012 г. делът на разходите за жилищни нужди и комунални услуги, включително електроенергия и горива, спрямо доходите на домакинствата в България се движи в диапазона 10,3-14,4%

„Населението, попадащо в риск от енергийна бедност е динамична категория, която зависи от икономическото развитие на страната, пазара на труда и покупателната способност на населението. Тази група потребители изисква гъвкави механизми за контрол, за да може социалната помощ да достига до наистина нуждаещи се граждани”, отбелязват експертите.

Докментът припомня, че и в Третият енергиен пакет на ЕС поставя изрично условие всяка страна-членка да даде определение на група „уязвими потребители” и да определи специфични мерки за осигуряване на сигурна, достъпна и качествена енергия в техния бит, на основание социални мерки за защита.

Експертите препоръчват и редица мерки. Според тях усилията в сектор въгледобив трябва да са насочени към осигуряванe на алтернативна трудова заетост.

Освен това трябва да бъдат осигурени законодателни гаранции за непрекъснатост на енергийните доставки за „уязвими потребители”. Необходимо е също така да се изготви пакет от социални мерки за допълнително подпомагане на домакинства в риск от енергийна бедност.

Социални пакети за енергийна ефективност, ВЕИ, газификация

В новата енергийна стратегия се препоръчва също така социален пакет за разширяване на мерките за енергийна ефективност, при риск от енергийна бедност и групата на „уязвими потребители“.

Отчита се и необходимостта от социална политика за насърчаване на децентрализираното производство на енергия от ВЕИ за битови нужди при потребители в риск от енергийна бедност и „уязвими потребители“

Газификацията е другият сектор, в който експертите препоръчват да се насочат усилията. Според тях трябва да бъдат предоставяни данъчни облекчения за битова газификация. Препоръчва се целево насочване на средства към газификацията в качеството на екологичен и ефективен енергиен ресурс чрез:финансиране на крайните потребители при използването на високоефективно газово оборудване, като например кондензационни котли, системи за управление на енергийното потребление, интегрирани решения с използване на ВЕИ и др.

Достъп до информация и извънсъдебно решаване на спорове

В новата енергийна стратегия отново се повдига въпросът за гарантиране сигурността на енергийните съоръжения от посегателства и осигуряване на неприкосновеност на енергийните доставки до потребителите.

Според експертите трябва да се регламентира достъпът за потребителите до навременна и прозрачна информация, относно потребление, цени и тарифи за доставка на енергия. Освен това те препоръчват и създаване на механизми за извънсъдебно решаване на спорове между доставчици и потребители на енергия.

В частта Защита на потребителите на енергия се препоръчва осигуряване на за достъп до информация за цени, тарифи за услуги;за надеждни услуги за енергоснабдяване;за ясни и открити договори; за достъпни процедури при решаване на спорове и жалби;  за справедливи отношения с всички потребители;

„Стратегическа цел е да се гарантира защита на потребителите от злоупотреба с монополно положение на пазара на енергия и да се създадат условия за сигурна и качествена доставка на енергия до всички потребители”, се казва в документа.

енергийна стратегия
енергийна бедност
уязвими потребители
ВЕИ
Енергийна ефективност
газофикация
По статията работи:

Маринела Арабаджиева