Новите цени за балансираща енергия влизат в сила от 1 февруари 2018 г.

Новата пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия влиза в сила от 1 февруари 2018 г. Това става ясно от решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), взето след закрито заседание в края на миналата година. Искането новите цени да влязат в сила от 1 февруари бе на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Трябва да се посочи, че съществена разлика между настоящата и новата цена няма. С решението на КЕВР те се обвързват със среднодневната цена на енергийната борса. Към настоящия момент, както отбелязват експертите няма възможност за почасово обвързване.

Въпреки това, от доклада на експертите на КЕВР става ясно, че в случая се касае за по-голяма справедливост. В тази връзка в документа се коментират откровено  недостатъци на електроенергийния пазар в България или по-точно изкривявания.

От документа става ясно, че регулаторът е счел за уместно прилагането на румънския модел за определяне на цената на доставчиците на балансираща енергия. Според комисарите това ще осигури предпоставки за стабилност на сектора, сигурност на снабдяването, недопускане на арбитражи между балансиращият пазар и пазар ден напред, както и спазване на съответните принципи в енергийния закон.

В същото време към настоящия момент независимият преносен оператор не разполага с техническа възможност да прилага почасови цени за доставчици на балансираща енергия, като минималния интервал, за който разполага с техническа обезпеченост е дневен, се отбелязва в доклада. Припомняме, че в рамките на обсъждането, проведено през декември 2017 г. представителите на редица енергийни дружества, като НЕК и Енерго-Про например отбелязаха необходимостта от почасови цени  за доставчиците на балансираща енергия.

Анализ на почасовите цени на ПДН (Пазар Ден напред) на БНЕБ ЕАД показва, че отклонението между  цената за базов товар и тази за пиков такъв е в порядъка на около 20% – 30%, като достига в  някои часове до около 100%. В същото време разликата между пик и офпик варира между 40% и 100%. В тази връзка, за да се гарантира, че цената за недостиг е най-високата цена на пазара с оглед нейния превантивен и възпиращ характер, е необходимо тя де е поне 2,5 пъти по-висока  от цената на пазар ден напред за базов товар за съответния ден, се казва още в доклада.
На тази база комисарите от енергийния регулатор определят, че пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране нагоре в размер на 2,5*Цпдн (Централизиран пазар ден напред), където Цпдн е цената за базов товар на пазара „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за съответния ден;

Пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране надолу е в размер на 0,00 (нула)  лв./ MWh.

В рамките на обсъждането от НЕК настояха за отрицателни цени на балансиращата енергия, в частност заради дейността на ПАВЕЦ.
В тази връзка от КЕВР обясняват подробно и решението си.

Пазарните принципи налагат цената за регулиране надолу да е положителна величина. При отрицателна стойност на цената централата, предоставяща системната услуга продава недостиг, а потребителите, които са в излишък го купуват, което противоречи на принципите на балансиращия пазар и води до екстремни стойности на балансиращата енергия и големи разходи за небаланси, се казва в доклада на КЕВР, обосноваващ решението за нулева цена.  

Отрицателната цена за регулиране надолу представлява прекомерна санкция за производителите и потребителите, които са в излишък, която изкривява пазара, застрашава  неговата работа и противоречи на европейските практики.

В тази връзка пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за регулиране надолу следва да се  запази на 0,00 (нула) лв./MWh

В решението се казва още, че постановените пределни цени за балансираща енергия не се прилагат при сключване на сделки за  балансираща енергия, която е закупена/продадена от/на съседни енергийни системи по двустранни споразумения или от регионален балансиращ пазар.
КЕВР припомня още, че в срок от 14 дни, решението подлежи на обжалване пред Административен съд –София град.

 

Решението на КЕВР: http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2017/res-c40-2017.pdf

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари