НАЧАЛО » българия

НЕК приключва първото шестмесечие със загуба от 176. 785 млн.лв.

fb
3E news
fb
05-08-2015 02:47:00
fb

Националната електрическа компания (НЕК) приключва първото полугодие на 2015 г. със загуба от 176 785 хил.лв. В сравнение със същия период на 2014 г. загубата обаче намалява. Така например през първите 6 месеца на 2014 г. дружеството бележи минус 250 259 хил.лв., докато сега загубата спада до 176 785 хил.лв. Това става ясно от отчета на НЕК, представен пред Министерство на финансите.

 

Отрицателният финансов резултат е формиран изцяло през второто тримесечие, се казва в отчета, като се отбелязва, че това се дължи на увеличението на зелената енергия, на фона на спада на потреблението от крайните снабдители.

 

Увеличението на производството от ВЕЦ на НЕК и натоварването на двете американски централи и свободния пазар не са помогнали за намаляването на загубата, става ясно от отчета, в който се говори и за неблагоприятни ценови и икономически условия, в които компанията работи.

 

За регулаторния период юли 2014 г. - юни 2015 г. загубата от основната дейност на дружеството (регулирана дейност) е загуба от 825 млн.лв., се казва в отчета, като се посочва, че това се дължи на това, че дружеството трябва да купува на по-високи цени и да продава на по-ниски. Според доклада, загубата от продажба на регулирания пазар е 947 млн. лв. Продажната цена без компенсации за минали периоди и с 54% по-ниска от разходите за закупена енергия, твърдят експертите на НЕК, подготвили отчета за шестмсечието.

 

Като други фактори, влияещи върху лошия отчетен резултат от НЕК посочват разходите за разполагаемост за двете американски централи, по-високи разходи за производството от ВЕИ, цената на услугата „обществена доставка“, влошена структура на купената електроенергия и в частност нарастване на дела на закупуваната енергия от ВЕИ с 6,7%.

 

Приходи

 

НЕК реализира общо приходи за първото полугодие на 2015 г. в размер та 1 621 138 хил.лв., което е с 10,7% повече (156 155 хил.лв. Ръст) спрямо същия период на миналата година.

 

Приходите от продажби са 1 572 482 хил.лв., като са увеличени със 159 350 хил.лв. Спрямо отчетените през първото полугодие на 2014 г.

 

Със 139 652 хил.лв. се увеличават приходите от продажба на електроенергия както на регулирания, така и на свободния пазар, се казва в анализа за финансовото състояние на дружеството, представен пред Министерство на Финансите.

 

Компанията е увеличила с 23,7% приходите си заради увеличението на цените от 1 юли и 1 октомври миналата година.

 

От отчета на НЕК прави впечатление, че приходите на компанията от такса „задължение към обществото“ бележат ръст 42.5% за полугодието на 2015 г. , спрямо същия период на миналата година – нарастват с 35 688 хил. лв. (от 83 885 хил.лв. На 119 573 хил.лв.).

 

Приходите от продажба на електроенергия за свободния пазар нарастват от 151 348 хил.лв.през първото полугодие на 2014 г. на 173 240 хил.лв. За същия период на миналата година, в резултат на нарастването на продадените количества електроенергия.

 

През първите 6 месеца на тази година електрическата компания е увеличила продажбите си с 6,4% спрямо полугодието на 2014 г. Увеличението на продажбите в страната нараства с 1,7% за регулирания пазар и с 33,4% за свободния пазар.

 

Разходи

 

В същото време обаче НЕК отчита нарастване и на разходите с 4.8%, като при това от документа става ясно, че има леко свиване на персонала – от 1 715 241 хил.лв. На 1797 923 хил. лв. Компанията коментира в отчета, че най-голям дял в структурата на разходите е за закупена електроенергия, който надхвърля 90% от общите разходи.

 

Въпреки намаленото количество закупена електроенергия от дружеството с 4,9%, разходите за закупена електроенергия се запазват на нивото на отчета от миналата година, като се увеличава средната цена на закупената електроенергия с 6,5. Влошаването, според отчета се дължи високото ниво на ВЕИ и електроенергията от високоефективен комбиниран начин и намаляване на купуваната електроенергия от АЕЦ „Козлодуй“.Зара

 

Според анализа, структурата на закупената електроенергия се влошава въпреки по-голямоот натоварване на двете американски централи, като през първите 6 месеца на тази година използваемостта на базовата им разполагаемост е около 64%, докато за същия период на 2014 г. под 50%.

 

През първото полугодие на 2015 г. за отчетени и 42 756 хил.лв. за зелена енергия в резултат на включването им от КЕВР в ценовия модел за ругилаторния период 2014-2015 г. за разходи по методиката за зелена енергия от предходен период, се казва още в доклада. Експертите, изготвили доклада отбелязват, че потделни елементи разходите за дейността на дружеството нямат съществени отклонения. В същото време обаче не може да се подмине фактът, че дружеството отчита увеличение от 10 796 хил.лв., заради начислени глоби и неустойки за забавени плащания към производителите.

 

37 984 хил.лв.са разходите на компанията за въглеродни емисии на двете американски централи (ТЕЦ AES Гълъбово Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3).

 

Ликвидност

 

Коефициентът на общата ликвидност се подобрява, макар и слабо – в края на 2014 г. е бил 0,534, докато към 30 юни 2015 г. е бил 0,464, което означава, че общите активи покриват едва 0,5 пъти краткосрочните пасиви.

 

Като се има предвид, че изискването на международните банки кредиторки на компанията изискват показателят за ликвидност да не е под 1.2 – 1.1, това означава, че компанията се намира в лоша обща ликвидност, се посочва в отчета. Нивата на задлъжнялост остават високи. Към 30 юни 2015 г. търговските задължения и задълженията към свързани лица са 1 967 087 хил.лв. В същото време краткосрочните задължения към свързани лица намаляват спрямо същия период на 2014 г. с 462 763 хил. лв. Това обаче се дължи на преоформянето на дълговете от краткосрочни в дългосрочни, което обаче се отразява в подобряване на коефициента на незабавна ликвидност.

 

НЕК отчита и недостиг на оборотен капитал от 1 105 370 хил. лв.за шестмесечието.

 

 

НЕК
ВЕИ
регулиран пазар
свободен пазар
По статията работи:

Маринела Арабаджиева