НАЧАЛО » българия

На ход е Директивата за енергийна ефективност на ЕС с нулево потребление на електроенергия в сградите през 2050 г.

fb
3E news
fb
22-04-2018 08:49:00
fb

Сградите потребяват 40% от енергията в ЕС. На тях се падат и 36% от изхвърлянето на емисии от въглероден двуокис (СО2) в региона. Затова намаляването на енергийното потребление и изхвърлянето на емисии в този сектор е много важно за изпълнението на стратегическата дългосрочна задача за намаляване към 2050 г. на изхвърлянията на парникови газове с 80-95 % от нивото от 1990 г.

Още през 2010 г. бе приета Директивата за енергийна ефективност на сградите 2010/31/EU (Energy Performance of Buildings Directive — EPBD) , в която се посочва, че към 31 декември 2020 г. всички нови здания в ЕС трябва да се строят като сгради с почти нулево потребление на енергия (nearly zero-energy buildings).

Нормата е заложена за влизане в сила за държавните сгради от 31 декември 2018 г . Освен това „почти нулева, или  много ниско ниво на използваната енергия трябва в голямата си степен да се покрива от енергия от ВЕИ, включително и от местни, или намиращи се в близост ВЕИ“, се казва в Директивата, която заедно с регламента за ВЕИ е един от ключовите елементи в стратегията на ЕС за борба с климатичните изменения ЕБВР. Трябва да припомним, че се разчита документите да бъдат окончателно съгласувани и приети по време на българското председателство на ЕС.  
Според промените, анонсирани от Европейският Парламент,  през 2050 г. целият сграден фон в Европа трябва да бъде преведен на нулево ниво на потребление. Това означава, че ще бъде увеличен темпът на саниране на жилищния фонд в целия ЕС. Предварителните  изчисленията са, че ежегодно санирането на сгради за постигане на изискванията, ще трябва  да се увеличи средно с 3 % .
Обновяването на директивата изисква от държавите-членки на ЕС да подготвят и Пътна карта за декарбонизация на сектора на недвижимите имоти с поставяне на междинни цели през 2030 г.

В текста, според новата редакция се въвежда понятието „индикатор за интелигентност“ (smartness indicator). На практика това е нов инструмент за измерване синхронизирането на работата на инженерните системи на сградите, както и взаимодействието им с електрическата мрежа, като начин за адаптиране на потреблението на енергия към реалните нужди на живущите. Тази концепция обаче предстои да се разработи от Европейската комисия през 2019 г.

Новите санирани здания, в които е направена подмяна на оборудването за отопление (парно) трябва да са снабдени с автоматизирани устройства за регулиране на нивото на температурата. Затягат се правилата за проверка на системите за отопление и охлаждане на въздуха.
В новата редакция на Директивата се въвеждат и изисквания, насочени към стимулиране на развитието на електротранспорта. В частност става въпрос за задължително строителство на поне една зарядна станция за електромобили в новите жилищни сгради, както и при тези, които вече са санирани, при които паркоместата надхвърлят 10 (за електромобили).

Тъй като значителна част от потребяваният в Европа природен газ се използва за отопление на сградите, новата редакция на Директивата безусловно ще подпомага понижението на природен газ, но  в средносрочно бъдеще. Затова в новия текст се на документа се подчертава, че 1% икономия на енергия намалява вноса на газ с 2,6% , което от своя страна подпомага и енергийната независимост на ЕС.

За да може да влезе в сила новата директива, тя трябва да мине през пълно съгласуване между ЕК, Съвета на ЕС и Европарламента. Преди това е важно този документ да бъде съобразен и с регламента за ВЕИ, който също е подложен на допълнителна разработка и по който предстои скорошно собсъждане на ниво Европарламент.

енергийна ефективнотст
ВЕИ
ЕК
Съвет на ЕС
декарбонизация
Директива за енергийна ефективност на сградите
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева