НАЧАЛО » българия

МОСВ глоби с близо 30 000 лв. ТЕЦ "Бобов Дол"

Фирма от Перник получи 30 000 лева глоба за събиране на черни цветни метали без документи за произход

fb
3E news
fb
21-01-2014 04:33:00
fb

ТЕЦ "Бобов дол" е получил най-голямата месечна санкция за замърсяване на въздуха. Въглищната централа е глобена с 29 691 лева от РИОСВ Перник, обясниха днес от министерството на околната среда и водите. Според инспекторите е констатирано наднормено замърсяване на атмосферния въздух с прах от работата на енергиен котел 3. 

Заради неизградена сероочистваща инсталация и монтирано допълнително поле на електрофилтъра, със заповед на директора на РИОСВ-Варна е спрян от експлоатация блок № 5 от горивната инсталация за производство на електроенергия на „TEЦ Варна”. Спирането на блока влиза в сила от началото на годината, допълват от МОСВ. Мярката е за неизпълнение на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и договорените преходни периоди за постигане на изискванията за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации, припомниха оттам.

Акцент в контролната дейност през декември са проверките за спазване на условията в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води и контрол на обекти, заустващи отпадъчни води в канализационни системи на населени места, посочиха от екоминистерството. От  РИОСВ-София са издадени три наказателни постановления, на обща стойност 31 500 лв. на „Елаците Мед” АД- 3 за превишения на нормите в отпадъчните води, изпускани от „Рудодобивен комплекс „Елаците Мед”. Имуществена санкция за 10 000 лв. е наложена от  РИОСВ- Перник на ТЕЦ „Бобов дол” за нерегламентирано заустване на избистрени и дренажни води от депо „Каменик“ в река Каменишка.
 
От РИОСВ-Пловдив е наложена санкция за  8 000 лв. на „Мати“ ЕООД, Пловдив – дружеството не е осигурило незабавен достъп и съдействие на контролните органи при извършване на проверка. За това, че обектът зауства отпадъчните си води без разрешително, на „Винарска изба- Виноградец”АД, община Септември, е наложена санкция от 2 000 лв. от РИОСВ- Пазарджик. За същото нарушение с по 2 000 лв. са санкционирани „ГАМА М и Г” ООД - от РИОСВ- София, и „ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК“ ЕООД - от РИОСВ- Благоевград.
 
За непредставяне на план за управление на разтворителите за 2013 година, от РИОСВ- София са издадени две наказателни постановления, всяко по 15 000 лв., на ЕТ „МИС-2000 - Михаил Иванов” и „Минера Ко“ ООД. За превишаване на нормите за шум в околната среда са наложени имуществени санкции в размер на 1500 лв. - от РИОСВ-Бургас на "Топаз мел" ООД, и от РИОСВ-Стара Загора на „Недин” ООД, гр.Сливен.
 
Продължава засиления контрол върху дейности по съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали и излезли от употреба МПС. Най-голямата имуществената санкция, наложена през месеца, е в размер на 30 000 лв. – на "Ел-инс” ЕООД, гр.Перник.  Установено е, че дружеството приема отпадъци от черни и цветни метали с битов характер без декларация за произход. РИОСВ- Перник е санкционирала и "Джи Ем Ауто Карс" ЕООД, гр.Перник – със 7 000 лв. за  съхраняване на излезли от употреба МПС без разрешение. Същата санкция е наложена от РИОСВ-Варна на “Крео” ЕООД, гр. Варна за неизпълнение на условия в издадено разрешително за дейности с отпадъци.
 
През периода само от РИОСВ - Пловдив са съставени 11 наказателни постановления за нарушения при дейности с отпадъци – на кметовете на Първомай и Садово са наложени глоби от по 3 000 лв. за това, че не са предотвратили изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места; 7 000 лв. е санкцията на ЕТ «Фармакон - Адела Маринова», Карлово за смесване на производствени с опасни отпадъци; за неизвършена класификация на формираните от дейността отпадъци са наложени имуществени санкции в размер от 5 000 лв. всяка на „Хидробетон“ ООД - Казичене, „Диана“ООД -  София, „Булгафрост“ АД - с. Кочево, Община Садово, „Зографа“ АД - Пловдив и  „Пирамиди“ ЕООД - София.  
 
За декември от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1008 проверки на 878 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 366 предписания. Съставени са 52 актa, от които 7 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 63 наказателни постановления на обща стойност 5 979 460 лв. За замърсяване на околната среда над допустимите норми и при неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 16 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 235 653 лв.
проверки
РИОСВ
санкции
сероочистваща инсталация ТЕЦ Варна
черни и цветни метали
атмосферен въздух
отпадъчни води
По статията работи: