НАЧАЛО » българия

Министерство на икономиката възобнови дейността на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж

fb
3E news
fb
09-03-2017 06:45:00
fb

Министърът на икономиката Теодор Седларски ще съдейства за спешна координация между институциите за намаляване на административната тежест при кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ (ОПИК), като за целта ще бъдат предприети съгласувателни междуведомствени действия. Това стана ясно по време на заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж в Министерството на икономиката. На срещата присъстваха и заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, заместник-министърът на енергетиката Константин Делисивков, експерти от Министерство на околната среда и водите, представители на работодателските и браншови организации на базовата индустрия у нас, НКИЗ ЕАД и др.

Въпроси, свързани с отпадането на част от документите за кандидатстване по ОПИК и документите, които се изискват по време на сключване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ поставиха в рамките на дискусията представители на бизнеса. Според тях могат до отпаднат: декларацията за минимални помощи, счетоводният баланс за последните три приключени финансови години, отчетът за приходите и разходите по видове и икономически дейности за последните три приключени финансови години, удостоверението от Националната агенция за приходите за липса на задължения за кандидата и др.

Обсъдени бяхо и предложенията от бизнеса за кандидатстване по Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

Директорът на ЕФК Ивелина Пенева дискутира с участниците правилата и условията, по които може да се кандидатства за процедурата. „Опитваме се да бъдем максимално гъвкави, за да може да допуснем повече участници, но така, че да спазим правилата разписани в процедурата „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, каза г-жа Пенева.

Проблемите, свързани с изграждането и ползването на инфраструктурни елементи (електричество, газ, вода и канализация) в границите на съществуващите и новоразвиващите се индустриални зони също бяха тема на дискусията. Споделената отговорност при ползването на инфраструктурата - поемането на отговорност при евентуално замърсяване или щети във връзка с ползване на обща инфраструктура, както и изграждането и поддържането на инфраструктурата и проблемите на предприятията в отношенията с частните разпределителни дружества и доставчици на услуги също бе сред основните въпроси поставени от страна на бизнеса. Специално внимание бе отделено на въпроса за инвестициите в изграждане и развитие на инфраструктурата, които разпределителните дружества би следвало да реализират за своя сметка за разлика от досегашната практика, при която разходите за изграждане на инфраструктурни елементи се прехвърлят към ползвателите под формата на такси за присъединяване към мрежата.

Министерството на икономиката пое ангажимент съвместно с бизнеса, да се сформира експертна работна група към Съвета, която да направи предложения за първоначално оптимизиране на действащата норматнивна уредба свързана с изграждането и експлоатацията на елементите на техническата инфраструктура.

 

министерство на икономиката
ОПИК
ОП Иновации и конкурентноспособност
инфраструктура
По статията работи:

Маринела Арабаджиева