НАЧАЛО » българия

МИЕ отчита успех при управлението на ОП „Конкурентоспособност“

fb
3E news
fb
05-08-2014 07:03:00
fb


Благодарение на оптимизираните процедури и ускорени процеси по разглеждане на междинни и финални отчети и извършване на плащания само за периода 1 юни 2013 г. – 31 юли 2014 г. сключените нови договори с бенефициенти са 780 на обща стойност 602 млн. лв. Те представляват 35,71% от общата стойност на сключените договори без средствата за финансови инструменти. Това отчете за едногодишното си управление министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в доклад от 16 страници, разпространен до медиите.

В периода 1 юни 2013 г. – 31 юли 2014 г. сключените нови договори с бенефициенти са 780 на стойност 602 млн. лв. Изплатени са близо 523 млн. лв. към бизнеса и публичните бенефициенти, което представлява над 57 % от общите плащания от 908 млн. лв. /без плащанията по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси“, които са 683 млн. лв./ от началото на ОП „Конкурентоспособност“.

„За 2013 г. бяха спасени 100 млн. лв. - констатиран риск от загуба на средства поради неразплащането им във връзка с правилото „N+2/N+3“ за 2013 г. Положени са сериозни усилия за спасяването на рисковите 120 млн. лв. за 2014 г., които няма да бъдат загубени при запазване на добрата организация на процесите“, уверяват от екипа на Стойнев.

В доклада се отбелязва, че Оперативна програма „Конкурентоспособност“ е била спасена от спиране на средствата или от финансови корекции с отмяна на последната процедура за Технологична модернизация като съзнателно не са сключени договори по одобрените проекти. Европейската комисия е предупредена за взетото решение от Управляващия орган на ОПК. Сред причините да се предприемат действията по прекратяването на тази конкретна процедура, са доброто управление и контрол на системите на ОПК, поради което навреме са констатирани слабостите и са взети нужните мерки за тяхното предотвратяване, обясняват от МИЕ.

От началото на програмния период 2007–2014 г. по ОП „Конкурентоспособност“ са обявени процедури за финансиране на проекти на обща стойност 113% от бюджета на програмата (2,272 млрд. лв). Сключени са над 3100 договори за финансиране на стойност 2,369 млрд. лв, което е над 104% от общия бюджет на програмата. По тях са изплатени 1,591 млрд. лв. (908 млн. лв. за бенефициенти и 683 млн. лв. за финансови инструменти).

„Новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014–2020 г. е приета от Министерския съвет на 21 май 2014 г. и е изпратена за окончателно одобрение от службите на ЕК. Избегнат е риск 2014 г. да бъде нулева. Подготвени са новите процедури, които да се обявят през 2014 г.“, гласи още отчетът.

От ведомството припомнят, че при встъпването си в длъжност, министър Стойнев е оттегли от ЕК изготвената от предишното ръководство на МИЕ концепция на новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Причината за това е, че концепцията не е била одобрена от бизнеса, малките и средни предприятия и всички други заинтересувани страни, защото се е базирала основно на големи инфраструктурни проекти – технологични паркове и финансови инструменти.

След проведен широк кръг консултации с представителите на бизнеса обаче министерството е изготвило нова концепция, на чиято основа е разработена и новата програма „Иновации и конкурентоспособност“. От ведомството уверяват, че проектът е разработен при спазване принципа на партньорство, като целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса (напр. технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и сертификация, интернационализация), и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на определен резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания, развитие и внедряване на иновации).

Новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е приета от Министерския съвет на 21 май 2014 г. и е изпратена за окончателно одобрение от службите на ЕК. Ръководството на МИЕ е предприело и необходимите действия по подготовка на нови процедури, които да обяви през 2014 г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, за да не реализира нулева година, става ясно от доклада.

Като икономически принос за изминалата година на управление са посочени и спорните поправки в Закона за защита на потребителите, касаещи взаимоотношенията на търговските вериги с доставчиците им. В доклада се акцентира, че е засилена ролята на секторните регулатори (КРС, ДКЕВР, КФН). През 2013 г. е започнала процедура за промяна на общите условия за работа с потребителите на електроразпределителните дружества и крайните снабдители. Стартирало е изготвянето на Национална програма за финансово образование на потребителите на финансови услуги. Подобрен и облекчен е достъпът на българските производители до търговската мрежа на някои от големите търговски вериги.

„По отношение на политиката за потребителите изготвихме и бяха приети промени в Закона за защита потребителите, с които се регулират договорите извън търговския обект, договорите от разстояние, подобрени са гаранциите по отношение на общата безопасност на стоките и услугите, облекчени са критериите за признаване на представителност на организациите за защита на потребителите“, отчитат съветниците на Стойнев.

ОП "конкурентноспособност"
едногодишен отчет на МИЕ
По статията работи: