НАЧАЛО » българия

КЗК започва „задълбочено проучване“ на сделката Еврохолд – ЧЕЗ заради опасения за конкурентната среда

fb
3E news
fb
10-10-2019 06:10:54
fb

КЗК започва „задълбочено проучване“ относно намерението на Еврохолд България да осъществи концентрация чрез придобиване на дружествата на ЧЕЗ в България - „ЧЕЗ България“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД „ЧЕЗ Електро България“ АД „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД. Това става ясно от публикуваното в четвъртък решение на антимонополния регулатор. В документа изрично е отбелязано, че решението не подлежи на обжалване.

Освен че е свързано с детайлен преглед на обстоятелствата по сделката и на ефектите от нея на пазарите, на които работят купувачът и дружествата, които иска да придобие – съответно застрахователния и енергийния пазар, задълбоченото проучване отнема и повече време. Според правни експерти тази процедура може да продължи до 4 месеца от датата на публикуване на решението, т.е. от 10 октомври 2019 г.

КЗК аргументира започването на задълбочено проучване с това, че при реализиране на сделката се обединяват дейностите и ресурсите на две големи икономически групи, опериращи на застрахователния и на енергийния пазар. Според антимонополния регулатор това ще се отрази на техните пазарни позиции, тъй като ще се породят конгломератни ефекти на съответните пазари.

Това поражда опасения за конкурентната среда както заради конгломератния характер на операцията, така и заради размера на концентриращите се предприятия, твърдят от КЗК.

Според Комисията има основания да се предвиди, че предприятиятах-търговци на електрическа енергия от групата ще имат бърз и финансово изгоден достъп до застархователни полици като форма на обезпечение.

В решението на КЗК е дадена повече информация и за собствеността дружеството “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., което фактически ще придобие активите на ЧЕЗ в България в случай, че сдеелката бъде реализирана. „Пряк едноличен контрол върху “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. упражнява “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В., еднолично акционерно дружество с ограничена отговорност (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), регистрирано в Търговски регистър на Кралство Нидерландия.  Основната и реално осъществявана дейност на “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В. се състои в участие в управлението и контрола на търговски дружества, финансиране на дружества и търговски операции на дружества, предоставяне на услуги на предприятия, гарантиране задълженията на дружества, придобиване, отчуждаване, управление и експлоатация на недвижими имоти, кредитиране и набиране на средства, включително емитиране на облигации, записи на заповед или други ценни книжа, както и сключване на споразумения във връзка с гореспоменатите дейности, предоставяне на консултантски услуги на дружества от групата, към която принадлежи и трети страни, и най-общо – извършване на всякаква търговска дейност. Капиталът на “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В. е в размер на 1000 евро (с думи: хиляда евро). Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от Милен Асенов Христов и Юри Шуурман. Едноличен собственик на капитала на “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В. е „Еврохолд България“ АД.

В едно изречение – Еврохолд е собственик на дружество, регистрирано в Холандия, което пък упражнява пряк контрол върху ново дружество, което се предвижда да купи активите на ЧЕЗ. Защо е необходима регистрацията на новото дружество при наличието на такова именно в Холандия и дали само Еврохолд е собственик и в него е въпрос на бъдещо проучване.

Ето какво пише в решението на КЗК по отношение на съмненията за ефектите от сделката на пазарите на застрахователни продукти и на електрическа енергия:

Комисията отбелязва, че групата на Придобиващото предприятие е активно в автомобилния и застрахователен сектори, като приходите от застрахователни услуги за 2018 г. формират 77,3% спрямо общите приходи на Групата Еврохолд. Придобиваните предприятия от Групата на ЧЕЗ са вертикално интегрирани дружества, активни в електроенергийния сектор, участващи на пазарите от производство, разпределение и снабдяване/доставка на електрическа енергия, до търговия на едро и на дребно с електрическа енергия.

„Предвид дейностите на участниците в нотифицираната сделка, Комисията счита, че същата поражда конгломератни ефекти на дефинираните съответни пазари. Обединяването на дейностите и ресурсите на две големи икономически групи, опериращи на застрахователния пазар и на електроенергийния сектор, би се отразило съществено и на техните пазарни позиции. Подобна концентрация ще създаде съществено предимство на участниците в сделката с оглед наличието на сериозни финансови изисквания към търговските участници на свободния пазар на търговия с електрическа енергия и поконкретно предоставяне на обезпечения под формата на банкова гаранция, паричен депозит или застраховка-гаранция“, е записано в решението на КЗК.

От КЗК сочат, че „в държави, където сектори от социално - икономическа значимост се характеризират с динамика в развитието, съпроводена с нестабилност на пазарната среда и наличие на проблеми, е необходим по-задълбочен анализ при оценката за въздействието на дадена конгломератна концентрация върху тези пазари. На подобни пазари такъв тип концентрации могат да създадат проблеми за конкуренцията, по-специално когато създават предпоставки новият субект да следва стратегия за ограничаване на конкуренцията на пазарите, на които оперира. До такова ограничаване може да се стигне, ако комбинацията от продукти на съответните пазари предоставя на слятото предприятие възможността и стимула чрез лостов ефект да продължи да експлоатира заеманата от него силна позиция на даден пазар, за да ограничи конкуренцията на друг пазар“.

„Подобни конгломератни сделки водят до обединяване на значителни финансови ресурси и по този начин влияят по-сериозно на тези пазари. Това са именно случаи, при които възникват опасения за конкурентната среда не само заради конгломератния характер на операцията, а предвид размера на концентриращите се предприятия. В тези хипотези загрижеността произтича от възможността на определена икономическа група да се разрасне до степен, особено по отношение на активите, така че да има безспорно предимство пред останалите участници в конкурентния процес. На следващо място конгломератното сливане  на големи икономически групи може да породи основателни опасения за конкурентната среда, доколкото се обединяват диверсифицирани предприятия - производствени, предоставящи услуги, финансови, като членовете на новата група ще се ползват от конкурентно предимство, разполагайки с възможност за получаване на капитал при по-благоприятни условия. В контекста на гореизложеното Комисията стига до извода, че конкретната оценявана сделка, развиваща се в условията на особено чувствителни пазари, каквито са пазарите на търговия с електрическа енергия, поражда опасения за ефективната конкуренция по следните съображения: Предвид либерализирането на електроенергийния пазар, свободният пазар на търговия с електрическа енергия на едро между участниците на пазара се осъществява в рамките на организирания борсов пазар, състоящ се от три сегмента: а) „В рамките на деня“ (intraday market), б) „Ден напред“ (day ahead market) и в) „Централизиран пазар на двустранни договори“.

По-нататък в решението на КЗК са описани подробно особеностите на пазарите, които ще бъдат засегнати от сделката:

В хода на ускореното проучване Комисията установи, че през 2018 г. основните количества електрическа енергия са търгувани на пазарния сегмент ЦПДД - 78,47%. На този сегмент се сключват сделки за доставка на ел. енергия за продължителни периоди от време, които сделки осигуряват на стопанските и индустриални клиенти на търговците на електрическа енергия сигурност на доставките, предвидимост на цената на ел. енергия и възможност за планиране на техните производствени и търговски цикли. На пазара на ЦПДД оперират „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и „ЧЕЗ Електро България“ АД в съответствие с издадените им лицензии за търговия с електрическа енергия. През 2018 г. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е един от основните участници и по данни на уведомителя е с дял приблизително от [10-20]% от продажбите на електроенергия на свободния пазар на крайни потребители съответно с [10-20]% от продажбите на електроенергия на едро.

От своя страна, съгласно предоставената информация, „ЧЕЗ Електро България“ АД е с пазарен дял приблизително [0-5]% от продажбите на електроенергия на свободния пазар на крайни потребители и съответно [05]% от продажбите на електроенергия на свободния пазар на едро. Съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката и Правилата за работа на организирания борсов пазар сегмент ЦПДД, за да участват на Борсовия пазар търговците са задължени освен да заплащат редица такси, така и да предоставят различни по вид обезпечения, които могат да бъдат банкова гаранция, паричен депозит или застраховка (застраховка-гаранция). Обезпечения са предвидени и във връзка със заплащането от търговците на добавка Задължение към обществото на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (чл.36ж от ЗЕ), а също и като гаранция за плащане и/или добро изпълнение при сключване на сделки за покупко-продажба на електрическа енергия на сегмент ЦПД. Дължимите обезпечения се прилагат за първоначална регистрация, за допускане до търговия, за поддържане и обновяване на финансовите лимити и за всеки изтъргуван мегаватчас.

При така заложените нормативни изисквания Комисията стига до заключението, че участието на търговците на електроенергия на Борсовия пазар и в частност на сегмент ЦПДД, формиращ най-висок дял от търгуваните на борсата обеми, предполага наличието на значителен първоначален и последващ финансов ресурс и/или постигнати договорни отношения с банкова или застрахователна институция. Дължимите такси и обезпечения на БНЕБ оскъпяват дейността на търговия с електроенергия, като натоварват участниците на пазара административно и финансово, още повече, че стойността на гаранционните обезпечения определя размера на финансовите лимити. Следователно като съществени икономически бариери за навлизане на пазара на търговия с електрическа енергия могат да се определят задълженията за заплащане на транзакционни такси, както и изискването за предоставянето на гаранционни обезпечения (минимално обезпечение, обезпечение за участие и за добро изпълнение). Доказателство за това е и факта, че от началото на 2018 г. се наблюдава значително намаляване на исканията за издаване на нови лицензии за търговия с електроенергия, като в същото време търговци се оттеглят от пазара на електроенергия (справка регистър на търговските участници, поддържан от ЕСО).

В своя анализ Комисията установи, че Групата „Еврохолд“ е лидер при предоставянето на „застраховка-гаранция“ за 2018 г. с пазарен дял 46,68%, като си запазва водещата позиция и към 31.07.2019 г. с пазарен дял от 42,64%. Следователно след финализиране на планираната сделка може основателно да се предвиди, че предприятията–търговци на електрическа енергия от придобиваната група ще имат гарантиран, бърз и финансово изгоден достъп  до изискуемите застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение за търговията с електрическа енергия. По този начин новата група ще има значително конкурентно предимство пред останалите участници на пазара на търговия на електрическа енергия, осигурявайки си изначално изпълнението на гаранционните изисквания и на което предимство останалите участници трудно биха противостояли.  

Наред с горното и имайки предвид характеристиките на пазарите на които оперират придобиваните дружества от групата на ЧЕЗ в България (изложени в раздел V от настоящото Решение), може да се заключи, че същата има водещи позиции, разполага със значителен финансов и организационен ресурс, както и възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата. Не следва да се игнорира обстоятелството, че на пазара на разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия придобиваната група е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените й лицензии за осъществяване на тези дейности. Придобиваните предприятия са част от вертикално интегрирана група, което предоставя допълнително предимство на новата обединена група. В допълнение конкретната оценявана сделка засяга съществени дейности от електроенергийния пазар, на който през последните години се извърши поетапна либерализация и развитие на борсовата търговия с електроенергия. Динамичното развитие на пазара като цяло бе свързано и с множество законодателни промени в нормативната рамка, провокирали драстични промени във функционирането му. Паралелно с това възникнаха и доста проблеми на пазара, за които КЗК бе многократно сигнализирана. В средствата за масова информация държавни органи, институции и браншови организации повдигат въпроси и посочват евентуални причини за наблюдаваните проблеми на електроенергийния пазар и в частност такива свързани с борсовата търговия.

С оглед откроените от КЗК конгломератни ефекти следва да се посочи, че водещи работодателски организации, обединяващи големи индустриални клиенти на свободния пазар на търговия с електрическа енергия обръщат внимание, че обединяването на предприятия, осъществяващи дейност на електроенергийния и на застрахователния пазар създава конкурентно предимство предвид издаването на застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при търговията с електрическа енергия. Въз основа на гореизложеното в неговата цялост и с оглед обществения и институционален интерес, свързани със свободната търговия на ел. енергия, в конкретния случай се налага извършването на задълбочено проучване на възможните антиконкурентни ефекти от сделката. Във връзка с горното Комисията намира за необходимо да бъде извършено задълбочено проучване,  за да направи своите крайни заключения за въздействието, което ще окаже сделката върху засегнатия съответен пазар, е посочено в решението на КЗК.

Решението на КЗК: PDF

 
 
 
сделката за бизнеса на ЧЕЗ
Еврохолд
КЗК
По статията работи:

3E news