НАЧАЛО » българия

КЕВР разглежда предложението за намаляване на цената на природния газ на „Булгаргаз“ с 40,49 на сто от 1 април

fb
3E news
fb
26-03-2020 06:03:42
fb

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди в рамките на открито заседание докладът за утвърждаване на цената на природния газ на „Булгаргаз“ за крайните снабдители за месец април тази година.

Както  е известно регулаторът се произнася за цената на природния газ на всяк о тримесечие, но настоящият доклад и предстоящото заседание са по-различни заради новите условия по договора между „Булгаргаз“ и „Газпром“ от 2 март тази година.

Първото от тях касае месечното ценообразуване. В тази връзка, според условията на договора от 05 август 2019 г., цената на природния газ се изчислява всеки месец и се образува по хибридна ценообразуваща формула, включваща петролна компонента и хъбова индексация.

Трябва да припомним, че заради задната дата по договора с руската компания, „Булгаргаз“ ще върне определена сума на своите клиенти, след съответното преизчисляване от КЕВР и след промени в Закона за енергетиката. Предварителните изчисления според изпълнителния директор на дружеството Николай Павлов са около 150 млн. лв. Тъй като все още не е налице промяна в Закона за енергетиката, регулаторът не може да определя със задна дата цените за дружествата по веригата в частност топлофикационните дружества, на които „Булгаргаз“ се ангажира да възстанови средствата.


В съответствие с цитираните изменения на условията по договора с „Газпром експорт“, „Булгаргаз“ е предложило за месец април тази година „да бъде утвърдена цена, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 26,21лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е намаление в сравнение с действащата цена със 17,83 лв./MWh или с 40,49%“, се казва в доклада на експертната група. Припомняме, че за първото тримесечие действащата цена на природния газ бе 44.04 лв. за MWh.

Предложението на „Булгаргаз“ се базира на прогнозните количества природен газ за вътрешния пазар, условията по договора и курсът на лева спрямо долара.

От доклада на експертите от работната група става ясно, че количеството предназначено за вътрешния пазар е в обем от  2 528 625 MWh. „...общото заявено от дружеството количество природен газ от внос за месец април 2020 г., предназначено за обществена доставка на природен газ, програма за освобождаване на природен газ, както и за доставка по двустранни договори по свободно договорени цени, по които е страна е 2 528 625 MWh. Общественият доставчик не предвижда количества природен газ от подземното газово хранилище (ПГХ)„Чирен“или за закупуване от местно добивно предприятие“.

В частта за условията по договора за доставка на природен газ се уточнява на първо място новата входна точка – газоизмервателната станция „Странджа 2“ в близост до границата Турция/България, а не както преди през Негру вода.

Освен това вместо обвързването с петрола на 100 % сега се прилага хибридна формула – определен процент е с обвързване към цената на петрола, а друг е съобразен с т.нар. в доклада „хъбова индексация“ или т.нар. спотова цена, но съотношението не е известно, тъй като е преценено, че е търговска тайна. Нов момент е преизчисляването в долара за MWh – досега бе долар за куб м. Намален е и периодът изчисляване на петролната компонента.

„Цените на алтернативните горива, които са в основата на петролната компонента за определяне на доставните цени на природния газ за месец април 2020 г. са изчислени като средноаритметична стойност на ежемесечните цени на тези горива за деветмесечен период, предшестващ определянето на петролната компонента към 01.04.2020 г. В сравнение със същите, формирали доставните цени за I тримесечието на 2020 г. , изменението е следното: мазут със съдържание на сяра 1% намалява с 2,47%;газьол със съдържание на сяра 0,1% намалява с  6,02%“, обясняват експертите от работната група към КЕВР. На база на представен от дружеството индексът TTF.,

По отношение на другия ценообразуващ фактор – курсът лев-долар експертите от работната група на регулатора коментират в доклада си предложението на дружеството за увеличение от 1,01 %.

Валутният курс на лева към щатския долар, осреднен за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цена(16.01.2020 г.–29.02.2020 г.),е в размер на 1, 78363 лв. за 1 щатски долари е изчислен от дружеството.  Същият, съпоставен с валутния курс на лева към щатския долар за предходния ценови период, се увеличава с 1,01%.

В предложената от „Булгаргаз“  цена за продажба на природен газ е  включва компонента във връзка с дейността „обществена доставка“ в размерна 0,59 лв./MWh, което е 2,3014% от компонентата цена на входа на газопреносната мрежа, и компонента, по отношение на компенсиране на разходите, произтичащи от наложени задължения към обществото.  

От доклада на експертната работна група става ясно също така, че газовото дружество вече е представило и график за съхранение на природен газ през настоящата 2020 г. по Плана за действие при извънредни ситуации. „Прогнозните разходи на дружеството за 2020 г. за съхранение на количествата по Плана са изчислени при действащата към настоящия момент, утвърдена от КЕВР цена (2,49 лв./хм3/месец) за съхранение на природен газ вПГХ „Чирен“, преизчислена в лева за MWh. „

Цени на топлинната енергия за дружествата на природен газ

Във връзка с изменението на цените на природния газ  на „Булгаргаз“ и в частност намалението му от с 40,49%, КЕВР ще разгледа и доклада за промяна на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Средното поевтиняване на цената на дружествата от сектор Топлоенергетика, които са на природен газ е с 20,7 процента.

Според изчисленията на експертната група към  КЕВР цената на топлинната енергия в София трябва да поевтинее с 25,14 процента. В Пловдив предвиденото понижение на цената е с 12,09 на сто, в Бургас с 16,4 процента, във Варна със 7,8 на сто, във Враца с 21,3 на сто, в Плевен – с 14,85 %, във Велико Търново - с 16,6 процента, в Разград- с 16 на сто.

Припомняме още веднъж, че тъй като законът за енергетиката все още не е променен това не дава възможност на КЕВР да определя цени със задна дата.

По отношение на цената на електроенергията промяна не се предвижда.

КЕВР
цена на природния газ
топлинна енергия
По статията работи:

3E news