НАЧАЛО » българия

КЕВР обсъжда цените на тока от ВЕИ с комбиниран цикъл и използване на биомаса

fb
3E news
fb
21-10-2015 11:23:00
fb

Какви да бъдат преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, обсъжда на днешното си открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране.

Преференциалните цени се определят по реда на Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, като се отчитат видът на възобновяем източник, видовете технологии, инсталираната мощност на обекта, мястото и начинът на монтиране на съоръженията, както, инвестиционните разходи, нормата на възвръщаемост, структурата на капитала и на инвестицията, производителността на инсталацията според вида технология и използваните ресурси, разходите, свързани с по-висока степен на опазване на околната среда, разходите за суровини за производство на енергия, разходите за горива за транспорта, разходите за труд и работна заплата и другите експлоатационни разходи.

В доклада на работната група относно на ценообразуващите елементи, формиращи преференциалната цена за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони и които са с инсталирана електрическа мощност до 500 kW и използват биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, е установено съществено изменение на ценообразуващи елементи като експлоатационни разходи, разходи за амортизации и възвръщаемост на капитала, вследствие на намаления с 53,34% размер на инвестиционния разход за 1 kW инсталирана мощност в размер на 2 800 лв./ kW, съгласно представени в Комисията ценови оферти, спрямо 6000 лв./ kW, съгласно Решение Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР, и ръст от 17,64% на цената на суровината за производство на енергия в размер на 50 лв./t (97,79 лв./т), спрямо 42,50 лв./t (83,12 лв./т), съгласно Решение Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР, които се отразяват пряко върху ценообразуващите елементи и води до съществено изменение на крайната цена.

При отчитане на влиянието на тези ценообразуващи елементи е обосновано преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от електрически централи с инсталирана електрическа мощност до 500 kW за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци, да бъде определена в размер за експлоатационните разходи - 233,67 лв./MWh, за разходи за амортизации - 43,46 лв./MWh, за възвръщаемост - 31,98 лв./MWh. На днешното заседание Комисията трябва да подложи доклада на работната група на обществено обсъждане и да насрочи дата за взимане на крайно решение по отношение на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.

цени на електроенергията
КЕВР
ВЕИ
комбиниран цикъл
биомаса
По статията работи:

Галина Александрова