КЕВР е готова с проекта за изменение на правилата за търговия с електроенергия

При одобрение на измененията БНЕБ ще стартира сегмента "търговия в рамките на деня"

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е готова с проекта за промяна на правилата за търговия на електрическа енергия, които ще бъдат подложени на обществено обсъждане. Това става ясно от проекта, публикуван на страницата на регулатора. Промените са свързани с въвеждането на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) на сегмента  „пазар в рамките на деня“ и  се налагат и във връзка с интегрирането на българския електроенергиен пазар на ниво Европейски съюз. Припомняме, че въвеждането на нови сегменти на енергийната борса са част от процеса по пълното отваряне на електроенергийния пазар в България. Без промени няма как да се случи и поцеса на обединение на пазара.

Както се отбелязва в доклада на работната група измененията целят по-голяма гъвкавост на пазара, прецизиране на определени разпоредби, регламентиране на отношенията операторите на преносната и разпределителните мрежи, дейността на търговците на електроенергия и доставчиците.

„С Проекта на Правила се цели създаването на правна рамка за въвеждане на пазарен сегмент в рамките на деня като част от борсовия пазар на електрическа енергия.

Възможността за търговия в рамките на деня ще способства за постигането на по-голям баланс между търсенето и предлагането на електрическа енергия, тъй като ще компенсира в значителна степен дисбалансите между планираните доставки/покупки в Д-1 и в самия ден на доставка/покупка. По този начин ще се осигури по-голяма гъвкавост при прогнозирането и планирането и ще се минимизират загубите на търговските участници вследствие на неточни прогнози или възникнали извънредни обстоятелства“, заявяват в доклада експертите от работната група към КЕВР.
Като цяло извършването на този вид търговия ще доведе до връщане на равновесието на пазара, смятат те.

„На следващо място се прецизират и/или отменят разпоредби относно борсовия пазар на електрическа енергия“, се казва още в доклада на работната група.

Измененията регламентират и „правата, и задълженията на търговци на електрическа енергия без физически обекти, тъй като към момента тези участници не са обхванати от разпоредбите на правилата за търговия с електрическа енергия (ПТТЕ).

Проектът за изменение на ПТТЕ, според експертите  „цели по-ясно регламентиране на отношенията между оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи във връзка с обмена на информация и съдържанието на сключваните помежду им договори.

На следващо място предлаганите изменения са необходими с оглед прецизиране и допълване на разпоредбите относно смяната на доставчик/координатор на балансираща група.

Нормативно следва да се регламентира съществуващата в практиката възможност за прехвърляне на отговорността за балансиране от един координатор на друг. За пръв път се въвеждат изисквания и процедура в случаите на смяна на собственик или ползвател на обект,
регистриран на свободен пазар“.

Измененията предвиждат  задължение за независимия преносен оператор „да въведе процедура по известяване, валидиране и регистриране на графици за производство, графици за потребление и графици за обмен в рамките на деня на доставка“, коментират още от работната група.

Освен това с предлаганите изменения се конкретизират отговорностите на независимия преносен оператор по отношение поддържането на публичните регистри.

„Предвижда се размерът и актуализацията на гаранционното обезпечение, предоставяно от координаторите на балансиращи групи и търговците на електрическа енергия без физически обекти в полза на преносния оператор, да се определят с негова инструкция. По този начин се
осигуряват условия за бързи и навременни промени в изискванията, без да е необходимо провеждането на сложната процедура по промяна на правилата за търговия с електрическа енергия.

В частта, засягаща мониторинга на пазара се създава и нов раздел  -  „Информация, предоставена от оператора на борсовия пазар“. Така борсовият оператор ще може да определя „необходимата информация“, която следва да публикува с цел осигуряването на
необходимите данни за мониторинг на електроенергийния пазар.

Общественото обсъждане е насрочено за седми ноември. В рамките на разискванията ще станат ясни и съществуващи възражения от страна на енергийните компании, а също и възможни пробойни в измененията.

 

Вижте още на: http://www.dker.bg/news/105/65/pokana-za-obschestveno-obszhdane-na-proekt-za-izmenenie-i-doplnenie-na-pravilata-za-trgoviya-s-elektricheska-energiya/d,news-detail.htmlКоментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари