НАЧАЛО » българия

И работодателските организации скочиха срещу новите тарифи на "Булгартрансгаз"

Не сме срещу „входно-изходния модел“, а против вдигането на тарифите за пренос на газ без икономически обоснована необходимост, подчертават от АОБР

fb
3E news
fb
15-09-2017 05:00:00
fb

От Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ заявяват, че не са против „входно-изходния модел“, но са против непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос на газ до българските индустриални потребители без икономически обоснована необходимост от това. Организацията се обръща с отворено към председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов по повод въвеждането на новите тарифи на "Булгартрансгаз" за достъп и пренос през газопреносната мрежа.

Продължава премълчаваният от КЕВР монополен тормоз на „Булгартрансгаз“ върху българската икономика и домакинства с въвеждане на нови и нови изисквания към потребителите на природен газ, подчертават от организацията. Според представителите на бизнеса намеренията на „Булгартрансгаз“ за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен газ, подкрепени неясно защо и от Министерството на енергетиката и КЕВР, с оправданието, че това се налага в съответствие с изискванията на Европейския съюз, са подвеждащи. "В нито един европейски документ няма изискване за увеличение на цените за пренос на природен газ. Единственото обещание на България към ЕС е, че трябва да въведе „входно-изходния модел“", се сочи в позицията. Учудващо е защо същият не е въведен още през 2011 г., подчертават от АОБР.

Също така считаме, че нарастването на цените на преносния оператор и обществения доставчик се обосновава от приетите от КЕВР множество подзаконови нормативни документи, без да се изпълнят изискването на Закона за нормативните документи (чл. 18а) за предварителна оценка на въздействието, с което се пропусна възможността да се анализира въздействието върху сектора, енергетиката и икономиката като цяло, сочат от АОБР.

"Монополното положение на „Булгартрансгаз“ е позволило в периода 2007-2016 г. да формира средногодишна оперативна печалба / EBITDA (оперативна печалба) = печалба преди лихви, данъци, такси, амортизации и обезценки/ от около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а нетната печалба е 73 млн. лв". Забележете – при незапълване на тръбата за пренос! Освен това, „Булгартрансгаз“ с мълчаливото съгласие КЕВР е преостойностил активите си, като е увеличил тяхната стойност над 3 пъти за същия период", отбелязват от организацията.

Според нейните експерти неясното пазарно поведение на един участник на пазара, с изискването за увеличение на цените за пренос, може да се обясни единствено с неговото монополно положение. Вероятно желанието на държавата е да увеличи приходната част на бюджета чрез дивиденти от натрупаната печалба, въпреки ненатоварената газопреносна мрежа, сочат те.

Според АОБР "квалификацията на подобно намерение на монополиста „Булгартрансгаз“ е свързана само с целенасочени действия за нарушаване на конкурентоспособността на българската икономика с всички последствия от това за доходите на населението, създаването и запазването на работните места, и просперитета на нацията".

От организацията предлагат да се отложи влизането в сила на всички нормативни и ненормативни актове (наредби, методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до изготвяне на оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.

пазар на природен газ
Булгартрансгаз
нови тарифи за достъп и пренос
газопреносна мрежа
АОБР
работодателски организации
бизнес
КЕВР
По статията работи:

Галина Александрова