НАЧАЛО » българия

Асоциация „Хидроенергия“: Да се отчитат особеностите на ВЕЦ при разписването на механизма по „договорите за разлики“

fb
3E news
fb
12-02-2018 10:48:00
fb

За използването на справедлива диференцирана референтна цена, отчитаща особеностите на средностатистическото разпределение на производството между дневна и нощна енергия, което не е еднакво при различните производители от възобновяеми източници при „договорите за разлика“ се обявяват в становище до медиите от асоциация „Хидроенергия“. От името на асоциацията, която обединява призводителите на енергия от вода по принцип застават зад новите предложения за промяна на енергийния пазар.

 

„Като начало, от ключово значение е да бъде взет предвид факта, че производителите на енергия от вода са най-активните участници на електроенергийния пазар в сравнение с останалите възобновяеми източници. Малките водноелектрически централи (ВЕЦ) достигат нетното си специфично производство още през месеците – Юли-Август, а в по-пълноводни години дори преди м. Май-Юни (какъвто е примерът от 2016г.). От друга страна големите ВЕЦ (над 10 Мвт.) реализират 100% от произведената от тях енергия на свободния пазар. Имайки предвид това, за нас ефективното функциониране на пазара е от съществено значение.

По отношение на предлагания преходен механизъм в процеса на пълна либерализация, „Договори за разлика“ (ДзР), който да гарантира запазване на финансовите условия за инвеститорите във възобновяеми технологии е необходимо да бъде взето предвид следното - поради спецификите на различните производствени технологии е важно при определяне на компенсацията да бъде използвана справедлива диференцирана референтна цена, отчитаща особеностите на средностатистическото разпределение на производството между дневна и нощна енергия, което не е еднакво при различните производители от ВИ.

На следващо място, предложението Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕЕС) да бъде страна по „Договорите за разлики“, би могло да бъде възприето като приемлива възможност единствено в случай, че съпътстващите мерки по отношение на ФСЕЕС се осъществят - да се обезпечат неговата платежоспособност и оперативна самостоятелност, което да гарантира функционирането му по ефективен и прозрачен начин. Гарантирането на стабилността на приходите е основна цел при осъществяването на преход към един финансово и социално по-устойчив енергиен пазар.

В тази връзка, с оглед обезпечаване на платежоспособността на Фонда като насрещна страна по „Договорите за разлики“ е необходима форма на държавна подкрепа. Не на последно място, от съществено значение е сроковете на „Договорите за разлики“ да не бъдат по-кратки от сроковете на действащите към момента споразумения, за да бъдат гарантирани законните интереси на инвеститорите.

Това, което е от изключително значение, е всички предвиждани политики и мерки да се прилагат по начин, който улеснява прехода на съществуващите споразумения към либерализиран пазар, но във всички случаи при условие, че предстоящата нормативна уредба запазва и гарантира условията и сроковете на съществуващите договори за изкупуване на енергията от производители на възобновяема енергия.

Нашето виждане е, че въвеждането на напълно функциониращ либерализиран пазар и изработването на съпътстващите политики и мерки изисква активното ангажиране на всички заинтересовани страни. В тази връзка като Асоциация, обединяваща стратегическите инвеститори в частния хидроенергиен сектор и представляващо 47% от инсталираните мощности и приблизително 50% от произведената електроенергия, декларираме готовността си да предоставим широкия експертен потенциал на нашите членове и изразяваме желанието си да участваме в легитимния процес по разработване на пазарния модел“, се казва в становището.

ВЕИ
асоциация "Хидроенергия"
фонд „Сигурност на електроенергийната система“
договори за разлики
либерализация
електроенергия
пазар на електрическа енергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева